Spørsmål og svar

Flere ofte stilte spørsmål: 

 • Båt i nedbørfeltet
 • Dammer
  • Kan Glitrevannverket hindre flom?
   Glitrevannverket bidrar til å utjevne flommer i Liervassdraget ved å følge et manøvreringsreglement på tapping av vann ved Glitrevannet. Det innebærer at vi kan senke magasinnivået i forkant av varslet ekstremnedbør slik at vi kan holde igjen mer av nedbøren i magasinet og dermed ta av noe for flomtoppen. Vi følger med på vannføringen i vassdraget og har et tappereglement.
  • Hvilke dammer har Glitrevannverket ansvar for?
   Glitrevannverket er ansvarlig for følgende dammer: Glitre, Klapperdammen, Røysjø, Langevann, Nordre Svanevann, Bremsa og Sætervann. Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) for disse er Elin Hønsi. Hun har arbeidsplass på Glitrevannverket og er også ansvarlig for mange av de kommunale dammene i Drammensregionen.
 • Friluftsliv og drikkevannkilder
  • Hvordan er vannkvaliteten?
   Glitrevannverket leverer vann av beste kvalitet, les mer her.
  • Er det lov til å bruke kano, gummibåt eller annen type båt på vannene i nedbørfeltet?  
   All menneskelig aktivitet på vannene medfører en fare for forurensning. Vi har derfor følgende klausuleringer Glitre: Det er forbudt å bruke båt, kano og alle lignende farkoster på Glitre. I vannene i nedbørfeltet er det lov å bruke kano men ikke organisert aktivitet. Røysjø: Det er forbudt å bruke båt, kano og lignende farkoster i alle vannene i nedbørfeltet, unntak er Veslevann.  
  • Er det lov å bruke motorbåt på vannene nedbørfeltet?
   All allmenn motorisert ferdsel på vannene i nedbørfeltet er forbudt, gjelder også med kjøretøy på isen.
  • Er det lov å gå på ski i nedbørfeltet?
   Ja, du kan gjerne gå på ski. Det er ikke tilrådelig å krysse Glitrevannet og Røysjø siden isen kan ha ujevn tykkelse etter som vi regulerer vannet opp og ned. Det er ikke tillatt med organisert skiaktivitet.
  • Er det lov å sykle i nedbørfeltet?
   Ja, syklister er velkommen inn på skogsbilveiene. Vi ber om at alle som ferdes på sykkel i nedbørfeltet tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Organisert sykling og sykkelritt er derimot forbudt. I Finnemarka er Glitrevannverket med på et skiltsamarbeid som skal gjøre det enklere finne fine sykkelturer på skogsbilveiene i Finnemarka. Det er DNT Drammen og omegn som organiserer skiltprosjektet.
  • Er det lov å ri i nedbørfeltet?
   Ja, det er lov å ri i nedbørfeltet. Organisert ridning og tilrettelegging for slik aktivitet er ikke tillatt.  
  • Er det lov å slå leir i nedbørfeltet?  
   Glitrevannet: Ja du kan slå opp leir så lenge du holder deg minst 100 meter fra selve Glitrevannet. Vi ber om at alle som telter i nedbørfeltet tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Røysø: Nei all leirslaging og telting  i nedbørfeltet er forbudt.
  • Er det lov å bade i nedbørfeltet?
   All bading er forbudt i Glitrevannet. I de andre vannene i nedbørfeltet er det lov å bade, men forbudt med badeflåter og tilrettelegging for bading. Røysjø: all bading er forbudt i alle vann og bekker i nedbørfeltet, unntak Veslevann  
  • Er det lov å jakte i nedbørfeltet?
   Det er ikke innført spesielle innskrenkninger på jaktutøvelse, viltpleie, viltoppsyn utover gjeldene lover og forskrifter. Vi ber om at jegere tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Se for øvrig inatur.no  for jaktkort.
  • Er det lov å fiske i nedbørfeltet?
   Fritidsfiske med stang og håndsnøre er tillatt med gjeldene fiskekort og iht gjeldene lover. Død fisk og fiskeslo skal ikke kastes i nedbørfeltet (Røysjø). Vi ber om at fiskere tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Fiskekort kan kjøpes på Inatur.no  Glitrevannverket har pålegg om fiskeutsetting i Glitrevannet i sine konsesjonsvilkår. DOFA og Drammen sportsfiskere er ansvarlig for å drive fiskekultivering i Glitre.
  • Hvilke regler gjelder for arrangement, konkurranser, stevner ol i nedbørfelt?
   Store ansamlinger av mennesker er en trussel mot vannkilden og dermed drikkevannskvaliteten. Det er derfor ikke tillatt med organisert aktivitet i nedbørfeltene til vannkildene.  Kart over nedbørfelt Er det spesielle arrangement kan Glitrevannverket gi godkjenning etter søknad.
  • Er det lov å kjøre moped i nedbørfeltet?
   På veiene ved Glitre er det inntil videre tillatt å bruke moped med motorytelse på inntil 50 ccm. Dette gjelder ikke for de andre nedbørfeltene.
  • Hvor er nedbørfeltet til Røysjø?
   For kart over nedbørfeltet. Følgende vann inngår i nedbørfeltet: Røysjø, Nordre og Søndre Øksnevann, Tørrfløt, Nordre og Midtre Svanevann. Langevann og Veslevann blir ikke brukt i vannforsyningen lenger, og det vurderes å lempe på restriksjonene for disse vannene. Begrensninger som gjelder i nedbørfeltet er laget for å sikre deg og fremtidige generasjoner trygt og godt vann, og følger «føre var» prinsippet.
  • Hvor er nedbørfeltet til Glitre?
   For kart over nedbørfeltet. Begrensninger som gjelder i nedbørfeltet er laget for å sikre deg og fremtidige generasjoner trygt og godt vann, og følger «føre var» prinsippet. Forskriften omfatter både nedbørfelt til Glitrevannet og tilleggsfeltet Rotua.   Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem  10.10.2003.
  • Hva er et nedbørfelt?
   Et nedbørfelt (også kalt nedbørsfelt, avløpsfelt, tilsigsfelt, nedslagsfelt og vanntilførselsfelt) er hele landarealet som bidrar med vann til en vannkilde. All nedbøren som faller i et nedbørfelt vil altså ende opp i denne vannkilden.
 • Glitrevannverket
  • Hvorfor spyles ledninger og tuneller?
   Vannet overføres via ett stort ledningsnett. Over tid kan det samle seg ett belegg på innsiden av ledningsnettet. Dette medfører ikke noe helsefare men for å sikre jevn og god vannkvalitet er det nødvendig å foreta rengjøring av våre tuneller og ledninger med jevne mellomrom. Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Her kan du lese mer om hvordan du kan forholde deg ved misfarget vann.
  • Hva gjør jeg når jeg får kokevarsel fra kommunen?
   Har kommunen anbefalt koking av vannet bør du følge Folkehelseinstituttets råd. Vi og kommunen tar jevnlige vannprøver etter et prøveprogram godkjent av Mattilsynet. Om prøveresultatene viser unormale funn varsler kommunen til mulige berørte kunder på sms eller telefonvarsling. En uforutsett hendelse på vannbehandlingsanlegget eller på ledningsnett kan også føre til kokevarsel.   Dette trenger ikke å være farlig, men vi er føre var. Kokevarselet gjelder alt vann til drikke og matlaging.    For information in english! Får du telefonvarsel ved hendelser? Sjekk om vi har registrert ditt telefonnummer her. Are you on a list to receive a telephone notification when something happens? Register your mobile number here.   
  • Hvor melder jeg om feil?
   Oppdager du lekkasjer, feil eller uregelmessigheter i forhold til vannforsyningen eller vannkvaliteten, er det kommunen du bor i du skal kontakte:
   • Drammen, tlf 32 04 66 55, viderekobles etter kontortid
   • Lier, tlf 32 22 58 00 etter kontortid 32 22 58 83
   • Nedre Eiker, tlf 32 23 26 72 etter kontortid 901 47 333
   • Røyken, tlf 32 22 58 00 etter kontortid 32 22 58 85
   • Frogn, tlf 64 90 60 00 etter kontortid 98 24 55 79
   • Sande, tlf 33 78 70 00 etter kontortid 911 67 431
   Vakttelefonen til Glitre 916 24 055
  • Hvordan er vannkvaliteten?
   Glitrevannverket leverer vann av beste kvalitet, les mer her.
  • Hva gjør jeg ved misfarget vann?

