Det er bare for Glitre sanntidsmåler online vises, trykke på vannet for å se.

Magasinnivå

Glitrevannverket har flere vannkilder som blir regulert. Vi har tillatelse til å regulere magasinene innenfor visse grenser. I dag er det Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) som gir tillatelser til reguleringer, men gamle reguleringer er ofte ekspropriert og tillatelser gitt ved skjønn.

Glitrevannverket har sanntidsmålere i alle regulerte magasin for å følge med på vannstanden, men det er kun Glitre som kan vises online. Ved å gå inn på kartet og trykke på Glitrevannet får du opp vannstanden.

Glitredammen

Glitrevannverket har tillatelse til å regulere Glitre mellom Laveste regulerte vannstand 350,45 moh (LRV) og Høyeste regulerte vannstand(HRV) – 360,45 moh. I tillegg har en et 1,0 meter dempingsmagasin over HRV som en kan bruke ved fare for flom for å dempe flom i Lierelva. Når det er flom blir Glitre regulert etter et spesielt manøvreringsreglement som er laget for å redusere flommene så langt det lar seg gjøre.

Glitrevannverket har sin tillatelse fra Ekspropiasjonsoverskjønn for erverv av vann. Grunn og rettigheter for anlegg med inntak fra Glitre og for tiltak i den forbindelse. Avhjemlet 22. feb. 1971. Merk at høyder i skjønn ikke samsvarer med dagens høyder, dette er på grunn av at Statkart har endret høydegrunnlaget.

Røysjødammen

Ved Røysjø har Glitrevannverket tillatelse til å regulere magasinet ned 4,0 m under HRV som er 211 moh. Dette er en tillatelse vi har overtatt fra Drammen kommune som eksproprierte vannrettighetene i 1956. Denne tillatelsen gjelder også Nordre Svanevann og Langvann.

Dam Nordre Svanevann

Dette er et reguleringsmagasin som Glitrevannverket kan benytte dersom det blir lite vann i Røysjø. I normalår reguleres ikke Nordre Svanevann men ved behov kan vi senke vannstanden med inntil 2 meter.

Dam Langvann

Langvann var tidligere en del av reguleringsanleggene til Røysjø, dvs ved behov ble vann pumpet fra Langvann og opp i Røysjø magasinet. Langvann blir ikke lenger regulert, men det kan fortsatt være behov for å pumpe vann herfra til Røysjø.

Dam Sætervann

Sætervann er en reservevannkilde og blir normalt ikke regulert. Glitrevannverket kan imidlertid regulere ned Sætervann med inntil 2 meter ved behov.

Dam Bremsa

Glitrevannverket har tillatelse til å regulere Bremsetjern 7,5 m. Dette er en tillatelse Glitrevannverket har overtatt fra Drammen kommune. Da dette er et reservevannverk regulerer en ikke vannstanden til vanlig.

 

Sætervann 2014