GVD – prosjekter

Utviklingsprogrammet Godt Vann Drammensregionen (GVD) er et unikt samarbeid mellom den kommunale vann og avløpssektoren i 9 kommuner.

Samarbeidsprogrammet består av Glitrevannverket IKS, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Modum, Sande, Svelvik og VIVA IKS som representerer vann og avløp i Hurum, Lier og Røyken.

Skal realisere felles mål

I 2010 vedtok alle 9 kommunestyrene, etter en omfattende prosess, “Felles hovedplan for vannforsyning og avløp i Drammensregionen 2010-2021”. Hovedplanen har siden vært førende for kommunenes mål og strategier innen vann og avløp.

I samsvar med vedtaket har formålet med GVD- programmet vært å øke kommunenes evne til å realisere ambisjonene i hovedplanen der det er formålstjenlig, og å styrke kommunenes gjennomføringskraft og sikre en mer effektiv ressursbruk.

Programmet ledes av et programstyre sammensatt av representanter fra alle samarbeidsorganene med lederfunksjon. Det operative arbeidet og prosjektene ivaretas av arbeidsgrupper med medlemmer fra partene og egne GVD ansatte.

Unik spisskompetanse

Glitrevannverket er vertskap og arbeidsgiver for GVD programmet og de 6 ansatte. De ansatte har spisskompetanse innen GIS kart, data modellering og lekkasjekontroll. Denne kompetansen kommer alle samarbeidspartene til gode. Det er også ansatt en prosjektkoordinator som er ressurs person for de ulike arbeidsgruppene og sekretær for programstyret.

God vannforsyning og avløpshåndtering

Formålet med programmet er å samarbeide slik at kommunene får løst mange oppgaver de ikke har ressurser til å håndtere på egen hånd. Det gir en sikker og god vannforsyning og avløpshåndtering til alle innbyggerne i området.

Den viktigste delen av programmet består i lekkasjekontroll, gjennom lekkasjesøk, reparasjon, fornying av vannledningsnettet, samt bedre styring av vanntrykket. Samarbeid er nedfelt i en avtale som er undertegnet av rådmennene i kommunene.

Kommunene som deltar:

Viva IKS representerer Røyken, Hurum og Lier kommune

Drammen kommune

Modum, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.

Forskning og utvikling
GVD-programmet

Les mer

Glitrevannverkets prosjekter

Les mer