Bygging av reservevann Konnerud

I disse dager starter rydding av traseen og graving for nye hovedvannledning fra Åsen høydebasseng i Nedre Eiker til Stubberud høydebasseng på Konnerud.

For å sikre enda tryggere vannforsyning til de 10 000 som bor på Konnerud er det planlagt en ny hovedvannledning fra Åsen høydebasseng i Nedre Eiker til Stubberud høydebasseng på Konnerud. Dette blir en del av en ringforbindelse slik at Konnerud har vannforsyning fra 2 uavhengige vannledninger.

Det er 3 høydebasseng på Konnerud som sikrer stabil vannforsyning i mange timer om det er behov for vedlikehold eller oppstår problemer på dagens ledning. Bremsa vannbehandlingsanlegg står klar i reserve om det skulle bli lav vannstand i høydebassengene. Det er likevel en svakhet at det bare er en ledning som forsyner Konnerud. Det er heller ikke levert vann fra Bremsa vannbehandlingsanlegg siden 1999, og vannbehandlingsanlegget tilfredsstiller ikke lengre kravene i drikkevannsforskriften for trygt drikkevann. Må Bremsa benyttes må vann til bruk til drikke og matlaging kokes hos abonnentene. Styret i Glitrevannverket har derfor bestemt at det skal investeres i en ny hovedvannledning til Konnerud.

I disse dager har første ladning med rør ankommet og gravemaskinene satt i gang med den store jobben å legge ned 3,8 km med 300 og 400 mm rør.

Det har vært en grundig planlegging i forkant av oppstart av arbeidet. Blant annet er det sørget for at traseen er lagt utenom et viktig orkidefelt. Kryssing av Hagatjern inngår i rørtraseen og dette arbeidet har krevd ekstra planlegging. I forbindelse med kryssingen av Hagatjern vil vannet senkes med to meter, dette skjer gradvis og laveste nivå blir en gang etter badesesongen i tidsrommet august-september 2019.

Når den nye ledningen settes i drift kan Bremsa vannverk nedlegges og Bremsa kan frigis til allmennheten.

Glitrevannverket forventer å være ferdig med jobben våren 2020. Foreløpig budsjett for prosjektet er på 37 millioner.

Vann er verdens viktigste ressurs og helt avgjørende for et stabilt og velfungerende samfunn. Investering i vanninfrastruktur er derfor en investering for fremtidens generasjoner.