   Kunder kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke vannet.

   Vi følger vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Ved avvik som kan medføre helsefare varsler kommunen innbyggerne.  

   Hva gjør jeg ved misfarget vann? 

   • La kaldtvannet renne til det er klart  
   • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. Merk: I sommerhalvåret er utekrana det beste tappestedet.
   • La vannet renne i 20 minutter. Dersom vannet fortsatt ikke er klart, vent en time og så la det renne i nye 20 minutter. Er vannet fortsatt misfarget, kontakt kommunen. 
   • Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.  
   • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen  

   Hvorfor misfarget vann? 

   Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Dette gjøres med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet og for å sikre god drikkevannskvalitet. Ved planlagt spyling varsles berørte innbyggere, og de bes stenge hovedstoppekrana.    En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastighet eller retning på vannstrømmen i ledningsnettet.  Misfarget vann i enkelthusstander kan også skyldes dine private vannledninger ute eller innendørs.    Ved uvanlig stort forbruk, for eksempel ved lekkasje eller brann, kan innbyggere oppleve misfarget vann.   Dersom du er bekymret, se anbefaling om koking av drikkevann. Hva koster det å la vannet renne?  Vannprisen varierer fra kommune til kommune, men vann som renner i 20 minutter koster ca 18 kr. Ha alltid vann i beredskap hjemme! Vi minner om de nasjonale rådene for egenberedskap. Du bør blant annet ha minst 9 l vann pr person lagret hjemme for å dekke grunnleggende behov. Les mer om egenberedskap og lagring av vann.    Får du telefonvarsel ved hendelser? Sjekk om vi har registrert ditt telefonnummer her. Are you on a list to receive a telephone notification when something happens? Register your mobile number here.
  • Hvordan ta egne vannprøver?
   For de som har privat vannforsyning og ønsker å få sjekket vannkvaliteten, finnes det flere laboratorieselskap som kan utføre dette. Du kan velge hvilke parametre du ønsker å sjekke. Så får du tilsendt det du trenger og beskrivelse av fremgangsmåte. Noen laboratorieselskaper:  
   Selskap: Nettside:
   Eurofins  (Moss) http://www.eurofins.no/
   Vestfoldlab  (Tønsberg) http://www.vestfoldlab.no/
   ALcontrol  (Skien) http://no.alcontrol.com/nn/kontakt-oss-norway
  • Hvilke restriksjoner er det ved vannkildene til Glitrevannverket?
   Alle er velkommen ut i skog og mark! Allemannsretten gjelder for alle som vil gå, sykle, ri, gå på ski eller på annen måte ferdes ikke motorisert i nedbørfeltet. Alt opphold på (båt/kano ol) eller i (bade) vannene er forbudt. Jakt og fiske er tillat etter gjeldene regler. Organisert aktivitet er som hovedregel ikke tillatt. Vi ber alle ta ekstra hensyn når de ferdes i nedbørfeltene til drikkevannskilder og reservevannkilder.   Restriksjoner for allmennheten i nedbørfeltene til de enkelte vannkildene til Glitrevannverket:
   1. Glitrevannet i Finnemarka, «Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem 10.10.2003
   2. Røysjø i Røysjømarka Følgende vann inngår i nedbørsfeltet: Røysjø, Langevann, Nordre og Søndre Øksnevann, Tørrfløt, Nordre og Midtre Svanevann og Veslevann.
   3. Holsfjorden i Sylling. Det er ingen klausuleringer utover det som reguleres av Forurensningsloven med forskrifter.
   4. Setervann i Røyken (reservevannkilde )
   5. Bremsa på Konnerud (krisevannkilde.)
  • Hvorfor betaler vi vanngebyr?
   Vann og avløpsgebyrene skal dekke det det koster og levere trygt, rent og nok vann inn i huset, og håndtere avløpsvannet på en forsvarlig måte så det ikke fører til forurensning. Det dette koster blir satt opp i et selvkostregnskap. Selvkostregnskapet legges til grunn for gebyrene. I Norge betaler vi i snitt 2 øre for en liter drikkevann av beste kvalitet rett fra springen. Glitrevannverket selger vann til de 4 eierkommunene og til Sande og Frogn ut fra et selvkostregnskap. Kommunene bestemmer vann- og avløpsgebyrene til sine abonnenter ut fra sitt selvkostregnskap. Glitrevannverket er med i samarbeidsprogrammet Godt vann Drammensregionen og partene i programmet er enige om en felles gebyrforskrift og avtalevilkår. Alt med drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg og renseanlegg, og ikke minst den infrastrukturen med rør og pumpestasjoner som må til for at vannet skal nå frem til abonnentene og tilbake til renseanlegg er del av selvkostregnskapet. En av de store utfordringene er stort etterslep i utskiftningen av gamle rørledninger. Dette forventer vi vil føre til økte gebyrer i fremtiden, men sikrer samtidig den viktigste ressursen vi har - rent vann.
  • Er det trygt å drikke vannet fra springen?
   JA! Vannet du får i springen har gjennomgått en sikker vannbehandling før den går ut på nettet. I tillegg tas det prøver ukentlig både av Glitrevannverket og kommunen for at vannet du får skal være helt sikkert. Glitrevannverket har 4 vannbehandlingsanlegg: Glitrevannet behandles ved 1. Landfall ved Landfalltjern eller ved 2. Kleivdammen i Lier. 3. Sylling behandler vann fra Holsfjorden og 4. Røysjø behandler vann fra Røysjø (ligger i Sande). Landfall, Sylling og Kleivdammen har kloring og UV-bestråling for å ta liv av parasitter og bakterier. Røysjø har kloring. Røysjø og Glitrevannet betegnes som svært godt beskyttede vannkilder i forhold til alle typer av aktivitet og vanninntaket er dypt nede. Sikkerheten i drikkevannsforsyningen er noe vi i Glitrevannverket tar svært alvorlig, og vi er i jevnlig dialog med all tilgjengelig fagekspertise. Vi anser vannet vi levere som svært trygt; noe 30 år med historie uten problemer med sykdomsutbrudd viser.
