Hvem disponerer nøkkel til veibommene?

Skogsbilveiene som fører inn til nedbørfeltene skal være stengt med bom. Bommene skal alltid være låst. Grunneiere, hytteeiere, beiterettighetshavere og andre som har begrunnet rend kan disponere nøkkel til bommene. Glitrevannverket kan gi dispensasjon for kjøring i nedbørfeltet.