Ny vannledning Kleivdammen – Tranby

Glitrevannverket IKS planlegger etablering av ny hovedvannledning gjennom Lier kommune, fra Kleivdammen i vest til Liertoppen i øst. Ny vannledning skal erstatte dagens ledning på samme strekning som har for liten kapasitet og er i dårlig forfatning. Reguleringsplanen for ledningstraseen er sendt over til Lier kommune for politisk 1. gangs behandling før den legges ut til offentlig høring.

Glitrevannverket IKS planlegger etablering av ny hovedvannledning gjennom Lier kommune, fra Kleivdammen i vest til Liertoppen i øst. Ny vannledning skal erstatte dagens ledning på samme strekning og styrke vannforsyningen i kommunen, samt gjøre det mulig å forsyne vestlige deler av Asker kommune.

Dagens ledning har for liten kapasitet og er i dårlig forfatning. Trykket i ledningen er høyt og anlegget må oppgraderes i henhold til HMS krav og fremtidig forsyningssikkerhet. Som følge av allerede fullførte utbyggingsprosjekter ved Liertoppen er det i dag utfordrende å levere tilstrekkelig med slokkevann. Alt dette vil bli utbedret med det nye ledningsanalegget.

Planområdet er langt og relativt smalt, den nye vannledningstraseen er i overkant av 8 km lang og består av en vannledning på 700 mm i diameter med tilhørende installasjoner. Langs traseen er det planlagt 12-13 kummer for tilknytning til lokal vannforsyning, eller for å ivareta tekniske funksjoner på nettet.

Eksisterende ledning må være i drift under hele byggeperioden, og ny ledning må derfor legges i sikker avstand fra denne så den ikke skades under anleggsarbeidene.  

Det forventes at anleggsperioden vil vare i ca. 2,5 år med planlagt oppstart i begynnelsen av 2024.

Oppgradering av vannforsyningen i Lier

Vannforsyning til Lier kommune kommer i hovedsak fra vannbehandlingsanlegget på Kleivdammen, som behandler vann fra Glitre. Anlegget med ledningsstrekket ble bygget på 1960-tallet. Det er i dag modent for fornying både på grunn av alder og behov for økt kapasitet for å kunne forsyne vann til utbyggingsprosjekter i områdene Tranby og Lierskogen.

Første del av oppgraderingen ble gjennomført i 2021 og var å øke kapasiteten fra råvannstunellen og inn på vannbehandlingsanlegget. Neste skritt som nå planlegges er å legge den nye ledningen over Lierdalen. Når den er på plass, er siste del av planen å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg på Kleivdammen.  

Det er opprettet et samarbeid med Lier VVA KF som er kommunens vann- og avløpsavdeling, som har behov for å utvide og styrke sitt kommunale ledningsanlegg. På deler av strekningen vil det derfor bli felles trasé for hovedvannledningen og kommunale VA-ledninger. Dette vil gi flere innbyggere i Lier bedre vann- og avløps tjenester.

Konsekvenser av arbeidet

Traséen strekker seg over Lierdalen langs en eldre morenerygg. Kombinasjonen av dels svært rike løsmasser med marint opphav og et gunstig lokalklima gjør at Lierdalen har mange lokaliteter med verdifulle og rødlistede naturtyper. Dette gjelder spesielt naturtyper med rik edelløvskog samt naturtyper knyttet til Lierelva. Kulturlandskapet der ledningen krysser er gammelt og kan ha spor tilbake til steinalder.

Konsekvenser i anleggsfasen er først og fremst knyttet til visuell innvirkning, støy og støv. Det vil være synlige spor i terrenget, men når ledningen er lagt skal alle terrengoverflater, veianlegg, etc. som berøres reetableres til opprinnelig stand, i den grad det er mulig, i samråd med grunneier og ihht. relevante offentlige krav.

Av forhold og særlige inngrep i forbindelse med anleggsgjennomføringen, utover normal grøftegraving, kan nevnes:

 • Fjellgrøft i spesielt bratt terreng på strekningen fra Eikseterveien og ned til Vestsideveien.
 • Strekninger over landbruksområder hvor mellomlagring av matjord og reetablering av dyrka mark vil være fokusområde.
 • Kryssingen av Lierelva skjer på en strekning av elva der det er en holme midt i elva. Gjennomføringen planlegges utført ved at vekselvis østre og vestre elveløp stenges og det graves over ett av løpene av gangen. Total anleggstid for selve elvekryssingen antas til 4-6 uker avhengig av endelig løsning. Fiskevandring opprettholdes under hele anleggsperioden.
 • Kryssing av 4-5 mindre bekker utføres i prinsipp ved at bekkeløpet stenges oppstrøms krysningspunktet og vann pumpes, eller ledes i rør med selvfall forbi krysningspunktet.
 • I anleggsperiode kan arkeologiske funn som ligger under markoverflaten og kulturminner påvirkes i en kortere periode.
 • Planlagt trasé gjennom Tranby landskapsvernområde kan gi negativ konsekvens for tema naturmangfold.

Foreslåtte skadereduserende tiltak

 • Traséen skal ligge i fyllingen i Eikseterveien. 
 • I områder der traseen går gjennom verdifulle naturtyper tilstrebes det å gjøre anleggsbredden så smal som mulig.
 • Trasévalg gjennom Tranby landskapsvernområde er vurdert og gir ingen permanente inngrep i lokaliteten.
 • Hogst i verdifulle skogslokaliteter skal så langt det er mulig foregå før eller etter hekketiden, fra 15. mars til 15. juli.
 •  Elfiske og flytting av fisk blir vurdert om det er fare for at fisken strander.
 • Bunnsubstratet i elvekryssingen legges tilbake slik at bunnhabitatet vil fremstå som før tiltaket ble gjennomført.
 • Det blir utarbeidet en egen søknad om fysiske tiltak i vassdrag etter at reguleringsplanen er vedtatt. Søknaden vil inneholde flere detaljer om avbøtende tiltak.
 • Gravminner og andre kulturminner sikres i anleggsfasen.
 • Mellomlagring av matjord tar hensyn til ulike jordklasser og vil lagres i ranker langs grøft for å unngå unødvendig massetransport.