  • Hvordan kan jeg spare vann?
   Når du installert husvannmåler betaler du for det vannet du bruker. Det er derfor lurt å spare på vannet. Rent vannet er også en verdifull ressurs som vi ikke bør sløse med. Her er noen tips som kan bidra til lavere vannforbruk - og ofte lavere strømforbruk - i husholdningen:
   • Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å bade. Da sparer du både strøm og vann
   • Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann (og varmtvann)
   • Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle
   • Sjekk at det ikke renner vann fra sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen
   • Reparer dryppende vannkraner
   • Skru av vannet når du pusser tennene
   • Installer vannsparende toaletter
   • Reparer toalett som har en rennende cisterne, da det kan gå tapt så mye som 400.000 liter vann i året (400 kubikkmeter)
   • Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette bety at f.eks. et toalett står og renner
   • Ta en kontroll av vannmåleren når det ikke blir brukt vann og sjekk om måleren står helt stille. Gjør den ikke det, står det vann og renner et eller annet sted
   • Dersom vanntrykket i boligen din blir redusert eller du hører susing i ledningene selv om du ikke bruker vann, kan det være indikasjoner på lekkasje på den utvendige stikkledningen. Da bør du ta kontakt med driftsavdelingen i kommunen eller et privat firma som kan gjennomføre lekkasjesøking
   • Vannkrevende aktiviteter som hagevanning, bilvask, vask av husfasader og lignende bør ikke gjøres uten at det er nødvendig. Innrett arbeidet på en måte som krever minst mulig vannforbruk
  • Hvor hardt er vannet mitt, kalkinnhold?
   I forbindelse med kjøp av oppvaskmaskiner og andre husholdningsartikler dukker ofte spørsmål om behov for avkalking og vannets hardhet opp. Glitre, Røysjø og Sylling leverer vann med meget lite hardhet og det er ingen risiko for kalkutfelling eller behov for noe avkalking.
   Vannkilde Tyske hardhetsgrader dH Engelske hardhetsgrader (e) Franske hardhetsgrader (f) USM ppm CaCo3
   Glitre 0,8 1,0 1,5 14,5
   Røysjø 1,5 1,8 2,6 26,3
   Sylling 1,0 1,3 1,8 17,9
     Alle vannkildene ligger godt inn under betegnelsen Svært bløtt (Under 4 dH betegnes vannet som Svært bløtt. 4-8 dH er bløtt.)
  • Er det begrensinger på hagevanning?
   Glitrevannverket må veldig sjelden sette begrensinger på hagevanning på grunn av kapasitetsproblem. Kommunen kan innføre restriksjoner i hele eller deler av kommunen. Siden vi leverer drikkevann av beste kvalitet og vann er en dyrebar ressurs setter vi pris på om du kan følge disse rådene.
   • Pass på at utendørs kraner ikke står og lekker
   • Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning
   • Ta vare på regnvannet i f.eks. en tønne og bruk det til å vanne blomster
   • Led takvannet inn i busker eller blomsterbed
   • Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn fordamper det meste av vannet
   • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt
   • Det er viktig at plenen din får nok vann når du vanner. Såkalt skvettvanning fører til grunt rotsystem og tørkesvak plen. Eldre plener på dyp jord klarer seg med ei rotbløyte hver 14. dag. Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann. Om du setter en boks e.l. på plenen, kan du lett finne ut når plenen har fått nok vann
   • Ved brannutrykning i eget område: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til slokkearbeidet
  • Hvordan vannbehandling er det på mitt vann?
   Vannet fra Glitre og Holsfjorden blir silt, tilsatt klor og belyst med UV, samt tilsatt natriumsilikat for å øke pH (vannglass). Røysjøvannet blir silt, tilsatt klor og belyst med UV, samt og behandlet med CO2 og marmorgrus for å øke pH. Les mer om anleggene her.   
  • Hvor får jeg vannet fra?
   Her er et kart som viser forsyningsområdene til de 4 vannbehandlingsanleggene til Glitrevannverket: Kart.
  • Hva er Glitrevannverket IKS?
   Glitrevannverket IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Lier, Drammen og Asker. Glitrevannverket er også med i samarbeidsprogrammet Godt Vann Drammensregionen (GVD). Glitrevannverket har ansvar for 4 vannbehandlingsanlegg som leverer vann til ca 150 000 mennesker i de 3 eierkommunene samt Holmestrand og Frogn kommune. De 4 vannbehandlingsanleggene er Landfall og Kleivdammen som behandler vann fra Glitrevannet, Sylling som behandler vann fra Holsfjorden og Røysjø som behandler vann fra Røysjø.
  • Hva er en vannkilde?
   Når vi i vannbransjen snakker om vannkilde mener vi en kilde der vi tar ut råvann som via et vannbehandlingsanlegg distribueres ut på nettet som rent vann. Råvann er vann som ikke har gjennomgått vannbehandling. Vi skiller mellom 2 type vannkilder; overflatevann og grunnvann. Alle Glitrevannverkets vannkilder er overflatevann. 90% av Norges vannkilder er overflatevann.
  • Hva er et nedbørfelt?
   Et nedbørfelt (også kalt nedbørsfelt, avløpsfelt, tilsigsfelt, nedslagsfelt og vanntilførselsfelt) er hele landarealet som bidrar med vann til en vannkilde. All nedbøren som faller i et nedbørfelt vil altså ende opp i denne vannkilden.
  • Hvilke vannkilder har Glitrevannverket?

