Dammer

Glitrevannverket yter vassdragsteknisk kompetanse (VTA) til fem kommuner og Blindevannverket i tillegg til sine egne dammer. Kommunene som inngår i samarbeidet er Drammen, Asker, Lier, Holmestrand og Øvre Eiker. Til sammen har kommunene og vannverkene ansvaret for 68 dammer. Kartet viser alle disse dammene. 

Glitrevannverket har syv egne damanlegg 

Glitredammen som ligger i utløpet av hovedvannkilden Glitre.

Klapperdammen en eldre klappedam i elva Glitra. Denne er ikke i bruk.

Dam Bremsetjern som ligger i utløpet av Bremsetjern.

Røysjødammen som ligger i utløpet av vannkilden Røysjø.

Nordre Svanevann som ligger oppstrøms Røysjø og inngår i reguleringsanleggene til Røysjø vannverk.

Langvann som er en «pensjonert» liten murdam som ligger nedstrøms Røysjø. Vann fra Langevann kan pumpes opp i Røysjø ved behov.

Dam Sætervann som ligger i reservevannkilden Setervann

Høgfossdammen var det ikke lengre behov for og da valgte Glitrevannverket å rive den og tilbakeføre elva til naturen, fremfor å rehabilitere dammen.

Vassdragteknisk ansvarlig (VTA)

Alle dameiere i Norge er pålagt å ha en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) som tar hånd om damsikkerhetsarbeidet. Sikkerhetsarbeidet er lovregulert i damsikkerhetsforskriften.

Glitrevannverket valgte i 2007 å gå sammen med den gang 8 kommuner og Blindevannverket om å ansette en VTA.  Kommunene som inngår i samarbeidet nå er Drammen, Asker, Lier, Holmestrand og Øvre Eiker. Til sammen har kommunene og vannverkene ansvaret for 68 dammer.

De fleste dammene har på et eller annet tidspunkt inngått i vannforsyningen men flere kommuner har overtatt ansvaret for dammer som tidligere har levert vann til prosessindustri eller kraftverk. De fleste av disse er per i dag rene rekreasjonsanlegg.

En viktig del av arbeidet for VTA er faste tilsyn med dammene i samarbeid med driftspersonell fra dameier og å sørge for at dokumentasjonen på dammen er i orden.

Mange av dammene er av eldre årgang og det er behov for oppgraderinger og rehabilitering. Dammene er bygd etter et eldre regelverk og med andre dimensjoneringskriterier enn vi har i dag. Derfor er det et pågående arbeid for å løfte dammene opp til dagens standard.