Anleggene

Glitrevannverket har ansvar for fire vannbehandlingsanlegg; Landfall og Kleivdammen som behandler vann fra Glitre, Røysjø som behandler vann fra Røysjø og Sylling som behandler vann fra Holsfjorden. Hvilke vannbehandlingsanlegg du får vann fra kan du se på kart over forsyningsområder.

I tillegg har Glitrevannverket ansvar for rør, pumper, høydebasseng og annen infrastruktur som hører inn under det å levere godt, nok og sikkert drikkevann til kommunene.

Glitrevannverket tar vann fra godt beskyttede vannkilder og har derfor ikke krav om fullrensning. Det vil si at vannet gjennomgår en relativt enkel, billig og miljøvennlig vannbehandling i vårefire anlegg.

Reservevann- RGA

Reservevann Glitre-Asker (RGA) ledningen, som ble etablert i 2006, er en gjensidig reservevannforbindelse mellom Glitrevannverket og Asker kommune som får vann sitt fra Asker og Bærum vannverk. Forbindelsen sikrer kontinuerlig fullverdig vannkvalitet, også når det vanlige vannbehandlingsanlegget tas ut av drift for for eksempel vedlikehold. Samkjøring av vannbehandlingsanlegg som er i daglig drift er den beste og sikreste reservevannløsningen. Det er en tilsvarende forbindelse, i mindre målestokk, mellom Landfall og Røysjø vannbehandlingsanlegg.

Landfall vannbehandlingsanlegg

Siden Glitre med nedbørfeltet er godt beskyttet er det kun satt krav til en enkel vannbehandling. Rensingen av vannet før det går ut på nettet består av siling, svak kloring og UV-bestråling.

Vanninntaket i Glitre ligger på 30 meters dyp og er beskyttet av en grovsil som hindrer alt over 6 mm å renne inn i den 12 km lange tunnelen. Vannet renner ved selvfall frem til vannbehandlingshuset ved Landfall i Drammen.

Vannet blir så tilsatt små mengder klor, 0,5 gram klor/mvann, i form av natriumhypokloritt. Kloren doseres slik at det skal være igjen en klorrest i vannet når det sendes ut på ledningsnettet for å ta liv av eventuelle bakterier som kan finnes i ledningsnettet.

Neste steg er en ny siling gjennom selvspylende trykksiler. 6 parallelle siler som kjøres uavhengig av hverandre og har en maskevidde på 0,3 mm. Dvs alt som er større enn 0,3 mm blir silt ut.

Videre går vannet gjennom et UV-anlegg med 7 parallelle UV-aggregater, 3-4 brukes av gangen. UV-lys ødelegger DNA (arvematerialet) til eventuelle mikroorganismer slik at de uskadeliggjøres.

Glitrevannet har en pH-verdi på litt under 7,0. Det tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav, men er ikke ideelt i forhold til korrosjon og tæring på ledninger og sanitærinstallasjoner. Vi tilsetter derfor natriumsilikat (vannglass) for å øke pHen. Målet var å øke silikat-innholdet fra det naturlige nivået i kilden på 5 mg/l, opp til ca. 15 mg/l. Erfaringene er positive så langt, med tilsiktet pH-virkning og uten registrerte driftproblem. Vannets pH på forsyningsnettet er 7,7 – 8,5.

Normalt vil ikke forbrukerne merke at pH-verdien på vannet øker. Bedrifter som benytter vanndamp eller gjenvinner vann via membransystemer, vil over tid måtte foreta mindre justeringer av prosessen (gjenvinningsgrad mm).

Vannbehandlingsanlegget har en vannproduksjonskapasitet på 14 millioner m3/år, som tilsvarer et gjennomsnitt på 450 l/s. Det er imidlertid lagt inn ekstra kapasitet for også å dekke reserveforsyning mot Asker.

Kleivdammen vannbehandlingsanlegg

Vanninntaket i Glitre ligger på 30 meters dyp og er beskyttet av en grovsil som hindrer alt over 6 mm å renne inn i den 12 km lang råsprengte tunnelen til Landfall. Ca 7 km inne i tunnelen er det sprengt en 1,5 km lang sidetunnel ut til Kleivdammen vannbehandlingsanlegg, Eggevollen i Lier.

Når vannet kommer til anlegget går det først gjennom 2 parallelle selvspylende trykksiler med maskevidde 0,3 mm. Da blir alle partikler større enn 0,3 mm silt ut.

