Drikkevannet kvalitetssikret for mikroplast

                                                       Glitre Foto: Per Fjordvang

Etter en nasjonal kartlegging av mikroplast i drikkevannet, konkluderer Folkehelseinstituttet med at dette ikke utgjør noen helserisiko. Vår største vannkilde Glitre inneholder nær null eller null forekomst av mikroplast.

Bakgrunn

Oppslag i ulike medier høsten 2017 satte fokus på forekomst av mikroplast i drikkevann. Vannbransjen tar utfordringene med plastforsøpling og mulig mikroplast i drikkevannet på største alvor, og har derfor gjennomført en grundig norsk studie om forekomst av mikroplast i drikkevann. I prosjektet «Kartlegging av mikroplast i drikkevann» er 24 vannverk undersøkt for forekomst av mikroplast i vannkilden, behandlet vann og vann ute på ledningsnettet. Prosjektet er finansiert og ledet av Norsk Vann. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har gjennomført analyser og det vitenskapelige arbeidet. Folkehelseinstituttet har foretatt en vurdering av potensielle helseeffekter basert på resultatene i prosjektet. Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Prøvetakingen

Glitrevannverket har to vannkilder, Glitre og Røysjø. I prosjektet er det vann fra Glitre som er undersøkt.  Gjennom hele senhøst-vinter er det tatt jevnlige vannprøver etter et oppsatt prøveprogram fra NIVA. Det har som vanlig vært strenge regler for hvordan prøvetakingen skal foregå. De som tok prøvene fikk blant annet ikke ha på seg fleectøy eller andre tekstiler som inneholder mikroplast.

Det er tatt tre ulike vannprøver: fra råvannet, det vil si ubehandlet vann fra Glitre, fra vannet som er behandlet og fra vann som har beveget seg i ledningsnettet på vei til springen. Resultatene fra Glitre viser at verdiene fra vannet for alle de tre vanntypene er så lave at det ikke kan utelukkes at de er null.

Med bakgrunn i resultatene fra kartleggingen av alle de 24 ulike vannverkene i Norge og vurdering av disse, anser Norsk Vann det ikke nødvendig å foreta analyse av mikroplast ved andre norske vannverk. Vi har ingen indikasjon for at vannet i Røysjø skal skille seg negativt ut i forhold til Glitre og de andre vannene i undersøkelsen, så det blir ikke fortatt noen ekstra undersøkelser her.

Tappepunkt for vannprøver på ledningsnettet. Foto Ketil Borgevad

Fortsatt kamp mot plastforsøpling

– Vi er selvfølgelig fornøyd med og lettet over at mikroplastforurensning ikke utgjør et problem i dagens drikkevann.  Det er likevel viktig å ta plastforsøpling på største alvor og forhindre at fremtidens drikkevann blir forurenset sier Arild Eek, daglig leder i Glitrevannverket. Han oppfordrer derfor alle til å vise hensyn ved drikkevannskildene og alltid ta med seg avfallet sitt hjem når man er på tur.

For mer informasjon om resultater og konklusjoner se Norsk Vann.

Landfall vannbehandlingsanlegg. Foto Stian Tandberg