Røysjømarka- presset og viktig.

I Glitrevannverkets nye lokaler på Dråpen er det i dag blitt avholdt et første møte, der målet over tid er å skape en felles enighet om forvaltning og bruk av Røysjømarka sett med vannverksøyne.

Tilstede var det representanter fra vannverkene, Mattilsynet, Tilsynet for små avløp og plan-, natur, vann og avløpsavdelingene i Sande, Svelvik og Drammen, de 3 kommunene med grenser inn i marka.

Glitrevannverket har Røysjø som en viktig vannkilde med 15 000 sluttabonnenter som får sitt daglige drikkevann herfra. I tillegg har Blindevannverket og Sande vannverk sine vannkilder i Røysjømarka. Røysjømarka er ikke så stor, og en stor del av arealet midt i marka er båndlagt av klausuleringer for å ivareta vannkildekvaliteten. Vannverkene har et økende behov for å kommunisere viktigheten av å verne om vannkildene både internt i kommunens administrasjon og ut til brukere av marka.

Dagens møte var et første skritt i denne retning. Målet er å sikre forståelse for vannverkenes utfordringer og strategi vedrørende forvalting og nedbørfelt. Og ved felles forståelse sørge for helhetlig og koordinert behandling av saker og opptreden utad.

Økt press på marka med befolkningsvekst og fokus på helse og aktivitet i friluft er positivt, men samtidig setter det klare utfordringer til vannverkene og kommunens håndtering av vern av vannkildene.

Møte er et forsøk på å komme utfordringene i forkjøpet. Neste steg er kalle inn til et tilsvarende møte med grunneierne. Så er målet å etablere et forvaltningsforum der kommunene, brukerorganisasjonene, naturvernerne og grunneierne er representert. Tilsynet vil være faglig rådgiver for dette rådet. Mattilsynet vil avvente før de finner sin rolle.