Kleivdammen – Lierskogen, ledningsfornyelse

Dette prosjektet er delt opp i faser:

 1. Ledningsstrekket mellom tunnelen på Eggevollen og Kleivdammen vannbehandlingsanlegg er skiftet ut. Rørstrekket Eggevollen – Kleivdammen vannbehandlingsanlegg var gammel og hadde for liten dimensjon for å kunne utnytte vannbehandlingskapasiteten på Kleivdammen vannbehandlingsanlegg fullt ut. Med de nye rørene er kapasiteten  på dette strekket blitt tredoblet. Med det er vannforsyningen til en stadig økende befolkning i deler av Lier sikret og ved behov er det større muligheter for å levere reservevann til andre deler av Glitrevannverkets forsyningsområde.
 2. Neste etappe er å erstatte ledningen fra Kleivdammen til Lierskogen. Denne ledningen er gammel og står under svært stort trykk. Den er også underdimensjonert i forhold til fremtidens vannbehov på Liertoppen området. Hvis Glitrevannverket skal kunne sikre forsyning av vann til dette området for fremtiden, må hele ledningen fornyes og oppdimensjoneres. Dette er desidert det største og dyreste prosjektet vårt de kommende årene.
 3. Nytt vannbehandlingsanlegg på Kleivdammen. Dette prosjektet er ikke inne i neste fireårs periode.
Kleivdammen-Lierskogen
 • Første ledningstrekk sto ferdig våren 2020 
 • Pris: ca. 9 750 000,-
 • Neste etappe: 2021–2026
 • Budsjett: 150 000 000,-

Relaterte saker

 • Ny vannledning Kleivdammen – Tranby

  Glitrevannverket IKS planlegger etablering av ny hovedvannledning gjennom Lier kommune, fra Kleivdammen i vest til Liertoppen i øst. Ny vannledning skal erstatte dagens ledning på samme strekning som har for liten kapasitet og er i dårlig forfatning. Reguleringsplanen for ledningstraseen er sendt over til Lier kommune for politisk 1. gangs behandling før den legges ut til offentlig høring.

 • Nye rør Eggevollen – Kleivdammen

  Rørdeler er levert og maskiner har begynt forberedelsen på den store jobben med å skifte ut ledningsstrekket mellom tunnelen på Eggevollen og Kleivdammen vannbehandlingsanlegg. På nyåret starter arbeidet for fullt. Det forventes ferdig i juni 2020.