Vannets reise til forbrukeren

Glitrevannverkets oppdrag er å levere godt, nok og sikkert drikkevann til forbrukerne. Det har Glitrevannverket sørget for i mer enn 30 år gjennom en sikker vannbehandling. Figuren forklarer hva vannet gjennomgår på reisen fra vannkildene til forbrukerne.

Fra kilde til godt vann

Figuren viser vannføringen

Vannkilde

Vannets reise starter i vannkildene. Glitrevannverket har 3 hovedvannkilder. Det er Glitrevannet i Finnemarka som forsyner ca. 3/4-del av Drammen, nesten hele Lier, Nedre Eiker, Røyken og Frogn, til sammen ca. 130 000 personer. Røysjø i Røysjømarka som forsyner ca. 1/4-del av Drammen, dvs. Skoger og nordover mot Fjell, og videre nordover til Eik, Kobbervikdalen og Åskollen, tilsammen ca. 15 000 personer. Holsfjorden i Sylling som forsyner Sylling og Tronstad i Lier tilsammen ca. 900 mennesker.

I tillegg er Setervann i Røyken reservevannkilde og Bremsa på Konnerud krisevannkilde.

Vanninntaket ligger på dypt vann (minimum 20-30 meter). Dette gjør at vannet holder en konstant lav temperatur på 4-6 °C hele året. Et dypt vanninntak gir også en ekstra beskyttelse i forhold til risiko for forurensinger siden eventuell forurensningen hovedsakelig vil være i de øverste meterne.

Grovsiling

Vanninntaket er utstyrt med grovsiler med hulløpning på noen millimeter. Etter grovsiling overføres vannet til ett av Glitrevannverkets fire vannbehandlingsanlegg. Landfall og Kleivdammen behandler vann fra Glitrevannet, Sylling behandler vann fra Holsfjorden og Røysjø behandler vann fra Røysjø.

Fra Glitrevannet ledes råvannet, dvs ubehandlet vann, i en 12 km lang tunnel til Landfalltjern, ca 7 km inne i tunellen er det sprengt en 1,5 km lang sidetunell ut til Kleivdammen. På Røysjø og Sylling vannverk er inntaksledningene kun noen hundre meter.

Desinfeksjon

I vannbehandlingsanleggene går vannet gjennom finsiler, med hulløpning på 0,3 millimeter. Desinfeksjon som dreper og uskadeliggjøre mikroorganismer som parasitter og bakterier.Og til slutt pH-justering med marmorfilter eller natriumsilikat for å redusere tæring og korrosjon på rør og sanitærutstyr.

I vannbehandlingsanleggene på Landfall, Sylling og Kleivdammen benyttes kloring og UV-bestråling for desinfisering. Røysjø har kun kloring siden kvaliteten på selve råvannet og det dype vanninntaket i seg selv er en god beskyttelse. Som en ekstra sikkerhet vil det bli installert UV-anlegg på Røysjø også i 2016-17.

Høydebasseng

Fra vannbehandlingsanleggene går vannet gjennom Glitrevannverkets overføringsledninger, og ofte via en rekke høydebassenger, over i et kommunalt distribusjonsnett.

Høydebassengene utjevner vannføringen, slik at vi ikke får så store vannføringstopper på tider av døgnet når det blir brukt mye vann. De øker også leveringssikkerheten med å ha et vannlager i tilfelle ledningsbrudd.

Noen steder er det også pumpestasjoner for å øke vanntrykket, for eksempel for å forsyne Konnerud. Andre steder blir trykket redusert ved å bruke spesielle ventiler for å tilpasse vanntrykket til “terrenghøyden”. Eksempelvis har Drammen over 30 ulike trykksoner.

Drikkevann til forbrukerne

Vannet fra Glitrevannverket overleveres de enkelte kommuners forsyningsnett via ett eller flere grensepunkter, med vannmåler. Det kommunale nettet blir stadig mer finmasket etter hvert som en går inn i de enkelte bolig- og næringsområder. Avløpsledninger og overvannsledninger ligger som oftest i samme trasé som vannledningene, disse fører avløpsvann til renseanlegg og overvann til egnet bekkefar.

Kart over Glitrevannverkets vannforsyning
Vann og klima
Vannforsyning

Les mer

Vannkilder og nedbørfelt
Vannforsyning

Les mer

Vannkvalitet
Vannforsyning

Les mer