Hvilke begrensninger gjelder for skogsdrift, veier, masseuttak og grusing i nedbørfeltet?

Det legges ingen ytterligere restriksjoner på skogsdrift, veier, masseuttak og grusing i området, utover det som er nedfelt i gjeldene lovverk og som har vært gjeldende praksis.