Glitrevannverkets prosjekter

Glitrevannverket har en rekke pågående og planlagte prosjekt. Halvparten av investeringene i kommende 4-årsperiode er knyttet til fornyelse av ledningsanlegg. De største prosjektene i kommende 4-årsperiode er:

Reserveforsyning Konnerud

Vannforsyningen til Konnerud er hverken kvalitetsmessig eller kvantitetsmessig tilfredsstillende. Det er i dag en pumpeledning fra Glitre og til Stubberud høydebasseng. Bremsa er krisevannkilde, og ved bruk av den må vannet kokes før det kan brukes til drikke og matlaging. Det planlegges derfor en alternativ forsyning via Nedre Eiker.

Ledning Hamborgstrøm – Vårveien

Vannledningen på denne strekningen ble bygget under krigen, og er moden for fornyelse. Samtidig blir den oppgradert til høyere driftstrykk for å øke fleksibiliteten og forsyningssikkerheten. Anlegget blir koordinert med Statens Vegvesens planlagte oppgradering av Rosenkrantzgata.

Amtmannsvingen – Gullaug, ledning ved planlagt tunnel RV23

Veianlegget kommer i konflikt med Glitrevannverkets vannledning, som derfor må legges om i ny trasé. Ved bruk av ny teknologi (fjellboring) får vi samtidig et mer sikkert og hensiktsmessig anlegg.

Vannforsyning Sylling

Sylling har en noe usikker vannforsyning, uten tilfredsstillende reserveforsyning, og med et stadig dårligere råvann, med fargetall tett oppunder kravene i Drikkevannsforskriften. Sannsynligvis vil vi velge å forsyne Sylling fra Glitre via en forbindelse fra Sjåstad, gjennom et fellesprosjekt med Lier kommune.

Dammer, utbedringer

Dammene ved Røysjø og Bremsa må oppgraderes for å møte gjeldende krav.

Eggevollen – Kleivdammen, oppdimensjonere ledning

Denne overføringsledningen har begrenset kapasitet, og bør oppdimensjoneres for å dra full nytte av Kleivdammen vannbehandlingsanlegg mht. beredskapssituasjoner og møte fremtidig økning i vannforbruket.

Årlige investeringer, MNOK.

Forskning og utvikling
Prosjekter

Les mer

GVD-programmet

Les mer