Flytting av brakka ved Sandungselva

Foto: Tor Andreassen

I høst har det vært en brakke på flyttefot i Finnemarka. Sandungsbrakka er flyttet og omdøpt til Grunnvannsbrakka. Flyttingen gikk heldigvis helt etter planen og var gjort på mindre enn 2 timer.

Drammen sportsfiskere (DS) gjør en stor dugnadsjobb med fiskekultivering i Finnemarka. Mang en heldig fisker kan sende en takknemlig tanke til dugandsgruppa som restaurerer bekker, fanger stamfisk og setter ut yngel.

Glitrevannverket nyter også godt av sportsfiskernes dugnadsånd. Vi er pålagt å sette ut ørret i Glitre som en del av konsesjonsvilkårene. DOFA (Drammen og omlands fiskeadministrasjon) aler opp yngelen men DS gjør mye av det praktiske arbeidet ute i felt.

Kort bakgrunn for Sandungsbrakk

Brakka ved Sandungselva ble i utgangspunktet satt opp som en midlertidig enkel base for arbeidet med å forbedre gyteforholdene i Sandungselva og være varmestue under stamfiske. Brakka ble derfor heller ikke omsøkt etter plan- og byggningsloven, da loven er beregnet på permanente bygg.

Over årene utviklet brakka seg derimot til noe som fremsto mer og mer som et permanent bygg. Og bruken ble mer som en vanlig foreningshytte, til og med med overnattinger.

Gjeldene forskrift ved vannkilden

Da Glitre ble valgt til vannkilde for mange tusen mennesker var det behov for å sørge for vern av vannet med nedbørfelt. Alle grunneiere og eiere av skogshusvære i Glitres nedbørfelt ble gjennom ekspropriasjonserstatningsskjønn og -overskjønn i hhv. 1970 og 1972 pålagt restriksjoner i sin eiendomsrett. Disse begrensningene fremgår av «Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem»:

  • 1.Nybygging og tilbygg

All ny bygging i vannverkets nedbørfelt er forbudt. Nye bygg til skogsdrift og tilbygg/restaurering av eksisterende bygg, behandlet etter gjeldende lovverk, er tillatt i en avstand på mer enn 100 m fra Glitre og 50 m fra tilløpselvene.

  • 2.Bruksendring

Bruksendring for bebyggelse er ikke tillatt. Dette gjelder også endring fra privathytte til foreningsvirksomhet eller tilsvarende. Bruksendring til overnattings- eller bevertningssteder er ikke tillatt. Unntaket er Svarvestolen som tillates brukt som ubetjent hytte for turistforeningens medlemmer med inntil 8 overnattingsplasser. Hytta skal ikke fungere som serveringssted eller gjennomgå bygningsmessige utvidelser for økt bruk.

Brakka flyttes

Sandungsbrakka var dermed i strid med ovenstående forskrift. Og den var heller ikke lovlig i henhold til arealplanen i Øvre Eiker kommune.

Glitrevannverket har et stort samfunnsansvar i og med at vi produserer vårt viktigste næringsmiddel. Vi må også etter beste evne opptre likt ovenfor alle som har interesser i våre nedbørfelt.

Vi så oss derfor nødt til å be Drammen sportsfiskere fjerne brakka ut av nedbørfeltet. DS, Glitrevannverket og Statskog hadde en dialog om ulike løsninger, der enden ble at brakka ble fraktet ut av nedbørfeltet og plassert ved Grunnvann. Nå står brakka i Lier kommune og er korrekt omsøkt.

Glitrevannverket innrømmet at vi hadde latt brakka stå for lenge uten å reagere, og derved gitt inntrykk av at det var greit. Vi bidro derfor økonomisk til flyttingen.

Økt tilstedeværelse

Trenden i samfunnet er økt bruk av naturen og derved økt trykk på drikkevannskildene. Behovet for tilstedeværelse og informasjon har derfor økt betydelig for å verne vannkildene og sikre at risikoen for forurensning av drikkevannet ikke øker. Vi har forsterket eget generelt tilsyn og har jevnlig tilsyn med skogshusværene i området samt forsterket informasjonsinnsatsen mot kommuner, grunneiere og frivillige. Det er i denne sammenheng inngått en samarbeidsavtale med DS som hjelper oss med rydding, kontroll og rapportering, et bidrag vi setter stor pris på og som vi også belønner med et årlig bidrag.

Vann er livsviktig. Sammen verner vi vannkildene for generasjoner.