Representantskap og styre

Representantskapet

Glitrevannverkets øverste organ er representantskapet som skal sikre eiernes politiske innflytelse over selskapet. Ordførerne i de tre eierkommunene utgjør representantskapet. Representantskapet møtes vanligvis 2 ganger i året og behandler blant annet saker om budsjett, regnskap og valg av styre.

For valgperioden 2018-2020 er representantskapet sammensatt slik:

  • Bent Inge Bye, ordfører i Nedre Eiker, p.t. leder
  • Gunn Cecilie Ringdal, ordfører i Lier
  • Eva Noren Eriksen, ordfører i Røyken
  • Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen

Representantskapets rolle kan du lese om i selskapsavtalen.

Styret

Styret har ansvaret for at selskapets virksomhet skjer i samsvar med blant annet selskapsavtalen, eierstrategi, selskapets strategiske plan samt økonomiplan og årsbudsjett .

Styret har 5 medlemmer og en observatør valgt av og blant de ansatte.

I perioden mars 2018-mars 2019 består styret av følgende medlemmer:

  • George Fulford (leder)
  • Rune Svensson (nestleder)
  • Cecilie Møller Endresen
  • Marit Stykket
  • Christian Aakermann
  • Harald Bernhardsen (observatør)

Visjon og verdier kan du lese i strategisk plan.

strå med regn
Lover og forskrifter
Representantskap og styre

Les mer

Dammer
Representantskap og styre

Les mer

Jobbmuligheter
Representantskap og styre

Les mer