Glitrevannverkets dammer

Glitrevannverket eier 7 dammer. De fleste dammene inngår i reguleringsanleggene til råvannskildene.

Våre dammer er:

Alle dameiere i Norge er pålagt å ha en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) som tar hånd om damsikkerhetsarbeidet. Sikkerhetsarbeidet er lovregulert i damsikkerhetsforskriften.

Glitrevannverket valgte i 2007 å gå sammen med 8 kommuner og Blindevannverket om å ansette en VTA med spesialist utdannelse innen damfaget. Samarbeidet fungerer ved at Glitrevannverket har ansatt VTA og så leies denne ut til de andre aktørene. Til sammen har kommunene nesten 70 små eller store dammer som ligger inne i samarbeidet.

En viktig del av arbeidet er faste tilsyn med dammene i samarbeid med driftspersonell fra dameier og å sørge for at dokumentasjonen på dammen er i orden.

Mange av dammene er av eldre årgang og det er behov for oppgraderinger og rehabilitering. Dammene er bygd etter et eldre regelverk og med andre dimensjoneringskriterier enn vi legger til grunn for slik infrastruktur i dag. Derfor har en et pågående arbeid for å løfte dammene opp til dagens standard.

Glitrevannverket har fjernet Høgfossdammen da tilstanden til denne dammen var av en slik karakter at enten måtte den rehabiliteres eller så måtte den rives. Når det ikke var behov for dammen lengre ble det valgt å rive dammen og tilbakeføre elva til naturen.

Glitrevannverket ser nå på muligheten for å avvikle Klapperdammen i elva Glitra da denne ikke er i bruk.

Lover og forskrifter
Dammer

Les mer

Anleggene
Dammer

Les mer

Representantskap og styre
Dammer

Les mer