Forskning på skoggjødsling og vannkvalitet

Fra venstre: Salar Valinia fra NIVA og Rune Aamold fra Statskog. Jarle Skaret følger opp prosjektet fra Glitrevannverkets side.

Statskog er grunneier i store deler av Glitre’s nedbørfelt og ønsker å gjødsle skog som er inne i avslutningen av sin vekstperiode. Glitrevannverket ønsker å få kartlagt om dette er et tiltak som kan forringe vannkvaliteten i vannkilden og har kontaktet Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) for å få mer kunnskap.

Grønt skifte

Skogen er en viktig del av det grønne skifte, der bioøkonomi over tid må erstatte oljeøkonomien. Et av tiltakene som kan stimulerer dette skiftet er å gjødsle skog av god kvalitet med nitrogen ca 10 år før hogst. Riktig gjødsling vil da føre til økt tilvekst og derved også økt CO2 opptak. For å oppmuntre til dette kan skogbruket søke støtte til gjødsling av skog.

Statskog er grunneier i store dele av Glitre’s nedbørfelt og ønsker å benytte seg av midlene til å gjødsle skog som er inne i avslutningen av sin vekstperiode. Gjødslingen består av å tilføre skogen nitrogen og utføres med helikopter. Det er en forutsetning at det er god buffersone mot vann og verdifulle miljøforekomster.

Hva skjer med vannkvaliteten?

Glitrevannverket er positiv til klimatiltak, men usikker på hvordan dette vil påvirke vannkvaliteten i drikkevannskilden. Vi har derfor kontaktet Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) for å få mer kunnskap om dette er et tiltak som kan forringe vannkvaliteten i vannkilden.

NIVA har fattet interesse for problemstillingen og fått støtte til et forskningsprosjekt som blant annet innbefatter å kartlegge mulig effekt av gjødslingen på vannkvaliteten. Statskog er selvfølgelig også involvert og slutter opp om prosjektet ved blant annet å utsette den første planlagte gjødslingen fra i fjor til i år.

Glitrevannverket/NIVA har brukt 2016 til å få tatt tilstrekkelig med vannprøver for å kartlegge dagens vannkvalitet for mange parameter.

Forskningsprosjektet ble formelt startet ved at de tre partene NIVA, Glitrevannverket og Statskog forleden dag møttes for gjensidig informasjon og planlegging av videre oppfølging av prøveprogrammet etter at Statskog har gjennomført gjødslingen.

Vi vil informere om resultatene etter hvert som de blir offentlige. Mer informasjon om gjødsling av skog og andre tiltak for en bærekraftig fremtid kan du se på NIBIO.