Vannet blir så tilsatt små mengder klor, 0,5 gram klor/m3 vann, i form av natriumhypokloritt. Kloren doseres slik at det skal være igjen en klorrest i vannet når det sendes ut på ledningsnettet for å ta liv av eventuelle bakterier som kan finnes i ledningsnettet.

Videre går vannet gjennom et UV-anlegg med 3 parallelle UV-aggregater som kan brukes uavhengig av hverandre, så det alltid er en som kan være i drift. UV-lys ødelegger DNA (arvematerialet) til eventuelle mikroorganismer slik at de uskadeliggjøres.

Glitre har en pH-verdi på litt under 7,0. Det tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav, men er ikke ideelt i forhold til korrosjon og tæring på ledninger og sanitærinstallasjoner. Vi tilsetter derfor natriumsilikat (vannglass) for å øke pHen. Målet var å øke silikat-innholdet fra det naturlige nivået i kilden på 5 mg/l, opp til ca. 15 mg/l. Erfaringene er positive så langt, med tilsiktet pH-virkning og uten registrerte driftproblem. Vannets pH på forsyningsnettet er 7,8 – 8,5.

Normalt vil ikke forbrukerne merke at pH-verdien på vannet øker. Bedrifter som benytter vanndamp eller gjenvinner vann via membransystemer, vil over tid måtte foreta mindre justeringer av prosessen (gjenvinningsgrad mm).

Vannbehandlingshuset er dimensjonert for maks timeforbruk på nærmere 200 liter pr. sekund. Årlig produksjon er 2,5 millioner m3

Røysjø vannbehandlingsanlegg

Røysjø er en godt beskyttet vannkilde i Røysjømarka sør for Drammen. Herfra ledes vannet i en tunell ned til Røysjø vannbehandlingsanlegg. Vannet har god kvalitet og trenger bare enkel vannbehandling bestående av siling, UV-bestråling, svak kloring og siling gjennom et marmorfilter.

Vannet grovsiles ved inntaket i innsjøen. I vannbehandlingshuset går det gjennom selvspylende trykksiler med en maskevidde på 0,3 mm får det blir belyst med UV-stråler (ultrafiolette stråler). Råvannet er relativt surt med pH 6,1-6,4, likevel tilsettes vannet CO2-gass for å gjøre det surere. Det gjør at vannet når det føres gjennom et filter med finknust marmor reagerer godt med marmoren, og pH øker til ønsket nivå på ca 7,8 -8,0. Tilslutt tilsettes en liten mengde klor, 0.5 gram klor/m3 vann (natriumhypokloritt) for å desinfisere vannet og sørge for at eventuelle bakterier i ledningssystemet uskadeliggjøres. Vanntemperaturen er stabil hele året, 4-6 C. Vannverket kan levere opp til 160 l/s. Årlig produksjon 2,5 millioner m3.

Etter vannbehandlingen føres vannet til et høydebasseng som er et vannreservoar om det oppstår behov for å stenge ned behandlingsanlegget noen timer.

Røysjø vannverk ble bygget i 1960, og ble sist opprustet i 2017 da UV-anlegg ble installert.

Sylling vannbehandlingsanlegg

Det minste vannbehandlingsanlegget vårt ligger i Sylling i Lier kommune. Vanninntaket ligger på 60 meters dyp i Holsfjorden.

I vannbehandlingsanlegget siles vannet gjennom selvspylende siler med maskevidde 0,2 mm. Så desinfiseres vannet med moderate mengder klor (natriumhypokloritt) 1,0 gram klor/m3 vann og UV-belysning. Desinfiseringen dreper alle bakterier og mikroorganismer. Det tilsettes natriumsilikat (vannglass) for å øke pH til 7,5-7,7. Vanntemperaturen er stabil hele året, 4-6 C. Kapasiteten på anlegget er ca. 10 l/s. Årlig vannproduksjon er ca 0,15 millioner m3.

Sylling vannverk ble bygget i ca. 1950, og er opprustet flere ganger, senest i 2004.

Fra vannbehandlingsanlegget pumpes vannet opp til Syllinghaugen høydebasseng som ligger på ca. kote 180 og har et volum på 300m3. Derfra pumpes vannet til et større høydebasseng i Fagerliåsen. Herfra kan det kortvarig tas ut store vannmengder til Sylling sentrum f. eks ved brann eller andre store vannbehov. Høydebassenget er også en vannreserve ved ledningsbrudd eller lignende.

Representantskap og styre
Anleggene

Les mer

Jobbmuligheter
Anleggene

Les mer

Lover og forskrifter
Anleggene

Les mer