Vann og klima

Klimaendringene er her og det varsles om et våtere og varmere klima i Norge med flere ekstremsituasjoner. Norge er i en heldig situasjon som har, og fortsatt vil ha, god tilgang på vann. Utfordringene for vannverkene som følge av klimaendringer vil hovedsakelig være knyttet til fortsatt å levere vann av god kvalitet. Dette er fagekspertisen innen vannbransjen i gang med å finne gode løsninger på.

Mer nedbør og flere ekstremnedbørsituasjoner fører til økt avrenning fra nedbørfeltene. Det kan føre til økt fare for forurensning av vannkilden. Økt flomfare gir beredskapsutfordringer på flere nivå som at rørledninger skades, bortfall av strøm, veier kan ødelegges, kommunikasjonsnettverket kan svikte og annet som vil påvirke vannleveransen.

Glitrevannverket følger med på klimaprognosene, og situasjonen i vannkildene og har gode forebyggende beredskapstiltak. Det gjelder både for mulig forurensning av vannkildene og utfordringer ved flom.

Økt avrenning

Restriksjoner i nedbørfelt og beskyttelse av drikkevannskilder blir enda viktigere ved mer ekstremvær og økt avrenning. Mer nedbør og økt avrenning kan øke tilførselen av fekal (avføring) forurensning til drikkevannskilden. Det øker faren for sykdomsfremkallende mikroorganismer. Siden våre vannkilder med nedbørfelt er godt skjermet for aktivitet og vannbehandlingsanleggene har 2 hygieniske barrierer anser vi denne trusselen for liten. Særlig så lenge alle som oppholder seg i nedbørfeltet til våre vannkilder opptrer hensynsfullt og følger restriksjonene. Sammen verner vi vannkildene for generasjoner.

Mer nedbør kan medføre økt erosjon som vil dra med seg mer jord og organisk stoff (humus) ut i vannet. Dette gir økt fargetall og de siste 30 årene har fargetallet økt kraftig i mange drikkevann. Dette gjelder også Glitrevannverkets vannkilder; ved Sylling vannverk (Holsfjord) er fargen nå nær 20. Det vil si at du begynner å se farge i et vannglass som holdes foran et hvit ark. Behovet for utvidet vannbehandling for å møte denne utfordringen vurderes jevnlig, og vil eventuelt påføre vannverket betydelige utgifter.

Beredskap

Beredskapsplaner er utarbeidet for å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer. Dersom kravene i drikkevannsforskriften etterleves er vannverkene bedre rustet til å takle ekstremvær og utfordrende situasjoner.

I Norge opplever vi jevnlig flommer av ulik størrelse. Vannverk, kommuner og lokale Mattilsyn er oppmerksomme på at slike situasjoner kan øke risikoen for forurensning av drikkevannet. Tiltak som økt prøvetakning, økt klorering og i noen tilfeller kokepåbud, har ført til at flomsituasjoner til nå ikke har medført store konsekvenser for norsk folkehelse.

Vannkvalitet
Vann og klima

Les mer

Vannkilder og nedbørfelt
Vann og klima

Les mer

Fra kilde til kran
Vann og klima

Les mer