Jubileumsboka: Glitrevannverket – kilden til godt vann gjennom 40 år

Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og du klarer deg ikke uten. Likevel er det lite fokus på vannforsyningen, men en stor forventning til at vannet skal komme når man slår på springen. En av årsakene til denne forventningen er at et svært godt planlagt vannverk sto klart for 40 år siden. I forbindelse med at det er 40 år siden Glitrevannverket åpnet vannforsyningen har vi samlet forhistorien, den lange veien frem til vannet ble slått på og disse 40 årene med uavbrutt drift, mellom to permer.

I forbindelse med jubileet fant Glitrevannverket tiden moden for å samle forhistorien, den lange veien frem til vannet ble slått på og disse 40 årene med uavbrutt drift, mellom to permer. Det passet godt nå også fordi kommunereformen kan komme til å skape en endring for selskapet. Vi har fortsatt tilgang på engasjerte menneskelige kilder som har bidratt til fremstillingen. Primærhensikten har vært å bidra til at vannverket som samfunnsinstitusjon for ettertiden etterlater seg systematisk sammenfattende dokumentasjon om virksomheten.

Vil du lese Glitrevannverkets historie kan du les Glitrevannverket – kilden til godt vann gjennom 40 år digitalt her.

Boken er også for salg for kr 200 inkludert porto. Send i såfall en bestilling til post@glitre.no

Historien kort oppsummert:

Glitrevannverket IKS er et interkommunalt vannverk eiet av Nedre Eiker, Drammen, Lier og Røyken. For 53 år siden var alle kommunene på utkikk etter en ny stabil og god vannkilde. Valget falt på Glitre, og Glitrevannverket ble «født». Underveis i de 40 årene siden vannet ble slått på har vannverket fått et større ansvar for den totale vannforsyningen, blant annet overtatt ansvar for Røysjø vannverk, med Røysjø som en solid og god kilde. Bygging av Reservevannledning Glitre-Asker (RGA) har vist seg å være en fornuftig investering og noe vi nyter godt av blant annet etter den tørre sommeren 2018.

Da ni kommuner i 1965 var på utkikk etter en ny stabil og god vannkilde i Drammensregionen, ble Drammenselva nord for Hellefoss, Holsfjorden, Eikeren og Glitre utredet som mulige vannkilder. Valget falt på Glitre i Finnemarka og fire av kommunene gikk sammen om utbygging av et nytt vannverk på Landfall, og bygging av en vanntunnell fra Glitre og dit.

11 november 1978, 13 år etter at utredningen startet, ble glitrevann levert til kundene for første gang. Kostnaden på 166 millioner kroner for det nye vannverket ble delvis finansiert gjennom lån fra privatpersoner, såkalte partialobligasjonslån. Klipp-ut-kuponger i avisene ble brukt for at folk kunne fylle inn beløp avhengig av hvor mye de ønsket å låne ut til oppbyggingen av vannforsyningen.

Fra årsskifte 2002/03 overtok Glitrevannverket et større ansvar for vannforsyningen og har siden da blant annet også hatt ansvar for Røysjø vannbehandlingsanlegg, som inntil da ble driftet av Drammen kommune. I 2007 ble reservevannledningen Glitre-Asker (RGA) satt i drift, og en rekke svake vannkilder kunne fases ut og frigjøres til friluftsliv mm da denne sto ferdig.

I bokens siste kapittel stilles spørsmålet: «Storkommunen kommer. Quo vadis?» Samarbeidet om å etablere Glitrevannverket ble til etter en omfattende regional utredning midt på 60-tallet. Midt på 90-tallet fant det også sted en viktig utredning, som munnet ut i en strukturendring både i eierskap og tekniske løsninger. Glitrevannverkets styre anbefaler nå en ny bred regional utredning for å stake ut kursen videre for regionens vannforsyning.

Visste du at:

 • Da kommunene begynte å bygge ut offentlige vannverk fra midten av 1800-tallet var det for å sikre slokkevann. Hvor viktig rent vann er for helsen var ikke kjent før senere.
 • Drammen var først ute med vannverk i regionen. Det sto ferdig 1865 og hadde Kloptjern som kilde. Da det åpnet ble det sagt at nå har Drammen «… vann til evig tid.»
 • Drammen nord for Hellefoss, Eikeren, Holsfjorden og Glitre ble utredet som aktuell vannkilde. I 1971 falt det endelige valget på Glitre.
 • Glitrevannverket er bygget som et gravitasjonsvannverk. Siden kilden ligger så høyt trengs det minimalt med pumping. Billig, miljøvennlig og driftssikkert.
 • 11 november 1978 ble det første vannet levert fra Glitrevannverket. 40 år siden i disse dager.
 • I 1992 begynte Glitrevannverket å levere vann til Frogn kommune via en rørforbindelse under Oslofjorden.
 • Bremsa vannverk leverte vann til deler av Konnerud frem til 1999, etter er det ikke levert vann fra Bremsa og vannverket er bare beregnet til en krise.
 • I 2002/03 blir Glitrevannverket til et interkommunalt selskap (IKS) og overtar ansvaret for alle vannverkene og de kommunale hovedvannledningene til eierkommunene.
 • Etter utbrudd av Geardia i Bergen i 2004 ble det vanlig praksis med UV-anlegg (ultrafiolett lys) ved vannbehandlingsanlegg i Norge. Glitrevannverket innstalerte sitt første UV-anlegg ved Sylling vannbehandlingsanlegg i 2004.
 • Reservevannforsyningen mellom Asker og Glitre (RGA-forbindelsen) sto klar i 2007. Denne utbyggingen har gjort både Asker og Glitrekommunene vesentlig bedre rustet for uventede hendelser og gitt mye større muligheter for å drive vedlikehold.
 • Da Glitrevannverket ble etablert og også senere da RGA ledningen sto klar, ble mange populære vann frigitt for allmennheten. Dette gjaldt blant annet Garsjø, Årbogen, Hvalsdammen og Landfalltjern for å nevne noen.
 • Det tok 3 år og kostet 40 millioner men med ny oppjustert vannledning fra Røysjø i 2016 sikret vi vanntransporten i Røysjøs forsyningsområdet for de neste 50-100 år.
 • Elin Hønsi er vår vassdragstekniske ansvarlige (VTA). Det vil si at hun har ansvar for at alle våre dammer tilfredsstiller lover og regler. Glitrevannverket eier 7 dammer blant annet Glitredammen, Røysjødammen og dam Sætervann.