   Glitrevannverkets 3 hovedvannkilder er Glitrevannet i Finnemarka, Røysjø i Røysjømarka og Holsfjorden i Sylling.

   I tillegg er Setervann i Asker reservevannkilde og Bremsa på Konnerud krisevannkilde. Disse vil bare bli benyttet dersom det er langvarig avbrudd i vannforsyningen fra hovedvannkildene. Krisevannkilde vil si vannkilde i henhold til drikkevannsforskriften §18 «Unntaksbestemmelser for vannforsyning under ekstraordinære forhold» Forsyningsområder
 • Grunneier i nedbørfelt
  • Hvilke restriksjoner er det ved vannkildene til Glitrevannverket?
   Alle er velkommen ut i skog og mark! Allemannsretten gjelder for alle som vil gå, sykle, ri, gå på ski eller på annen måte ferdes ikke motorisert i nedbørfeltet. Alt opphold på (båt/kano ol) eller i (bade) vannene er forbudt. Jakt og fiske er tillat etter gjeldene regler. Organisert aktivitet er som hovedregel ikke tillatt. Vi ber alle ta ekstra hensyn når de ferdes i nedbørfeltene til drikkevannskilder og reservevannkilder.   Restriksjoner for allmennheten i nedbørfeltene til de enkelte vannkildene til Glitrevannverket:
   1. Glitrevannet i Finnemarka, «Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem 10.10.2003
   2. Røysjø i Røysjømarka Følgende vann inngår i nedbørsfeltet: Røysjø, Langevann, Nordre og Søndre Øksnevann, Tørrfløt, Nordre og Midtre Svanevann og Veslevann.
   3. Holsfjorden i Sylling. Det er ingen klausuleringer utover det som reguleres av Forurensningsloven med forskrifter.
   4. Setervann i Røyken (reservevannkilde )
   5. Bremsa på Konnerud (krisevannkilde.)
  • Hvilke restriksjoner har grunneierne i nedbørfelt?  
   Som gunneier har man flere plikter og rettigheter i nedbørfeltet. Blant annet er det skog som skal skjøttes på en god måte. Er du i tvil om hvilke restriksjoner som gjelder i forhold til en planlagt aktivitet i nedbørfeltet og har spørsmål så ta kontakt. Vi vil gjerne ha en god dialog med deg.
  • Hvem er grunneier i nedbørfeltet?
   Det er flere grunneiere, men Statskog SF er den størst grunneieren ved Glitrevannet. Ved Røysjø er det flere grunneiere. Glitrevannverket er i dialog med grunneierne og setter stor pris på deres samarbeid for å verne om vannkildene.
  • Er beitedyr en forurensningskilde?
     Flere lurer på hvorfor beitedyr kan gå nede i vannkanten mens det er restriksjoner på menneskelig aktivitet i nedbørfeltet til Glitrevannet. Ut i fra et drikkevannsfaglig perspektiv hadde det vært det beste om beitedyrene holdt seg minst 100 meter fra vannet. Ut fra nær sagt alle andre perspektiv er det umulig. Beiteretten er en grunnleggende rettighet og det å ha dyr på beite i utmark har mange positive aspekt. Vi har en god dialog med grunneiere og beiterettighetshavere, for å redusere beitebelastningen. Et annet element er at avføring fra mennesker utgjøre en mye større smitterisiko enn avføring fra drøvtyggere. Den beste måten å sikre god drikkevannskvalitet på er å hindre at kilden blir forurenset, fremfor å skulle prøve å fjerne forurensningen i etterkant. Glitrevannet gjennomgår en enkel, billig og miljøvennlig vannbehandling før vannet sendes ut på nettet. Det er mulig blant annet fordi det kanskje er Norges best beskyttede vannkilde i forhold til menneskelig aktivitet. Det er lov for beiterettshavere å slippe husdyr på utmarksbeite ved Glitrevannet.
  • Hvilke begrensninger gjelder for skogsdrift, veier, masseuttak og grusing i nedbørfeltet?
   Det legges ingen ytterligere restriksjoner på skogsdrift, veier, masseuttak og grusing i området, utover det som er nedfelt i gjeldene lovverk og som har vært gjeldende praksis.
 • Hvordan melder jeg feil?
  • Feilmelding
   Oppdager du lekkasjer, feil eller uregelmessigheter i forhold til vannforsyningen eller vannkvaliteten, er det kommunen du bor i du skal kontakte:
   • Drammen, tlf 32 04 66 55, viderekobles etter kontortid
   • Lier, tlf 32 22 58 00 etter kontortid 32 22 58 83
   • Nedre Eiker, tlf 32 23 26 72 etter kontortid 901 47 333
   • Røyken, tlf 32 22 58 00 etter kontortid 32 22 58 85
   • Frogn, tlf 64 90 60 00 etter kontortid 98 24 55 79
   • Sande, tlf 33 78 70 00 etter kontortid 911 67 431
   Du kan melde inn feilmeldinger via et skjema på nettsidene våre her.
 • Mitt vann
  • Hvorfor spyles ledninger og tuneller?
   Vannet overføres via ett stort ledningsnett. Over tid kan det samle seg ett belegg på innsiden av ledningsnettet. Dette medfører ikke noe helsefare men for å sikre jevn og god vannkvalitet er det nødvendig å foreta rengjøring av våre tuneller og ledninger med jevne mellomrom. Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Her kan du lese mer om hvordan du kan forholde deg ved misfarget vann.
  • Hva gjør jeg når jeg får kokevarsel fra kommunen?
   Har kommunen anbefalt koking av vannet bør du følge Folkehelseinstituttets råd. Vi og kommunen tar jevnlige vannprøver etter et prøveprogram godkjent av Mattilsynet. Om prøveresultatene viser unormale funn varsler kommunen til mulige berørte kunder på sms eller telefonvarsling. En uforutsett hendelse på vannbehandlingsanlegget eller på ledningsnett kan også føre til kokevarsel.   Dette trenger ikke å være farlig, men vi er føre var. Kokevarselet gjelder alt vann til drikke og matlaging.    For information in english! Får du telefonvarsel ved hendelser? Sjekk om vi har registrert ditt telefonnummer her. Are you on a list to receive a telephone notification when something happens? Register your mobile number here.   
  • Hvor melder jeg om feil?
   Oppdager du lekkasjer, feil eller uregelmessigheter i forhold til vannforsyningen eller vannkvaliteten, er det kommunen du bor i du skal kontakte:
   • Drammen, tlf 32 04 66 55, viderekobles etter kontortid
   • Lier, tlf 32 22 58 00 etter kontortid 32 22 58 83
   • Nedre Eiker, tlf 32 23 26 72 etter kontortid 901 47 333
   • Røyken, tlf 32 22 58 00 etter kontortid 32 22 58 85
   • Frogn, tlf 64 90 60 00 etter kontortid 98 24 55 79
   • Sande, tlf 33 78 70 00 etter kontortid 911 67 431
   Vakttelefonen til Glitre 916 24 055
  • Hvordan er vannkvaliteten?
   Glitrevannverket leverer vann av beste kvalitet, les mer her.
  • Hva gjør jeg ved misfarget vann?

