Dammer

Glitrevannverket yter vassdragsteknisk kompetanse (VTA) til fem kommuner og Blindevannverket i tillegg til sine egne dammer. Kartet viser alle anleggene i Drammensregionen som ligger inne i samarbeidet. Kommunene som inngår i samarbeidet er Drammen, Asker, Lier, Holmestrand og Øvre Eiker. Til sammen har kommunene og vannverkene ansvaret for 68 dammer.

Glitrevannverket har syv egne damanlegg 

Glitredammen som ligger i utløpet av hovedvannkilden Glitre.

Klapperdammen en eldre klappedam i elva Glitra. Denne er ikke i bruk.

Dam Bremsetjern som ligger i utløpet av krisevannskilden Bremsetjern.

Røysjødammen som ligger i utløpet av vannkilden Røysjø.

Nordre Svanevann som ligger oppstrøms Røysjø og inngår i reguleringsanleggene til Røysjø vannverk.

Langvann som er en “pensjonert” liten murdam som ligger nedstrøms Røysjø. Vann fra Langevann kan pumpes opp i Røysjø ved behov.

Dam Sætervann som ligger i reservevannkilden Sætervann

Høgfossdammen var det ikke lengre behov for og da valgte Glitrevannverket å rive den og tilbakeføre elva til naturen, fremfor å rehabilitere dammen.

Vassdragteknisk ansvarlig (VTA)

Alle dameiere i Norge er pålagt å ha en vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) som tar hånd om damsikkerhetsarbeidet. Sikkerhetsarbeidet er lovregulert i damsikkerhetsforskriften.

Glitrevannverket valgte i 2007 å gå sammen med 8 kommuner og Blindevannverket om å ansette en VTA med spesialist utdannelse innen damfaget Kommunene som inngår i samarbeidet er Drammen, Asker, Lier, Holmestrand og Øvre Eiker. Til sammen har kommunene og vannverkene ansvaret for 68 dammer. De fleste dammene har på et eller annet tidspunkt inngått i vannforsyningen men flere kommuner har overtatt ansvaret for dammer som tidligere har levert vann til prosessindustri eller kraftverk. De fleste av disse er per i dag rene rekreasjonsanlegg.

En viktig del av arbeidet for VTA er faste tilsyn med dammene i samarbeid med driftspersonell fra dameier og å sørge for at dokumentasjonen på dammen er i orden.

Mange av dammene er av eldre årgang og det er behov for oppgraderinger og rehabilitering. Dammene er bygd etter et eldre regelverk og med andre dimensjoneringskriterier enn vi har i dag. Derfor er det et pågående arbeid for å løfte dammene opp til dagens standard.