Hvorfor betaler vi vanngebyr?

Vann og avløpsgebyrene skal dekke det det koster og levere trygt, rent og nok vann inn i huset, og håndtere avløpsvannet på en forsvarlig måte så det ikke fører til forurensning. Det dette koster blir satt opp i et selvkostregnskap. Selvkostregnskapet legges til grunn for gebyrene.

I Norge betaler vi i snitt 2 øre for en liter drikkevann av beste kvalitet rett fra springen. Glitrevannverket selger vann til de 4 eierkommunene og til Sande og Frogn ut fra et selvkostregnskap. Kommunene bestemmer vann- og avløpsgebyrene til sine abonnenter ut fra sitt selvkostregnskap. Glitrevannverket er med i samarbeidsprogrammet Godt vann Drammensregionen og partene i programmet er enige om en felles gebyrforskrift og avtalevilkår.

Alt med drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg og renseanlegg, og ikke minst den infrastrukturen med rør og pumpestasjoner som må til for at vannet skal nå frem til abonnentene og tilbake til renseanlegg er del av selvkostregnskapet. En av de store utfordringene er stort etterslep i utskiftningen av gamle rørledninger. Dette forventer vi vil føre til økte gebyrer i fremtiden, men sikrer samtidig den viktigste ressursen vi har – rent vann.