   Kunder kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke vannet.

   Vi følger vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Ved avvik som kan medføre helsefare varsler kommunen innbyggerne.  

   Hva gjør jeg ved misfarget vann? 

   • La kaldtvannet renne til det er klart  
   • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. Merk: I sommerhalvåret er utekrana det beste tappestedet.
   • La vannet renne i 20 minutter. Dersom vannet fortsatt ikke er klart, vent en time og så la det renne i nye 20 minutter. Er vannet fortsatt misfarget, kontakt kommunen. 
   • Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.  
   • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen  

   Hvorfor misfarget vann? 

   Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Dette gjøres med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet og for å sikre god drikkevannskvalitet. Ved planlagt spyling varsles berørte innbyggere, og de bes stenge hovedstoppekrana.    En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastighet eller retning på vannstrømmen i ledningsnettet.  Misfarget vann i enkelthusstander kan også skyldes dine private vannledninger ute eller innendørs.    Ved uvanlig stort forbruk, for eksempel ved lekkasje eller brann, kan innbyggere oppleve misfarget vann.   Dersom du er bekymret, se anbefaling om koking av drikkevann. Hva koster det å la vannet renne?  Vannprisen varierer fra kommune til kommune, men vann som renner i 20 minutter koster ca 18 kr. Ha alltid vann i beredskap hjemme! Vi minner om de nasjonale rådene for egenberedskap. Du bør blant annet ha minst 9 l vann pr person lagret hjemme for å dekke grunnleggende behov. Les mer om egenberedskap og lagring av vann.    Får du telefonvarsel ved hendelser? Sjekk om vi har registrert ditt telefonnummer her. Are you on a list to receive a telephone notification when something happens? Register your mobile number here.
  • Hvordan ta egne vannprøver?
   For de som har privat vannforsyning og ønsker å få sjekket vannkvaliteten, finnes det flere laboratorieselskap som kan utføre dette. Du kan velge hvilke parametre du ønsker å sjekke. Så får du tilsendt det du trenger og beskrivelse av fremgangsmåte. Noen laboratorieselskaper:  
   Selskap: Nettside:
   Eurofins  (Moss) http://www.eurofins.no/
   Vestfoldlab  (Tønsberg) http://www.vestfoldlab.no/
   ALcontrol  (Skien) http://no.alcontrol.com/nn/kontakt-oss-norway
  • Hvilke restriksjoner er det ved vannkildene til Glitrevannverket?
   Alle er velkommen ut i skog og mark! Allemannsretten gjelder for alle som vil gå, sykle, ri, gå på ski eller på annen måte ferdes ikke motorisert i nedbørfeltet. Alt opphold på (båt/kano ol) eller i (bade) vannene er forbudt. Jakt og fiske er tillat etter gjeldene regler. Organisert aktivitet er som hovedregel ikke tillatt. Vi ber alle ta ekstra hensyn når de ferdes i nedbørfeltene til drikkevannskilder og reservevannkilder.   Restriksjoner for allmennheten i nedbørfeltene til de enkelte vannkildene til Glitrevannverket:
   1. Glitrevannet i Finnemarka, «Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem 10.10.2003
   2. Røysjø i Røysjømarka Følgende vann inngår i nedbørsfeltet: Røysjø, Langevann, Nordre og Søndre Øksnevann, Tørrfløt, Nordre og Midtre Svanevann og Veslevann.
   3. Holsfjorden i Sylling. Det er ingen klausuleringer utover det som reguleres av Forurensningsloven med forskrifter.
   4. Setervann i Røyken (reservevannkilde )
   5. Bremsa på Konnerud (krisevannkilde.)
  • Hvorfor betaler vi vanngebyr?
   Vann og avløpsgebyrene skal dekke det det koster og levere trygt, rent og nok vann inn i huset, og håndtere avløpsvannet på en forsvarlig måte så det ikke fører til forurensning. Det dette koster blir satt opp i et selvkostregnskap. Selvkostregnskapet legges til grunn for gebyrene. I Norge betaler vi i snitt 2 øre for en liter drikkevann av beste kvalitet rett fra springen. Glitrevannverket selger vann til de 4 eierkommunene og til Sande og Frogn ut fra et selvkostregnskap. Kommunene bestemmer vann- og avløpsgebyrene til sine abonnenter ut fra sitt selvkostregnskap. Glitrevannverket er med i samarbeidsprogrammet Godt vann Drammensregionen og partene i programmet er enige om en felles gebyrforskrift og avtalevilkår. Alt med drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg og renseanlegg, og ikke minst den infrastrukturen med rør og pumpestasjoner som må til for at vannet skal nå frem til abonnentene og tilbake til renseanlegg er del av selvkostregnskapet. En av de store utfordringene er stort etterslep i utskiftningen av gamle rørledninger. Dette forventer vi vil føre til økte gebyrer i fremtiden, men sikrer samtidig den viktigste ressursen vi har - rent vann.
  • Er det trygt å drikke vannet fra springen?
