Dammer

Glitrevannverket yter vassdragsteknisk kompetanse til 8 kommuner og Blindevannverket i tillegg til sine egne dammer. Kartet viser alle anleggene i Drammensregionen som ligger inne i samarbeidet. Kommunene som inngår i samarbeidet er Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.

Til sammen har kommunene og vannverkene ansvaret for 68 dammer. De fleste dammene har på et eller annet tidspunkt inngått i vannforsyningen men flere kommuner har overtatt ansvaret for dammer som tidligere har levert vann til prosessindustri eller kraftverk. De fleste av disse er per idag rene rekreasjonsanlegg.

Glitrevannverket har 7 egne anlegg som inngår i vannforsyningen.

Glitredammen som ligger i utløpet av hovedråvannskilden Glitre.

Klapperdammen, en eldre klappedam i elva Glitra. Denne er ikke i bruk.

Dam Bremsetjern ligger i utløpet av reservevannskilden Bremsetjern i Nedre Eiker.

Røysjødammen som ligger i utløpet av råvannskilden Røysjø.

Nordre Svanevann som ligger oppstrøms Røysjø og inngår i reguleringsanleggene til Røysjø vannverk.

Langvann er en “pensjonert” liten murdam som ligger nedstrøms Røysjø.

Dam Sætervann ligger i reservevannskilden Sætervann i Røyken.