Invitasjon

Avdukingen av nye tavler skjer på Eiksetra i Lier mandag 29. august kl. 13.30.

Friluftsliv og drikkevann kan det kombineres?æææææææææææææææææææ Innledning ved ordfører i Lier og leder av representantskapet i Glitrevannverket Gunn Cecilie Ringdal.

Avduking informasjonstavle. Ved Gunn Cecilie Ringdal.

Hensynsfullhet i friluftslivet. Ved daglig leder i DNT Drammen og Omegn Simon Torgersen

Statskog og tilrettelegging for friluftsliv. æææææææææææææææææææææææææææ Ved seniorkonsulent Torkel Skoglund i Statskog.

Servering av ekte skaukaffe, bakst fra naturen og friskt vann.

Det arrangeres tur til Garsjåkoia umiddelbart etter åpningen for de som ønsker å se denne nyeste hytta i DNT Drammen og omegns hyttesamling.

Bakgrunn:

Finnemarka er det sentrale frilufts-utfartsmål for befolkningen i Nedre Buskerud. Mange bruker dette store skogsområdet som sitt naturlige rekreasjonssted, enten i forbindelse med korte nærturer eller lengre frilufts- eller treningsaktiviteter.

Samtidig er Finnemarka arena for mye mer enn friluftsliv:

Nedre Buskeruds hoveddrikkevannskilde, Glitre, ligger midt i Finnemarka. En rekke turer går innom nedbørfeltet til Glitre. Det er svært viktig å unngå forurensning av drikkevannskilden.
Det drives flere andre typer næring som friluftsbrukere må hensynta, både skogbruk og beite.
Skogsområdet er eid av en rekke private grunneiere, samt av Statskog, den største grunneieren i området.
Finnemarka er hjem for et rikt dyre-, plante- og fugleliv som bør vernes så godt som mulig.
Sett i lys av disse hensyn har Glitrevannverket, Statskog og DNT Drammen, med støtte fra Gjensidigestiftelsen, kommunene som deler Finnemarka og Buskerud fylkeskommune, laget en informasjonstavle som plasseres ut ved 7 strategiske utfartspunkt. Her opplyses det om viktige regler og råd for å verne natur og drikkevann, samt vise hensyn.

VELKOMMEN!