   JA! Vannet du får i springen har gjennomgått en sikker vannbehandling før den går ut på nettet. I tillegg tas det prøver ukentlig både av Glitrevannverket og kommunen for at vannet du får skal være helt sikkert. Glitrevannverket har 4 vannbehandlingsanlegg: Glitrevannet behandles ved 1. Landfall ved Landfalltjern eller ved 2. Kleivdammen i Lier. 3. Sylling behandler vann fra Holsfjorden og 4. Røysjø behandler vann fra Røysjø (ligger i Sande). Landfall, Sylling og Kleivdammen har kloring og UV-bestråling for å ta liv av parasitter og bakterier. Røysjø har kloring. Røysjø og Glitrevannet betegnes som svært godt beskyttede vannkilder i forhold til alle typer av aktivitet og vanninntaket er dypt nede. Sikkerheten i drikkevannsforsyningen er noe vi i Glitrevannverket tar svært alvorlig, og vi er i jevnlig dialog med all tilgjengelig fagekspertise. Vi anser vannet vi levere som svært trygt; noe 30 år med historie uten problemer med sykdomsutbrudd viser.
  • Hvordan kan jeg spare vann?
   Når du installert husvannmåler betaler du for det vannet du bruker. Det er derfor lurt å spare på vannet. Rent vannet er også en verdifull ressurs som vi ikke bør sløse med. Her er noen tips som kan bidra til lavere vannforbruk - og ofte lavere strømforbruk - i husholdningen:
   • Ta heller flere kjappe dusjer istedenfor å bade. Da sparer du både strøm og vann
   • Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann (og varmtvann)
   • Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle
   • Sjekk at det ikke renner vann fra sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen
   • Reparer dryppende vannkraner
   • Skru av vannet når du pusser tennene
   • Installer vannsparende toaletter
   • Reparer toalett som har en rennende cisterne, da det kan gå tapt så mye som 400.000 liter vann i året (400 kubikkmeter)
   • Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette bety at f.eks. et toalett står og renner
   • Ta en kontroll av vannmåleren når det ikke blir brukt vann og sjekk om måleren står helt stille. Gjør den ikke det, står det vann og renner et eller annet sted
   • Dersom vanntrykket i boligen din blir redusert eller du hører susing i ledningene selv om du ikke bruker vann, kan det være indikasjoner på lekkasje på den utvendige stikkledningen. Da bør du ta kontakt med driftsavdelingen i kommunen eller et privat firma som kan gjennomføre lekkasjesøking
   • Vannkrevende aktiviteter som hagevanning, bilvask, vask av husfasader og lignende bør ikke gjøres uten at det er nødvendig. Innrett arbeidet på en måte som krever minst mulig vannforbruk
  • Hvor hardt er vannet mitt, kalkinnhold?
   I forbindelse med kjøp av oppvaskmaskiner og andre husholdningsartikler dukker ofte spørsmål om behov for avkalking og vannets hardhet opp. Glitre, Røysjø og Sylling leverer vann med meget lite hardhet og det er ingen risiko for kalkutfelling eller behov for noe avkalking.
   Vannkilde Tyske hardhetsgrader dH Engelske hardhetsgrader (e) Franske hardhetsgrader (f) USM ppm CaCo3
   Glitre 0,8 1,0 1,5 14,5
   Røysjø 1,5 1,8 2,6 26,3
   Sylling 1,0 1,3 1,8 17,9
     Alle vannkildene ligger godt inn under betegnelsen Svært bløtt (Under 4 dH betegnes vannet som Svært bløtt. 4-8 dH er bløtt.)
  • Er det begrensinger på hagevanning?
   Glitrevannverket må veldig sjelden sette begrensinger på hagevanning på grunn av kapasitetsproblem. Kommunen kan innføre restriksjoner i hele eller deler av kommunen. Siden vi leverer drikkevann av beste kvalitet og vann er en dyrebar ressurs setter vi pris på om du kan følge disse rådene.
   • Pass på at utendørs kraner ikke står og lekker
   • Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning
   • Ta vare på regnvannet i f.eks. en tønne og bruk det til å vanne blomster
   • Led takvannet inn i busker eller blomsterbed
   • Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn fordamper det meste av vannet
   • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned. Da tåler det bedre sol og tørke og blir ikke så fort tørt/brunt
   • Det er viktig at plenen din får nok vann når du vanner. Såkalt skvettvanning fører til grunt rotsystem og tørkesvak plen. Eldre plener på dyp jord klarer seg med ei rotbløyte hver 14. dag. Ei rotbløyte vil si 2-3 cm vann. Om du setter en boks e.l. på plenen, kan du lett finne ut når plenen har fått nok vann
   • Ved brannutrykning i eget område: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til slokkearbeidet
  • Hvordan vannbehandling er det på mitt vann?
   Vannet fra Glitre og Holsfjorden blir silt, tilsatt klor og belyst med UV, samt tilsatt natriumsilikat for å øke pH (vannglass). Røysjøvannet blir silt, tilsatt klor og belyst med UV, samt og behandlet med CO2 og marmorgrus for å øke pH. Les mer om anleggene her.   
  • Hvor får jeg vannet fra?
   Her er et kart som viser forsyningsområdene til de 4 vannbehandlingsanleggene til Glitrevannverket: Kart.
  • Hva er en vannkilde?
   Når vi i vannbransjen snakker om vannkilde mener vi en kilde der vi tar ut råvann som via et vannbehandlingsanlegg distribueres ut på nettet som rent vann. Råvann er vann som ikke har gjennomgått vannbehandling. Vi skiller mellom 2 type vannkilder; overflatevann og grunnvann. Alle Glitrevannverkets vannkilder er overflatevann. 90% av Norges vannkilder er overflatevann.
  • Hvilke vannkilder har Glitrevannverket?

