Magasinnivå

Glitrevannverket har sanntidsmålere ved alle våre regulerte magasin for å følge med på vannstanden, men det er kun Glitre og Røysjø som kan vises online på kartet. NVE måler vannstanden i Holsfjorden.

Klikk musepekeren på vannkilden så kan du velge å se grafen for magasinnivået den siste måneden eller en lengre tidsserie.

Vi har tillatelse til å regulere magasinene innenfor visse grenser. De grensene kalles høyeste og laveste regulerte vannstand (HRV og LRV). Det er Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) som gir tillatelser til reguleringer i dag. Gamle reguleringer er ofte ekspropriert og tillatelser gitt ved skjønn.

Glitredammen

PÅ det meste har Glitrevannverket tillatelse til å regulere Glitre 10 meter. Da er Laveste regulerte vannstand (LRV) 350,45 moh og Høyeste regulerte vannstand (HRV) 360,45 moh .

I sommersesongen (1. mai – 31. oktober) er LRV 354,45, det vil si 6 meter under HRV. Er vannstanden under 354,45 1.mai, da skal den så raskt som mulig heves til 354,45. Dette er regulert i skjønnet.

Når det er fare for flom i Lierelva skal Glitrevannverket benytte det 1,0 meter høye dempingsmagasinet over HRV. Dette er et eget manøvreringsreglement.

Glitrevannverket har sin tillatelse for regulering fra «Ekspropiasjonsoverskjønn for erverv av vann grunn og rettigheter for anlegg med inntak fra Glitre og for tiltak i den forbindelse», avhjemlet 22. feb. 1971. Høyder oppgitt i skjønnet samsvarer ikke med dagens høyder, dette fordi Statkart har endret høydegrunnlaget i ettertid

Røysjødammen

Ved Røysjø er høyeste regulert vannstand (HRV) 211 moh. Glitrevannverket har tillatelse til å regulere magasinet ned 4,0 m under HRV. Dette er en tillatelse vi har overtatt fra Drammen kommune som eksproprierte vannrettighetene i 1956. Denne tillatelsen gjelder også Nordre Svanevann og Langvann.

Dam Nordre Svanevann

Dette er et reguleringsmagasin som Glitrevannverket kan benytte dersom det blir lite vann i Røysjø. I normalår reguleres ikke Nordre Svanevann men ved behov kan vi senke vannstanden med inntil 2 meter.

Dam Langvann

Langvann var tidligere en del av reguleringsanleggene til Røysjø, dvs ved behov ble vann pumpet fra Langvann og opp i Røysjø. Langvann blir ikke lenger regulert, men det kan fortsatt være behov for å pumpe vann herfra til Røysjø.

Dam Sætervann

Sætervann er en reservevannkilde og blir normalt ikke regulert. Glitrevannverket kan imidlertid regulere ned Sætervann med inntil 2 meter ved behov.

Dam Bremsa

Glitrevannverket har tillatelse til å regulere ned Bremsetjern 7,5 m. Dette er en tillatelse Glitrevannverket har overtatt fra Drammen kommune. Etter at det ble lagt en ny ledning fra Mjøndalen og opp til Konnerud er det ikke lengre behov for Bremsa som vannkilde.

 

Sætervann 2014