Vannkilder og nedbørfelt

Trygge og gode vannkilder og nedbørfelt er avgjørende for en sikker og god drikkevannskvalitet.

For å sikre vannet har vi noen restriksjoner som alle må forholde seg til, det er blant annet ikke tillat å bade, bruke båt/kano eller slå leir, gjelder også for hengekøyer, ved vannkildene. For Røysjø gjelder forbudet for alle vannene i  nedbørfeltet.

Alle former for organisert aktivitet er som hovedregel forbudt. Det er åpning for å søke om dispensasjon, men vannverket følger et føre var prinsipp.

Alle kan gå, sykle, ri, gå på ski eller på annen måte ferdes ikke motorisert i nedbørfeltet. Jakt og fiske er tillat etter gjeldene regler.

Kart og restriksjoner nedbørfeltet.

Med vannkilde mener vi vannkilden der vi tar ut råvann som via et vannbehandlingsanlegg distribueres ut på nettet som rent vann. Råvann er vann som ikke har gjennomgått vannbehandling. Vi skiller mellom to type vannkilder; overflatevann og grunnvann. Alle Glitrevannverkets vannkilder er overflatevann.

Et nedbørfelt (også kalt vanntilsigsområde, nedslagsfelt og vanntilførselsfelt) er hele landarealet som bidrar med vann til en vannkilde. All nedbøren som faller i et nedbørfelt kan altså ende opp i denne vannkilden, og potensielt dra med seg forurensning.

Glitrevannverket har tre hovedvannkilder med tilhørende nedbørfelt: Glitre i Finnemarka, Røysjø i Røysjømarka og Holsfjorden i Sylling. Røysjø og Glitre betegnes som svært godt beskyttede vannkilder i forhold til forurensning fra alle typer av aktivitet. Holsfjorden er en god og sikker vannkilde pga størrelsen på vannet.

Se vår animasjonsfilm om det viktige drikkevannet.

Glitre. Foto Per Fjordvang

Våre vannkilder

I tillegg til de tre hovedvannkildene Glitre, Røysjø og Holsfjorden har Glitrevannverket gode reservevannløsninger som kan settes inn ved behov.

Den viktigste reserven vår er den store overføringsledningen til Asker RGA-ledningen.

Setervann i Asker har eget vannbehandlingsanlegg som kan settes i gang og kan da levere reservevann til deler av Asker (tidligere Røyken) og Frogn kommune.

Bremsa på Konnerud er en såkalt krisevannkilde. Krisevannkilde vil si vannkilde i henhold til drikkevannsforskriften §9 Leveringssikkerhet. Ved bruk av Bremsa vil det være behov for å koke vannet til drikke og matlaging.

I tillegg til dette er det lagt opp rør i ringforbindelser slik at områder kan forsynes fra flere kanter. Ved brudd på en ledning kan vannet styres rundt bruddet.

Nedbørfeltet rundt vannkildene

Alle er velkommen ut i skog og mark. For å sikkert trygt og rent vann for deg og kommende generasjoner er det vedtatt noen restriksjoner i forhold til aktivitet i nedbørfeltene etter føre var prinsippet.

Det er to prinsipielt forskjellige måter å sørge for trygt, rent vann på; verne om nedbørfeltet og dermed unngå at vannkilden blir forurenset i første omgang eller fjerne eventuell forurensning i vannbehandlingsanlegget.

Det sikreste og beste er å unngå forurensning av vannkilden. Vi ber derfor alle ta ekstra hensyn når de ferdes i nedbørfelt til drikkevannskilder og reservevannkilder.

Klausuleringer i nedbørfeltene til de enkelte vannkildene til Glitrevannverket:

  1. Glitrevannet i Finnemarka, Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem 10.10.2003
  2. Røysjø i Røysjømarka Følgende vann inngår i nedbørfeltet: Røysjø, Langevann, Nordre og Søndre Øksnevann, Tørrfløt, Nordre og Midtre Svanevann og Veslevann.
  3. Holsfjorden i Sylling. Det er ingen klausuleringer utover det som reguleres av Forurensningsloven med forskrifter.
  4. Setervann i Røyken (reservevannkilde )
  5. Bremsa på Konnerud (krisevannkilde.)

Vannets kretsløp:

tegning vannets kretsløp

Vannets kretsløp, også kjent som den hydrologiske syklusen, er den kontinuerlige bevegelsen vann har i jordatmosfæren. Denne drives av solenergien og er nødvendig for alt liv på jorden. Når vannet beveger seg gjennom kretsløpet veksler det mellom fasene flytende, fast stoff (is) og gass (vanndamp). Vannet beveger seg gjennom prosessene fordampning, nedbør, infiltrasjon, avrenning og underjordisk vannstrøm.

Vann og klima
Vannkilder og nedbørfelt

Les mer

Fra kilde til kran
Vannkilder og nedbørfelt

Les mer

Vannkvalitet
Vannkilder og nedbørfelt

Les mer