Kan Glitrevannverket hindre flom?

Glitrevannverket bidrar til å utjevne flommer i Liervassdraget ved å følge et manøvreringsreglement på tapping av vann ved Glitrevannet. Det innebærer at vi kan senke magasinnivået i forkant av varslet ekstremnedbør slik at vi kan holde igjen mer av nedbøren i magasinet og dermed ta av noe for flomtoppen.

Vi følger med på vannføringen i vassdraget og har et tappereglement.