Lover og forskrifter

Mattilsynet godkjenner og fører tilsyn med vannforsyningssystem, og utarbeider forskrifter og veiledere. Den viktigste forskriften i forhold til drikkevannskvalitet er Drikkevannsforskriften.

De viktigste lover som regulerer vannforsyning (i alfabetisk rekkefølge):

  • Anskaffelsesloven Skal sikre konkurranse om leveranser av varer og tjenester til det offentlige, sikrer at det er tillit til det offentliges forretningsmessighet og likebehandling av leverandørene.
  • Lov om interkommunale selskaper
  • Matloven Skal sikre samfunnet helsemessig betryggende produksjon av næringsmidler, herunder vann.
  • Vass- og avløpsanleggslova Regulerer hvem som kan eie vann- og avløpsanlegg og regulerer innkreving av vann- og kloakkavgifter.
  • Vassdragsreguleringsloven Regulerer adgangen til å gjennomføre tiltak om kan endre vannføring i vassdrag.

En komplett oversikt over alle aktuelle lover finnes på Norsk Vanns nettside for VA-jus.

De viktigste forskrifter (i alfabetisk rekkefølge):

  • Drikkevannsforskriften (forskrift om vannforsyning og drikkevann) skal sikre samfunnet nok og helsemessig betryggende drikkevann.
  • Internkontroll Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen, stiller krav til systematiske rutiner som skal sikre at drikkevannet er helsemessig betryggende.
  • Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Detaljerte regler for beregning av selvkost, dvs. hvilke kostnader vannverket kan legge inn i vannprisen.
  • Vannforskriften bygger på EUs vanndirektiv og skal sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av alle vannforekomster.

En komplett oversikt over alle aktuelle forskrifter finnes på Norsk Vanns nettside for VA-jus.

Foto: Marianne Reusch

Myndigheter

De viktigste myndigheter (i alfabetisk rekkefølge):

Årsrapport

Les mer

Anleggene
Lover og forskrifter

Les mer

Jobbmuligheter
Lover og forskrifter

Les mer