Lover og forskrifter

Mattilsynet godkjenner og fører tilsyn med vannforsyningssystem, og utarbeider forskrifter og veiledere. Den viktigste forskriften i forhold til drikkevannskvalitet er Drikkevannsforskriften.

De viktigste lover som regulerer vannforsyning (i alfabetisk rekkefølge):

  • Anskaffelsesloven Skal sikre konkurranse om leveranser av varer og tjenester til det offentlige, sikrer at det er tillit til det offentliges forretningsmessighet og likebehandling av leverandørene.
  • Lov om interkommunale selskaper
  • Matloven. Skal sikre samfunnet helsemessig betryggende produksjon av næringsmidler, herunder vann.
  • Vass- og avløpsanleggslova. Regulerer hvem som kan eie vann- og avløpsanlegg og regulerer innkreving av vann- og kloakkavgifter
  • Vassdragsreguleringsloven. Regulerer adgangen til å gjennomføre tiltak om kan endre vannføring i vassdrag.

En komplett oversikt over alle aktuelle lover finnes på Norsk Vanns nettside for VA-jus.   

De viktigste forskrifter (i alfabetisk rekkefølge):

  • Drikkevannsforskriften (forskrift om vannforsyning og drikkevann) skal sikre samfunnet nok og helsemessig betryggende drikkevann
  • Forurensningsforskriften 
  • Internkontroll Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (dvs. Matloven mm), stiller krav til systematiske rutiner som skal sikre at drikkevannet er helsemessig betryggende.
  • Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Detaljerte regler for beregning av selvkost, dvs. hvilke kostnader vannverket kan legge inn i vannprisen
  • Vannforskriften bygger på EUs vanndirektiv

En komplett oversikt over alle aktuelle forskrifter finnes på Norsk Vanns nettside for VA-jus.

Foto: Marianne Reusch

Myndigheter

De viktigste myndigheter (i alfabetisk rekkefølge):

Dammer
Lover og forskrifter

Les mer

Anleggene
Lover og forskrifter

Les mer

Årsrapport

Les mer