Glitredammen

Glitredammen – ligger ved utløpet av Glitre. Dette var i utgangspunktet en fløtningsdam og det gikk en kjerrat (transportkjetting på sagbruk, tresliperi og lignende) fra dammen og ned til Sjåstad. Glitrevannverket overtok dammen ved opprettelsen av Glitrevannverket i 1978.

Dammen er en murdam som har fått påståpt betongplate oppstrøms og forsterkninger nedstrøms.

I 2012-2013 ble dammen ytterligere forsterket ved at Glitrevannverket fikk montert fjellbolter gjennom betongplata oppstrøms og inntil 6 meter i fjell. I tillegg ble pilarene i overløpet fjernet for å hindre mulighetene for tilstopping. Dammen fikk også nytt rekkverk.

Ved Glitre har Glitrevannverket tillatelse til å regulere vannet mellom Laveste regulerte vannstand 350,45 moh (LRV) og Høyeste regulerte vannstand(HRV) – 360,45 moh. I tillegg har en et 1,0 meter dempingsmagasin over HRV som en kan bruke ved fare for flom for å dempe flommer i Lierelva. Når det er flom blir Glitre regulert etter et spesielt manøvreringsreglement som er laget for å redusere flommene så langt det lar seg gjøre.

Glitrevannverket har sin tillatelse fra Ekspropiasjonsoverskjønn for erverv av vann, grunn og rettigheter for anlegg med inntak fra Glitrevann og for tiltak i den forbindelse. Avhjemlet 22. feb. 1971. Merk at høyder i skjønnet ikke samsvarer med dagens høyder, dette er på grunn av at Statkart har endret høydegrunnlaget.

Dam Bremsetjern
Glitredammen

Les mer

Dam Sætervann
Glitredammen

Les mer

Nordre Svanevann
Glitredammen

Les mer