Du klarer deg ikke uten vann

Kronikk
I forbindelse med Verdens Vanndag 22. mars
Av; Arild Eek, daglig leder for Glitrevannverket

Vann- du klarer deg ikke uten

Rent vann i springen og i naturen er avgjørende for befolkningens helse, for natur, miljø og friluftsopplevelser. Dessuten er rent vann avgjørende for vekst og utvikling i industri og næringsliv.
I FNs nye bærekraftmål for 2030 er ett av målene å sikre tilgang til rent vann og gode sanitærforhold for alle. På verdens vanndag 22. mars kan vi i vår region være litt ekstra takknemlige over at befolkningen i Norge tilhører mindretallet i verden som stort sett ikke behåver å bekymre oss over dette.

Det er flere grunner til det. Nasjonale myndigheter har skapt betryggende rammevilkår for vannforsyningen gjennom lover og forskrifter. Lokale folkevalgte har gjort kloke valg for å sikre at vi i dag og i fremtiden skal ha rent vann og gode vannmiljøer som grunnleggende velferdsgoder. I tillegg har vannbransjen i Norge omlag 10 000 engasjerte og dyktige medarbeidere som sørger for at vann- og avløpstjenestene, som vi alle er så avhengige av, fungerer døgnet rundt alle dager i året.

Ta vare på vannkildene våre

Men er det virkelig ikke strategiske utfordringer innen vannforsyning og vannmiljø i vår region? Jo, det er flere, men jeg skal begrense meg til en som angår oss alle.
Grunnlaget for all vannforsyning er selve vannkilden. I vår region var våre forgjengere forutseende med å sikre blant annet Glitre og Røysjø som drikkevannskilder. Disse ligger godt skjermet langt til skogs med begrenset adkomst. For kildene og nedbørfeltene er det innfårt bestemmelser om å begrense de almene ferdselsrettighetene (bading, fisking, leirslagning mm). I sum bidrar dette til at risikoen for at vannkildene forurenses er liten. Derfor har vi ved begge de nevnte kildene en enkel, billig og miljøvennlig vannbehandling, og vannverket kan sammen med kommunene tilby innbyggerne et tilnærmet naturprodukt. Andre vannverk som har mer ferdsel i og ved vannkildene har vesentlig mer omfattende og kostbar kjemisk rensing av vannet, noe som igjen gir åkte vannavgifter for innbyggerne.

Utfordringen er at byområdet som sogner til disse vakre friluftsområdene vokser kraftig i antall innbyggere. Folk blir gradvis mer bevisst på å ta vare på helsen. I årene som kommer forventer vi derfor at mange flere vil søke rekreasjon i friluftsområdene. Bruken vil skje både i tradisjonelle former og i nye former.

Ja takk, begge deler

For folkehelsen er dette bra, men ikke nødvendigvis for vannkvaliteten. rsaken er at aktiviteten også vil øke omkring de vakre vannkildene våre. Vannverket, som også skal bidra til god folkehelse, har selvsagt ikke noe i mot denne utviklingen, men på lang sikt kan den vurderes som en trussel. Vår visjon er å bevare god miljøtilstand i vannkildene for å gi trygt vann til nåværende og kommende generasjoner. Målet er at økt bruk av friluftsområdene ikke skal gi økt risiko for forurensede vannkilder, og dermed forhindre store investeringer som vil gi dyrere drikkevann for innbyggerne.

Vannverket vil derfor styrke samarbeidet med grunneiere, myndigheter og organisasjonsliv. Ved dette ønsker vi å skape bedre gjensidig forståelse for hva som kreves for å sikre langsiktig forvaltning av naturressursene i friluftsområdene som er berørt av vannkildene. Vi ønsker å skape oppslutning om å verne om vannkildene. Vannverket vil styrke informasjonsarbeidet og tilstedeværelsen ved vannkildene. Vi vil fortsatt forvalte bestemmelsene strengt, men vektlegge å forklare hvorfor.

Vis hensyn

Til syvende og sist er det alle som ferdes i friluftsområdene det kommer an på. Snart er det sommersesong med storinnrykk til fots eller med sykkel, med bårse eller fiskeutstyr.
Min oppfordring er å vise ansvar for naturen, også drikkevannet. Merk deg informasjonen som gis og ta vel i mot råd og veiledning dersom du treffer ansatte i naturforvalting, vannverk eller representanter for organisasjonslivet.
Slik kan vi sammen sørge for at det blir trygt og rimelig drikkevann i vår region også i fremtiden.