Energinøytral drikkevann – bacheloroppgave

Maskiningeniørstudentene Marianne Strandeng (t.v) og Lene Sandven Thomas (t.h) harænylig påbegynt sinæbacheloroppgave. I samarbeid med Glitrevannverket IKS og Hågskolen i Såråst-Norge, avd. Buskerud og Vestfold skal de gjennom vårsemesteret 2017 utrede og låse sin problemstilling-æenerginøytralt drikkevann.

Ved å nyttegjøre potensiell energi i vannledningsnettet til kraftproduksjon, kan heleæGlitrevannverket i teorien kunne driftes ved egenprodusert kraft. Sannsynligvis vil det tilogmed bli et kraftoverskudd som kan selges videre ut på nettet. Dette tilhører fremtiden, men fremtiden begynner nå med denne oppgaven.Bacheloroppgaven tar for seg et konkret punkt i distribusjonsnettet. Dette punktet har gode forutsetninger for kraft produksjon da det er en betydelig reduksjon av trykket her sammenholdtæmed stor vannleveranse og ellers gunstig infrastruktur.

Oppgaven går ut på å prosjektere en løsning, analysere systemets påvirkningskraft overforæeventuelle berørte og/eller interessenter og ikke minst lage et budsjett og kostnadsoverslag.

Bærekraft i vannbransjen

Ren energi og energieffektivisering er et stadig mer aktuelt tema. Både i offentlig og privat sektor signaliseresæet pågående grønt skifte. Norsk Vann jobber med en nasjonal bærekraftstrategi i vannbransjen der virksomhetene på bakgrunn av nasjonale bærekraftmål kan sette sine egne mål, som for eksempel energinøytralt drikkevann. Innovasjon Norge la nylig frem en rapport i tråd med Stortingsmeldingæav 13.06.2016 (Kraft til endring) ogæ Regjeringens Ekspertutvalg for Grønn konkurransekraft, hvor det argumenteresæfor både det offentliges rolle som innovativ oppdragsgiver og for økt bruk av egen vannkraft til industriproduksjon i Norge.

Den aktuelle problemstillingen for prosjektet er således godt innenfor disse rammene.

Om studentene og prosjektet

Marianne og Lene er begge over middels interessert i vann, miljøet og alternative energikilder. Dette reflekteresæbåde gjennom studiespesialiseringene deres, og gjennom ønsket om å gjennomføre sitt hovedprosjektet for vannbransjen. De ser frem til både å lære og å bidra gjennom et spennende semester, og Glitrevannverket ser frem til at prosjektet presenteres ved Hågskolen i Vestfold i begynnelsen av juni 2017.

Lykke til!