   Glitrevannverkets 3 hovedvannkilder er Glitrevannet i Finnemarka, Røysjø i Røysjømarka og Holsfjorden i Sylling.

   I tillegg er Setervann i Asker reservevannkilde og Bremsa på Konnerud krisevannkilde. Disse vil bare bli benyttet dersom det er langvarig avbrudd i vannforsyningen fra hovedvannkildene. Krisevannkilde vil si vannkilde i henhold til drikkevannsforskriften §18 «Unntaksbestemmelser for vannforsyning under ekstraordinære forhold» Forsyningsområder
 • Nedbørfelt
  • Hvilke restriksjoner er det ved vannkildene til Glitrevannverket?
   Alle er velkommen ut i skog og mark! Allemannsretten gjelder for alle som vil gå, sykle, ri, gå på ski eller på annen måte ferdes ikke motorisert i nedbørfeltet. Alt opphold på (båt/kano ol) eller i (bade) vannene er forbudt. Jakt og fiske er tillat etter gjeldene regler. Organisert aktivitet er som hovedregel ikke tillatt. Vi ber alle ta ekstra hensyn når de ferdes i nedbørfeltene til drikkevannskilder og reservevannkilder.   Restriksjoner for allmennheten i nedbørfeltene til de enkelte vannkildene til Glitrevannverket:
   1. Glitrevannet i Finnemarka, «Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem 10.10.2003
   2. Røysjø i Røysjømarka Følgende vann inngår i nedbørsfeltet: Røysjø, Langevann, Nordre og Søndre Øksnevann, Tørrfløt, Nordre og Midtre Svanevann og Veslevann.
   3. Holsfjorden i Sylling. Det er ingen klausuleringer utover det som reguleres av Forurensningsloven med forskrifter.
   4. Setervann i Røyken (reservevannkilde )
   5. Bremsa på Konnerud (krisevannkilde.)
  • Hvem er grunneier i nedbørfeltet?
   Det er flere grunneiere, men Statskog SF er den størst grunneieren ved Glitrevannet. Ved Røysjø er det flere grunneiere. Glitrevannverket er i dialog med grunneierne og setter stor pris på deres samarbeid for å verne om vannkildene.
  • Er beitedyr en forurensningskilde?
     Flere lurer på hvorfor beitedyr kan gå nede i vannkanten mens det er restriksjoner på menneskelig aktivitet i nedbørfeltet til Glitrevannet. Ut i fra et drikkevannsfaglig perspektiv hadde det vært det beste om beitedyrene holdt seg minst 100 meter fra vannet. Ut fra nær sagt alle andre perspektiv er det umulig. Beiteretten er en grunnleggende rettighet og det å ha dyr på beite i utmark har mange positive aspekt. Vi har en god dialog med grunneiere og beiterettighetshavere, for å redusere beitebelastningen. Et annet element er at avføring fra mennesker utgjøre en mye større smitterisiko enn avføring fra drøvtyggere. Den beste måten å sikre god drikkevannskvalitet på er å hindre at kilden blir forurenset, fremfor å skulle prøve å fjerne forurensningen i etterkant. Glitrevannet gjennomgår en enkel, billig og miljøvennlig vannbehandling før vannet sendes ut på nettet. Det er mulig blant annet fordi det kanskje er Norges best beskyttede vannkilde i forhold til menneskelig aktivitet. Det er lov for beiterettshavere å slippe husdyr på utmarksbeite ved Glitrevannet.
  • Er det lov til å bruke kano, gummibåt eller annen type båt på vannene i nedbørfeltet?  
   All menneskelig aktivitet på vannene medfører en fare for forurensning. Vi har derfor følgende klausuleringer Glitre: Det er forbudt å bruke båt, kano og alle lignende farkoster på Glitre. I vannene i nedbørfeltet er det lov å bruke kano men ikke organisert aktivitet. Røysjø: Det er forbudt å bruke båt, kano og lignende farkoster i alle vannene i nedbørfeltet, unntak er Veslevann.  
  • Er det lov å bruke motorbåt på vannene nedbørfeltet?
   All allmenn motorisert ferdsel på vannene i nedbørfeltet er forbudt, gjelder også med kjøretøy på isen.
  • Er det lov å gå på ski i nedbørfeltet?
   Ja, du kan gjerne gå på ski. Det er ikke tilrådelig å krysse Glitrevannet og Røysjø siden isen kan ha ujevn tykkelse etter som vi regulerer vannet opp og ned. Det er ikke tillatt med organisert skiaktivitet.
  • Er det lov å sykle i nedbørfeltet?
   Ja, syklister er velkommen inn på skogsbilveiene. Vi ber om at alle som ferdes på sykkel i nedbørfeltet tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Organisert sykling og sykkelritt er derimot forbudt. I Finnemarka er Glitrevannverket med på et skiltsamarbeid som skal gjøre det enklere finne fine sykkelturer på skogsbilveiene i Finnemarka. Det er DNT Drammen og omegn som organiserer skiltprosjektet.
  • Er det lov å ri i nedbørfeltet?
   Ja, det er lov å ri i nedbørfeltet. Organisert ridning og tilrettelegging for slik aktivitet er ikke tillatt.  
  • Er det lov å slå leir i nedbørfeltet?  
