Vannets reise fra kilde til kran

Glitrevannverkets oppdrag er å levere godt, nok og sikkert drikkevann til våre eiere. Det har Glitrevannverket sørget for i over 40 år gjennom en sikker vannbehandling. Figuren forklarer hva vannet gjennomgår på reisen fra vannkildene til forbrukerne.

Fra kilde til godt vann

Figuren viser vannføringen

Se vår animasjonsfilm om vannets vei fra kilde til kran!

Vannkildene

Vannets reise starter i vannkildene. Glitrevannverket har tre hovedvannkilder. Glitre i Finnemarka,  Røysjø i Røysjømarka og Holsfjorden i Sylling.

I tillegg er Setervann i Asker reservevannkilde.

Vanninntaket ligger på dypt vann (rundt 30 meter). Dette gjør at vannet holder en konstant lav temperatur på 4-6 °C hele året. Et dypt vanninntak gir også en ekstra beskyttelse i forhold til risiko for forurensinger.

Vanninntaket er utstyrt med en grovsil med hullåpning på noen millimeter. Etter grovsilingen ledes råvannet i , dvs ubehandlet vann, gjennom tuneller til ett av Glitrevannverkets fire vannbehandlingsanlegg.

Siling og desinfeksjon

I vannbehandlingsanleggene går vannet gjennom finsiler, med hulløpning på 0,3 millimeter. Videre gjennom desinfeksjon som dreper og uskadeliggjøre mikroorganismer som parasitter og bakterier. Og til slutt pH-justering med marmorfilter eller natriumsilikat (vannglass) for å redusere tæring og korrosjon på rør og sanitærutstyr.

Desinfeksjonen består av kloring som dreper bakterier og virus og ultrafiolett-bestråling (UV-bestråling) som uskadeliggjør parasitter og som også dreper bakterier.

Høydebasseng

Fra vannbehandlingsanleggene går vannet gjennom Glitrevannverkets overføringsledninger, og ofte via høydebassenger, over i et kommunalt distribusjonsnett.

Høydebassengene utjevner vannproduksjonen og vannføringen. Da kan vi produsere vann jevnet gjennom døgnet og vi unngår store vannføringstopper på tider av døgnet når det blir brukt mye vann. De øker også leveringssikkerheten med å ha et vannlager i tilfelle ledningsbrudd eller annet avbrudd på forsyningen.

Noen steder er det også pumpestasjoner for å øke vanntrykket, for eksempel for å forsyne Konnerud. Andre steder blir trykket redusert ved å bruke spesielle ventiler for å tilpasse vanntrykket til «terrenghøyden».

Fra Landfall vannbehandlingsanlegg og ned mot Drammen er det montert kraftturbiner, så der tas trykket ut ved å produsere ren elkraft.  

Drikkevann til forbrukerne

Vannet fra Glitrevannverket overleveres de enkelte kommuners forsyningsnett via ett eller flere grensepunkter, med vannmåler. Det kommunale nettet blir stadig mer finmasket etter hvert som det går inn i de enkelte bolig- og næringsområder. Glitrevannverket leverer altså vann til kommunene, kommunene leverer vann til innbyderne.

Private stikkledninger

Det siste stykket fra kommunal ledning og inn i de enkelte boligene og næringsbyggene er private stikkledninger, som kommunen ikke har noe ansvar for. Vannet som går her blir også målt med vannmålere slik at alle faktureres sitt reelle forbruk. Tips til vannsparing.

Vannkvalitet
Fra kilde til kran

Les mer

Vann og klima
Fra kilde til kran

Les mer

Vannkilder og nedbørfelt
Fra kilde til kran

Les mer