Vannkvalitet

Nyt vannet rett fra springen! Glitrevannverket leverer drikkevann av beste kvalitet 24/7. Vi analyserer vannprøver fra vannkildene, vannbehandlingsanleggene og på forsyningsnettet etter et omfattende prøveprogram. I tillegg tar kommunene egne prøver på sitt ledningsnett.

Når vi snakker om drikkevannskvalitet er kravet at vannet skal være klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal også være hygienisk betryggende, det vil si ikke inneholde noe som kan medføre fare for helseskade.

Glitrevannverket leverer vann som er hygienisk betryggende etter desinfisering med UV- stråler og klorbehandling (dreper og uskadeliggjøre mikroorganismer).

Fargetallene er tilfredsstillende, så ingen særlige tiltak er nødvendige i forhold til det. Vannkildene har pH under 7, i vannbehandlingsanleggene økes pH til mellom 7 og 8 for at surt vann ikke skal tære på ledningsnettet. Ved drift og vedlikehold av ledningsnettet kan man få misfarget vann.

Hardhet

Hardhet er et mål på innholdet av salter, spesielt magnesium og kalsium. Det er svært lite av disse saltene i våre vannkilder, og vannet betegnes som «svært bløtt» helt nederst på hardhetsskalaen (grenseverdi 0-2,1 dH).

Vannkilde Tysk hardhetsgr.  eller dH° pH
grenseverdi
6,5-9,5
Fargetall grenseverdi 20
Glitre 0,7 7,7 9-13
Røysjø 2 7,8 5-7
Sylling 0,8 8,0 16-18

 

Her kan du se online resultater for vannprøver.

Her finner du hvilke vannbehandlingsanlegg du  får vann fra.

Hva avgjør vannkvaliteten?

Vannkvaliteten sier noe om vannets innhold av ulike organiske og uorganiske komponenter, som for eksempel mineraler, næringssalter, metaller og oksygen, og vannets innhold av organismer som bakterier, sopp, virus og alger.

Hvilke vannkvalitet en vannkilde har er avhengig av naturlige forhold som berggrunn og vegetasjon, og menneskelig aktivitet i nedbørfeltet. Oppholdstiden vannet har i vannkilden innvirker også på vannkvaliteten fordi ulike komponenter brytes ned, tas opp av organismer eller sedimenterer over tid.

Alle Glitrevannverkets vannkilder er overflatevann, i likhet med 90 % av alle Norges drikkevannskilder. Alle våre vannkilder med nedbørfelt er godt beskyttede mot menneskelig aktivitet og annen forurensningsmulighet. Vanninntaket ligger på dypt vann, noe som gir en ekstra beskyttelse i forhold til risiko for forurensninger. Det er derfor bare nødvendig med en enkel vannbehandling for å oppnå god drikkevannskvalitet. Flere andre store vannverk har mer eksponerte vannkilder og må derfor ha en mer omfattende vannbehandling.

Vis hensyn ved vannkildene så vi kan opprettholde en enkel, miljøvennlig og billig vannbehandling.

Drikkevannsforskriften

Vannverket er underlagt Drikkevannsforskriften. Formålet med drikkevannsforskriften er å sikre forsyning av vann i tilfredsstillende mengde og kvalitet til drikke, andre næringsmiddelformål og hygienisk bruk.

Drikkevannsforskriften fastsetter kvalitetskrav og krav til prøvefrekvens for i alt 58 forskjellige parametere.

Mattilsynet er drikkevannsmyndighet og følger opp bestemmelsene i Drikkevannsforskriften.

Vann og klima
Vannkvalitet

Les mer

Fra kilde til kran
Vannkvalitet

Les mer

Vannkilder og nedbørfelt
Vannkvalitet

Les mer