Økonomiplan 2022–25, prosjekter i fireårsperioden 

Glitrevannverkets formål er å sikre våre eierkommuner godt, nok og sikkert vann med tilstrekkelig sikkerhet, beredskap og effektivitet.

Sentrale langsiktige utfordringer knytter seg til:

  • Sikkerhet og beredskap
  • Miljø/bærekraft/klima
  • Innovasjon og effektivisering

Investeringene i fireårsperioden 2022–2025 omhandler i betydelig grad en utvikling av infrastrukturen for å øke kapasiteten og sikkerheten knyttet til stabil leveranse av hygienisk betryggende drikkevann. Dette gjelder spesielt til områdene Sylling, Lier/Liertoppen og vestsiden av Drammensfjorden.

Totale investeringer i nyanlegg i fireårsperioden 2022–2025 er forventet å bli kr. 204,6 mill mot kr. 136 mill i perioden 2021–2024.

De største prosjektene i 4-årsperioden er:

Avsluttede prosjekter:

Representantskapets styring

I henhold til Lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen for Glitrevannverket skal representantskapet bestående av ordførerne i de tre eierkommunene følge opp økonomiplanen slik:

Representantskapet skal en gang i året vedta selskapets økonomiplan. Den skal legges til grunn ved selskapets budsjettarbeid og øvrige planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte de fire neste budsjettår og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner og finansieringen av disse i denne perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden.

Den kortsiktige styringen som skjer gjennom årsbudsjettet, skal ha økonomiplanens langsiktighet som plattform.