Ny hovedvannledning Landfall- Åssiden

 

Foto Mårten Kyte

I disse dager er det satt i gang hogst av en 780 meter lang trase fra Landfall til Øvre Åssiden høydebasseng. Her skal det legges en ny vannledning med diameter på 600 mm.  Når denne ledningen står ferdig våren 2021 vil det gi sikrere vannforsyning til Drammens befolkning for generasjoner.

For å sikre tilfredsstillende drift og vedlikehold av Åssiden høydebasseng etter dagens standard er det nødvendig å gjennomføre dette prosjektet. Høydebasseng kan ikke være lenge koblet ut før vannforsyningen i området vil bli ustabil. Med den nye rørledningen som nå skal legges fra Landfall vannbehandlingsanlegg og ned til Øvre Åssiden høydebasseng blir dette problemet løst. Da kan Øvre Åssiden kobles ut så lenge det er nødvendig for inspeksjon, rengjøring og vedlikehold.

Glitrevannverket har hele tiden fulgt nøye med på vannkvaliteten i høydebassenget og har aldri oppdaget noen avvik, men etter som tiden går er det ett ønske å få inspisert høydebassenget nøyere.

En positiv bieffekt av arbeidet er at høyspentkabelen som i dag går i luftstrekk fra Øvre Åssiden høydebasseng opp til Landfall vannbehandlingsanlegg skal fjernes. Ny høyspentkabel blir lagt i bakken ved siden av vannrøret.

Bakgrunn

Vannforsyningen til Konnerud og en stor del av gamle Nedre Eiker kommune skjer ved overføring av vann fra vannbehandlingsanlegget ved Landfalltjern som ligger 340 moh. Derfra slippes vannet ned ca. 160 til Øvre Åssiden høydebasseng. Det høye trykket brukes for å levere vannet til Konnerud og til Nydammen høydebasseng ovenfor Krokstadelva. Fra Øvre Åssiden leveres også vann til Nedre Åssiden høydebasseng og derifra ut på nettet til lavereliggende deler av Drammen.

For å få levert vann til høydebassengene på Konnerud og Nydammen er det avhengig av høyt trykk. Slik det er i dag kan ikke vannforsyningen fra Landfalltjern til Øvre Åssiden stenges mer enn maks ett døgn fordi det ikke finnes en reserveforsyning som kan forsyne Konnerud og Nedre Eiker med høytrykksvann. Det gjør det svært krevende å utføre nødvendig vedlikeholdsarbeid og gir ikke tilfredsstillende sikkerhet. Denne situasjonen kunne ikke videreføres på ubestemt tid og det ble derfor vedtatt å bygge en ny rørledning som gi økt fleksibilitet og vedlikeholds muligheter.

Fremdrift

Forberedende arbeider har nå startet opp med tømmerhogst og rydding i ledningstraseen. Videre skal det graves/sprenges en rørgate for det nye røret gjennom sommer, høst og vinter. Det endelige pyntearbeid i terrenget og trekking av høyspentkabelen ferdigstilles våren 2021.

Foto Mårten Kyte

Foto Mårten Kyte