Svært lav helserisiko ved radioaktivt nedfall i drikkevannskildene.

Bilde: dame i blomstrete kjole fyller vann fraspringen
Vann fra springen friskt og godt.

Det er en svært lav helserisiko forbundet med å drikke vann fra springen fra kommunal vannforsyning, om en eventuell alvorlig atomhendelse ved et kjernekraftverk skulle ført til radioaktivt nedfall i vårt område.

Dette er fordi våre vannkilder er store vannkilder med et vanninntak som ligger dypt. Eventuelt radioaktivt nedfall vil derfor bli kraftig fortynnet.

Dersom det skulle skje en alvorlig atomulykke på et kjernekraftverk, og vinden blåser mot Norge, så kan det komme radioaktivt nedfall over norske områder. Dette var det som skjedde etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. I Norge viste undersøkelsene utført etter denne ulykken at drikkevann fra overflatekilder ble svært lite påvirket av det radioaktive nedfallet, og folk kunne trygt drikke vannet.  

Dette underbygges også i WHOs Rapport om radioaktivitet i drikkevann. Her vurderes det at på grunn av fortynningseffekten i vannkilden vil det etter en atomhendelse være svært lite sannsynlig at radioaktive stoffer i drikkevann utgjør en langsiktig helserisiko.

Egenberedskap

Uavhengig av dette anbefales alle på generelt grunnlag å støtte opp om Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) råd om egenberedskap ved å lagre 9 l vann per person i husstanden.

Varslingssystemer

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har ansvar for håndtering av en atomhendelse i Norge. Ved hjelp av ulike verktøy og ressurser overvåker de miljøet i Norge, og sammen med blant annet Sivilforsvarets målepatruljetjeneste og et tett internasjonalt samarbeid har de god oversikt og gode varslingssystemer. Ved større hendelser knyttet til radioaktivitet vil Kriseutvalget for atomberedskap der DSA og Mattilsynet er medlemmer, komme sammen. De vil gi generell, samordnet informasjon og råd til myndigheter, publikum og medier som kommunene og vannverkene vil innrette seg etter. Om det kommer ny kunnskap vil de komme med oppdaterte råd angående drikkevann.

Privat vannforsyning

Erfaringene fra Tsjernobyl-ulykken var at alle grunnvannsprøver viste svært lave verdier. Har du grunnvannsbrønn er denne godt beskyttet. Regnvann som samles i cisterne derimot kan være utsatt for å få høye konsentrasjoner, og myndighetene ga råd om å ikke drikke slikt vann.

Måling av radioaktivitet  

EUs veiledende grenseverdi for cesium-137 i drikkevann ved atomhendelser er 1000 Bq/l. Dersom et område utsettes for cecium-137 i en konsentrasjon som tilsvarer den høyeste konsentrasjonen som ble målt i Norge etter Tsjernobyl-ulykken (100 000 Bq/m2), så vil dette gi en fortynning på 10 meters dyp til 10 Bq/l. Våre vannkilder er store og dype, og vanninntaket ligger vesentlig dypere enn 10 meter.

Mer informasjon: