Ett skritt nærmer tosidig forsyning mot Åskollen

Å ha mulighet for tosidig forsyning er viktig beredskap for vannforsyningen. Det vil si at om noe skjer et sted så skal vi likevel kunne levere vann ved å legge om vannstrømmen. Nå står Åskollen for tur til å knyttes opp med vannforsyning fra Glitre i tillegg til Røysjø som de får vann fra i dag. Første trinn er en sjøledning fra sykehustomta til Solumstrand.  

Bilde: store rør ligger fra en brygge utover i vannet
Sjøledningen ligger klar til å få montert lodd.

Glitrevannverkets reserveforsyning mot Åskollen er ikke tilfredsstillende i forhold til dagens krav. Drammen kommune er i kraftig vekst, blant annet i området Tangen, Glassverket og Kniveåsen. Det er derfor behov for å forsterke hele vannforsyningen i området.

Samarbeid lønner seg

Flere mulige løsninger har blitt vurdert, men med bygging av Nye sykehuset på Brakerøya åpnet det seg en ny mulighet. Gjennom et samarbeid med Helse Sørøst, Drammen kommune og Glitrevannverket blir det nå lagt en høytrykks-sjøledning gjennom Nye sykehustomta over til Solumstrand som etter hvert tilkobles Røysjøledningen.

Samarbeidspartene har en gjensidig plikt til å fortløpende koordinere og avklare premisser og rammer for tiltakene. Partene plikter i tillegg å legge til rette slik at tiltakene kan gjennomføres rasjonelt, sikkert og miljøvennlig. Samarbeidet sikrer også en bedre økonomisk løsning for alle, noe om blir forsterket ved at Drammen kommune samtidig legger ved en ny avløpsledning. Drammen kommune er byggherre for prosjektet, men anlegget skal eies og driftes av Glitrevannverket.

Sykehusbygg har kun ansvar for prosjektering av sjøledningen.

Fremdrift 

Høytrykksledningen som tåler 20 trykks bar og er ca. 6000 m lang skal legges på bunnen av Drammensfjorden. Montasje av lodd pågår nå, og planen er at alt skal være klart til å senke ledningen fra 15. september. Det gjenstår flere trinn før hele ledningsstrekket er klart, men i 2024 er det planlagt at fullt utbygd system står klar for drift. Da vil Åskollen som nå bare forsynes fra Røysjø også kunne forsynes med vann fra Glitre.