   Glitrevannet: Ja du kan slå opp leir så lenge du holder deg minst 100 meter fra selve Glitrevannet. Vi ber om at alle som telter i nedbørfeltet tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Røysø: Nei all leirslaging og telting  i nedbørfeltet er forbudt.
  • Er det lov å bade i nedbørfeltet?
   All bading er forbudt i Glitrevannet. I de andre vannene i nedbørfeltet er det lov å bade, men forbudt med badeflåter og tilrettelegging for bading. Røysjø: all bading er forbudt i alle vann og bekker i nedbørfeltet, unntak Veslevann  
  • Er det lov å jakte i nedbørfeltet?
   Det er ikke innført spesielle innskrenkninger på jaktutøvelse, viltpleie, viltoppsyn utover gjeldene lover og forskrifter. Vi ber om at jegere tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Se for øvrig inatur.no  for jaktkort.
  • Er det lov å fiske i nedbørfeltet?
   Fritidsfiske med stang og håndsnøre er tillatt med gjeldene fiskekort og iht gjeldene lover. Død fisk og fiskeslo skal ikke kastes i nedbørfeltet (Røysjø). Vi ber om at fiskere tar hensyn til og viser aktsomhet for vern av vannkilden. Fiskekort kan kjøpes på Inatur.no  Glitrevannverket har pålegg om fiskeutsetting i Glitrevannet i sine konsesjonsvilkår. DOFA og Drammen sportsfiskere er ansvarlig for å drive fiskekultivering i Glitre.
  • Er det lov å kjøre på skogsbilveiene i nedbørfeltet?
   Alle veiene inn til nedbørfeltene skal ha løst bom og skal ikke trafikkeres med motorkjøretøy av allmennheten. Røysjø: Alle veier inn til nedbørfeltet skal ha løst bom. Allmennhetens bruk av motorisert kjøretøy i nedbørfeltet er forbudt.
  • Hvor er nedbørfeltet til Røysjø?
   For kart over nedbørfeltet. Følgende vann inngår i nedbørfeltet: Røysjø, Nordre og Søndre Øksnevann, Tørrfløt, Nordre og Midtre Svanevann. Langevann og Veslevann blir ikke brukt i vannforsyningen lenger, og det vurderes å lempe på restriksjonene for disse vannene. Begrensninger som gjelder i nedbørfeltet er laget for å sikre deg og fremtidige generasjoner trygt og godt vann, og følger «føre var» prinsippet.
  • Hvor er nedbørfeltet til Glitre?
   For kart over nedbørfeltet. Begrensninger som gjelder i nedbørfeltet er laget for å sikre deg og fremtidige generasjoner trygt og godt vann, og følger «føre var» prinsippet. Forskriften omfatter både nedbørfelt til Glitrevannet og tilleggsfeltet Rotua.   Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem  10.10.2003.
  • Hva er en vannkilde?
   Når vi i vannbransjen snakker om vannkilde mener vi en kilde der vi tar ut råvann som via et vannbehandlingsanlegg distribueres ut på nettet som rent vann. Råvann er vann som ikke har gjennomgått vannbehandling. Vi skiller mellom 2 type vannkilder; overflatevann og grunnvann. Alle Glitrevannverkets vannkilder er overflatevann. 90% av Norges vannkilder er overflatevann.
  • Hva er et nedbørfelt?
   Et nedbørfelt (også kalt nedbørsfelt, avløpsfelt, tilsigsfelt, nedslagsfelt og vanntilførselsfelt) er hele landarealet som bidrar med vann til en vannkilde. All nedbøren som faller i et nedbørfelt vil altså ende opp i denne vannkilden.
 • Skogsbilveier i nedbørfelt
  • Hvem disponerer nøkkel til veibommene?
   Skogsbilveiene som fører inn til nedbørfeltene skal være stengt med bom. Bommene skal alltid være låst. Grunneiere, hytteeiere, beiterettighetshavere og andre som har begrunnet rend kan disponere nøkkel til bommene. Glitrevannverket kan gi dispensasjon for kjøring i nedbørfeltet.  
  • Hvilke begrensninger gjelder for skogsdrift, veier, masseuttak og grusing i nedbørfeltet?
   Det legges ingen ytterligere restriksjoner på skogsdrift, veier, masseuttak og grusing i området, utover det som er nedfelt i gjeldene lovverk og som har vært gjeldende praksis.
  • Er det lov å kjøre moped i nedbørfeltet?
   På veiene ved Glitre er det inntil videre tillatt å bruke moped med motorytelse på inntil 50 ccm. Dette gjelder ikke for de andre nedbørfeltene.
  • Hvem har lov til å bruke skogsbilveiene?
   Det er ikke lov med allmenn motorisert ferdsel i utmark, ref motorferdselloven og klausuleringene av nedbørfeltene. Grunneiere har ansvar for bommer og nøkler. Grunneiere, hytteeiere, beitrettighetshavere og andre som har begrunnet rend kan disponere nøkkel til bommene men har ansvar for å holde bommene låst. Glitrevannverket har tillatelse til å kjøre i forbindelse med tilsyn og drift av sine anlegg.
  • Er det lov å kjøre på skogsbilveiene i nedbørfeltet?
   Alle veiene inn til nedbørfeltene skal ha løst bom og skal ikke trafikkeres med motorkjøretøy av allmennheten. Røysjø: Alle veier inn til nedbørfeltet skal ha løst bom. Allmennhetens bruk av motorisert kjøretøy i nedbørfeltet er forbudt.