Beitedyr ved Glitre

Hver sesong kommer det spørsmål rundt hvorfor det er greit med beitedyr ved Glitre i forhold til restriksjoner for folk. Svaret på dette er både praktisk, juridisk og bakteriologisk.

Flere lurer på hvorfor beitedyr kan gå nede i vannkanten mens det er restriksjoner på menneskelig aktivitet i nedbørfeltet til Glitre. Ut ifra et drikkevannsfaglig perspektiv hadde det vært det beste om beitedyrene holdt seg minst 100 meter fra vannet. Ut fra nær sagt alle andre perspektiv er det umulig.

Praktisk om kyrene kunne lese

Restriksjonene sier blant annet at overnatting må skje minst 100 meter fra Glitre og at det ikke er lov å bade. Det hadde vært veldig fint om kyrene også kunne respektert de reglene. Heldigvis kan mennesker lese og forholde seg til restriksjoner og forbud.

Det er ikke slik at fordi det er kuer der så må også mennesker få lov til å være der. Det er snarere tvert om, så lenge det er beitedyr ved kilden er det faktisk ekstra viktig at vi mennesker viser hensyn og følger reglene, for ikke å belaste kilden ekstra.

Beiteretten er en lovlig rett.

Da Glitre ble klausulert til drikkevannskilde på 1970-tallet anså man at det ikke var nødvendig å innløse beiteretten. Det ble den gangen gjennomført et stort skjønnsoppgjør med grunneierne, i forhold til at samfunnet fratok dem en del rettigheter innenfor nedbørfeltet. I forskriften til Glitre står det blant annet at all nybygging er forbudt i nedbørfeltet. Dette ble det selvfølgelig utbetalt erstatninger for. Beiteretten ble ikke innløst, ut ifra en total vurdering både i forhold til samfunnsøkonomi, ressursutnyttelse og forurensningsfare.

Eneste måten å holde dyrene unna kilden er derfor ved å gjerde inn Glitre. Dette er ikke ett alternativ vi ønsker følge opp nå. Da er det et bedre alternativ å informere om begrensninger og kontrollere menneskelig aktivitet.

Mennesker utgjør en større smitterisiko

Menneskelig aktivitet regnes for å ha større forurensningsrisiko enn dyr, ved at avføring fra mennesker utgjøre en større smitterisiko enn avføring fra drøvtyggere. Den beste måten å sikre god drikkevannskvalitet på er å hindre at kilden blir forurenset, fremfor å skulle prøve å fjerne forurensningen i etterkant. Det er derfor grunneiere, hytteeiere og allmenheten er underlagt restriksjoner gjennom forskriften som skal hindre forurensing av Glitre.

Glitrevannet gjennomgår en enkel, billig og miljøvennlig vannbehandling før vannet sendes ut på nettet. Det er mulig blant annet fordi det kanskje er Norges best beskyttede vannkilde i forhold til menneskelig aktivitet. Blir det behov for en omlegging av vannbehandlingen er det snakk om ett milliardbudsjett.

Tiltak for å holde beitedyrene borte

For dyreeierne er det om å gjøre at dyrene ikke trekker ned i bebyggelsen og skaper farlige situasjoner der. Utmarksgjerdene blir ikke lengre vedlikeholdt i tilstrekkelig grad. Det er derfor en fordel å slippe dyra lengst mulig unna bebyggelsen. Glitre ligger «midt i» Finnemarka, langt fra bebyggelse. Det resulterer i at mange av dyra blir sluppet i og ved Glitre.

Derfor har beitelaget og Glitrevannverket et godt samarbeid om flere tiltak for å minske beitetrykket ved Glitre, for eksempel å legge samlekve i god avstand fra Glitre.

De siste sesongene har vi vært med på et spleiselag med gjeter. De fleste storfeflokkene har noen dyr med GPS sender. Da kan gjeter Johan Dahlgren, følge med på flokkene og se når de beveger seg mot bebyggelsen, eller oppholder seg ved Glitre. Han kan dermed rykke ut å lede dyrene på rett vei.

I fremtiden vil forhåpentligvis ny teknologi med digitale gjerder kunne løse noen av utfordringene som beitedyr utgjør.

Finnemarka beitelag

Finnemarka beitelag består av 40 beiterettighetshavere som slipper kyr og sauer på skauen. Det at utmarka blir benyttet til beiting er en miljøvennlig og bærekraftig utnyttelse av ressursene som har stor verdi. For allmenheten er det en stor fordel at landskapet holdes åpent.

Mer informasjon om hvilke restriksjoner som er ved Glitre med nedbørfelt finnes her.