Representantskap og styre

Representantskapet

Glitrevannverkets øverste organ er representantskapet som skal sikre eiernes politiske innflytelse over selskapet. Ordførerne i de tre eierkommunene utgjør representantskapet. Representantskapet møtes vanligvis 2 ganger i året og behandler blant annet saker om budsjett, regnskap og valg av styre.

For valgperioden 2019-23 er representantskapet sammensatt slik:

  • Kjetil Kivle, ordfører i Lier, , p.t. leder
  • Kjell Arne Hermansen, ordfører Drammen
  • Lene Conradi, ordfører Asker

Representantskapets rolle kan du lese om i Selskapsavtalen 2020

Styret

Styret har ansvaret for at selskapets virksomhet skjer i samsvar med blant annet selskapsavtalen, eierstrategi, selskapets strategiske plan samt økonomiplan og årsbudsjett .

Styret har 5 medlemmer samt en observatør valgt av og blant de ansatte.

  • George Fulford (leder)
  • Marit Stykket (nestleder)
  • Cecilie Møller Endresen
  • Anette Gjestemoen
  • Trond Julin
  • Ketil Borgevad (observatør)

Visjon og verdier kan du lese i strategisk plan.

strå med regn
Jobbmuligheter
Representantskap og styre

Les mer

Anleggene
Representantskap og styre

Les mer

Lover og forskrifter
Representantskap og styre

Les mer