Vannets reise fra kilde til kran

Glitrevannverkets oppdrag er å levere godt, nok og sikkert drikkevann til forbrukerne. Det har Glitrevannverket sørget for i over 40 år gjennom en sikker vannbehandling. Figuren forklarer hva vannet gjennomgår på reisen fra vannkildene til forbrukerne.

Fra kilde til godt vann

Figuren viser vannføringen

Se vår animasjonsfilm om vannets vei fra kilde til kran!

Vannkilde

Vannets reise starter i vannkildene. Glitrevannverket har tre hovedvannkilder. Glitre i Finnemarka forsyner store deler av Drammen, nesten hele Lier, deler av Asker og hele Frogn kommune, til sammen ca. 130 000 personer. Røysjø i Røysjømarka forsyner følgende område i Drammen: Skoger og nordover mot Fjell, og videre nordover til Eik, Kobbervikdalen og Åskollen. I tillegg får deler av Holmestrand vann fra Røysjø. Til sammen ca. 25 000 personer. Holsfjorden i Sylling forsyner Sylling og Tronstad i Lier, til sammen ca. 900 mennesker.

I tillegg er Sætervann i Asker reservevannkilde og Bremsa på Konnerud krisevannkilde.

Vanninntaket ligger på dypt vann (30 meter). Dette gjør at vannet holder en konstant lav temperatur på 4-6 °C hele året. Et dypt vanninntak gir også en ekstra beskyttelse i forhold til risiko for forurensinger siden eventuell forurensningen hovedsakelig vil være i de øverste meterne.

Grovsiling

Vanninntaket er utstyrt med grovsiler med hulløpning på noen millimeter. Etter grovsiling overføres vannet til ett av Glitrevannverkets fire vannbehandlingsanlegg. Landfall og Kleivdammen behandler vann fra Glitre, Sylling behandler vann fra Holsfjorden og Røysjø behandler vann fra Røysjø.

Fra Glitre ledes råvannet, dvs ubehandlet vann, i en 12 km lang tunnel til Landfalltjern, ca 7 km inne i tunellen er det sprengt en 1,5 km lang sidetunell ut til Kleivdammen. På Røysjø og Sylling vannverk er inntakledningene kun noen hundre meter.

Desinfeksjon

I vannbehandlingsanleggene går vannet gjennom finsiler, med hulløpning på 0,3 millimeter. Desinfeksjon som dreper og uskadeliggjøre mikroorganismer som parasitter og bakterier. Og til slutt pH-justering med marmorfilter eller natriumsilikat for å redusere tæring og korrosjon på rør og sanitærutstyr.

Desinfeksjonen består av kloring som dreper bakterier og virus og ultrafiolett-bestråling (UV-bestråling) som uskadeliggjør parasitter og som også dreper bakterier.

Høydebasseng

Fra vannbehandlingsanleggene går vannet gjennom Glitrevannverkets overføringsledninger, og ofte via en rekke høydebassenger, over i et kommunalt distribusjonsnett.

Høydebassengene utjevner vannføringen, slik at vi ikke får så store vannføringstopper på tider av døgnet når det blir brukt mye vann. De øker også leveringssikkerheten med å ha et vannlager i tilfelle ledningsbrudd eller annet avbrudd på forsyningen.

Noen steder er det også pumpestasjoner for å øke vanntrykket, for eksempel for å forsyne Konnerud. Andre steder blir trykket redusert ved å bruke spesielle ventiler for å tilpasse vanntrykket til “terrenghøyden”. Eksempelvis har Drammen over 30 ulike trykksoner.

Drikkevann til forbrukerne

Vannet fra Glitrevannverket overleveres de enkelte kommuners forsyningsnett via ett eller flere grensepunkter, med vannmåler. Det kommunale nettet blir stadig mer finmasket etter hvert som det går inn i de enkelte bolig- og næringsområder. Avløpsledninger og overvannsledninger ligger som oftest i samme trasé som vannledningene, disse fører avløpsvann til renseanlegg og overvann til egnet bekkefar.

Private stikkledninger

Det siste stykket fra kommunal ledning og inn i de enkelte boligene og næringsbyggene er private stikkledninger, som kommunen ikke har noe ansvar for. Vannet som går her blir også målt med vannmålere slik at alle faktureres sitt reelle forbruk. Tips til vannsparing.

Vannkvalitet
Fra kilde til kran

Les mer

Vann og klima
Fra kilde til kran

Les mer

Vannkilder og nedbørfelt
Fra kilde til kran

Les mer