Magasinnivå

Glitrevannverket har flere råvannskilder som blir regulert. Vi har tillatelse til å regulere magasinene innenfor visse grenser. I dag er det Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) som gir tillatelser til reguleringer, men gamle reguleringer er ofte ekspropiert og tillatelser gitt ved skjønn.

Glitrevannverket har sanntidsmålere i alle regulerte magasin for å følge med på vannstanden, men det er kun Glitrevannet som kan vises online. Ved å gå inn på kartet og trykke på Glitrevannet får du opp vannstanden.

Glitredammen

Ved Glitrevann har Glitrevannverket tillatelse til å regulere vannet mellom Laveste regulerte vannstand 350,45 moh (LRV) og Høyeste regulerte vannstand(HRV) – 360,45 moh. I tillegg har en et 1,0 meter dempingsmagasin over HRV som en kan bruke ved fare for flom for å dempe flommer i Lierelva. Når det er flom blir Glitrevann regulert etter et spesielt manøvreringsreglement som er laget for å redusere flommene så langt det lar seg gjøre.

Glitrevannverket har sin tillatelse fra Ekspropiasjonsoverskjånn for erverv av vann. Grunn og rettigheter for anlegg med inntak fra Glitrevann og for tiltak i den forbindelse. Avhjemlet 22. feb. 1971. Merk at høyder i skjønn ikke samsvarer med dagens høyder, dette er på grunn av at Statkart har endret høydegrunnlaget.

Røysjødammen

Ved Røysjø har Glitrevannverket tillatelse til å regulere magasinet ned 4,0 m under HRV som er 211 moh. Dette er en tillatelse vi har overtatt fra Drammen kommune som eksproprierte vannrettighetene i 1956. Denne tillatelsen gjelder også Nordre Svanevann og Langvann.

Dam Nordre Svanevann

Dette er et reguleringsmagasin som Glitrevannverket kan benytte dersom det blir lite vann i Røysjø. I normalår reguleres ikke Nordre Svanevann men ved behov kan vi senke vannstanden med inntil 2 meter.

Dam Langvann

Langvann var tidligere en del av reguleringsanleggene til Røysjø, dvs ved behov ble vann pumpet fra Langvann og opp i Røysjø magasinet. Dette har en ikke lenger behov for og Langvann blir derfor ikke lenger regulert.

Dam Sætervann

Sætervann er en reservekilde og blir normalt ikke regulert. Glitrevannverket kan imidlertid regulere ned Sætervann med inntil 2 meter ved behov.

Dam Bremsa

Glitrevannverket har tillatelse til å regulere Bremsetjern 7,5 m. Dette er en tillatelse Glitrevannverket har overtatt fra Drammen kommune. Da dette er et reservevannverk regulerer en ikke vannstanden til vanlig.

 

Sætervann 2014