Vannføring Glitra og Lierelva

Glitrevannverket har krav om å slippe og måle minstevassføring i elvene Glitra og Lierelva. Vi har også et samarbeid med Lierelven jordvanning A/L og Lier kommune om Holsfjordenoverføringen som gir oss muligheter for å overføre vann fra Holsfjorden til Lierelva ved behov.

I Glitra har vi et målepunkt ved Justad der vi har krav om at det skal være en minimumsvannføring på 200 l/s hele året. For å oppfylle dette kravet kan vi slippe vann fra lukene i Glitredammen eller vi kan slippe vann fra tunnelen vår ved Eggakryssinga. I begge tilfeller tar det ca. 8 timer fra vannet blir sluppet til vi kan måle det ved Justad. Der har vi sanntidsmåler med alarmnivå som gir oss muligheter for å følge opp vassføringen slik at vi ikke får for lite vann i elva.

I Lierelva har vi en sanntidsmåler ved Opsahl. Kravet her er at Glitrevannverket skal sørge for at vassføringen ikke går under 700 l/s i perioden 15. mai -15. september. For å oppnå dette kravet kan en enten slippe vann fra Glitremagasinet via tunnelen ved Egga eller fra lukene på Glitredammen eller en kan slippe vann fra Holsfjorden via Holsfjordenoverføringen. Lierelven jordvanning A/L har tillatelse til å hente 500 l/s fra Holsfjorden i den gjeldende perioden. I tillegg kjøper Lier kommune vann fra Holsfjorden i samme periode som resipientforbedrende tiltak i Lierelva. Glitrevannverket administrer på vegne av de to andre interessentene slipp og måling av vann.

Ved å gå inn på kartet kan du få opp sanntidmåling av vassføringen ved Justad og Opsahl.

Merk! I vinterhalvåret vil måleren vår vise feil på grunn av is i Glitra! I denne perioden har vi manuell sjekk av minstevassføringen.