Vannforsyning

Vann er verdens viktigste ressurs, og vårt viktigste næringsmiddel. Glitrevannverket er stolte og ydmyke over ansvaret for å forvalte og levere rent vann til fem kommuner.

Tilgangen til rent drikkevann er en av grunnsteinene i ethvert samfunn. Befolkningens helsetilstand, livskvalitet og grunnlag for vekst og utvikling er avhengig av sikker vannforsyning. Tenk bare på hvordan vann i springen, vann i toalettet, produksjonsvann i industrien, vann i helsevesenet og slukkevann ved brann, alt er med på å skape et godt samfunn.

I Norge drikker vi vann fra springen, tar oss en dusj og spyler ned i toalettet med den største selvfølge. Grunnen til det, er at vi er en velsignet vannrik nasjon som siden 1850 gradvis har bygget ut vann- og avløpsinfrastrukturen. Rent vann er likevel ingen selvfølge og fremtiden har store utfordringer med befolkningsvekst, klimaendringer og et stort etterslep på utskifting av infrastrukturen.

Det viktigste enkelttiltaket du og vi kan gjøre for å sikre rent vann er å verne om våre drikkevannskilder og vise hensyn i nedbørfeltene.

Glitre. Foto Per Fjordvang

I Norge sikrer Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (2012) at offentlige vannverk ikke kan selges til private, og det er i hovedsak kommunene eller kommunalt eide selskaper som sørger for vann- og avløpstjenestene til innbyggerne og næringslivet. Glitrevannverket IKS eies av tre kommuner og selger vannet til disse tre, i tillegg til to andre kommuner. Kommunene selger vannet videre til sine innbyggere.

For å møte fremtidens utfordringer vil vann- og avløpsgebyret måtte økes i årene fremover. Vi er uansett privilegerte her i vannrike Norge, sammenliknet med store deler av resten av verden der tilgang til vann er et stadig økende problem. Vann har til og med sin egen FN-dag, Verdens vanndag.

I EU er vann satt på dagsordenen gjennom et eget EU vanndirektiv, som Norge er bundet av gjennom EØS-samarbeidet. Direktivet har fokus på vern av alt vann, fordi alle organismer, ikke bare menneskene, har rett til rent vann. EUs vanndirektiv omhandler alle typer vannforekomster inkludert nedbørfelt og aktiviteter som påvirker vannkvaliteten.

Vann og klima
Vannforsyning

Les mer

Fra kilde til kran
Vannforsyning

Les mer

Vannkilder og nedbørfelt
Vannforsyning

Les mer