Midlertidig endret vannforsyning

I uke 10, fra 4. mars og ca en uke, må Glitrevannverket gjøre en viktig jobb for å koble det nye sykehuset på Brakerøya inn på en hovedvannledning. For å få til dette må vannledningen stenges for vanlig vannforsyning. Da kan ikke innbyggerne i deler av Asker og deler av Frogn kommune få vann fra Glitre som de pleier, men må heller få vann fra Setervann. Kommunen informerer berørte innbyggere om at de da anbefaler å koke vannet.  

Tosidig vannforsyning til nye sykehuset

Vannforsyningen er en samfunnskritisk infrastruktur og det å sikre en stabil og trygg vannforsyning inn på det nye sykehuset på Brakerøya er avgjørende. Pr i dag er sykehuset koblet på vann fra en hovedledning, men for å ha reservevann er det et krav om at sykehuset må kobles til en hovedvannledning til. Det er dette arbeidet som skal skje i uke 10, start 4. mars, og som vil påvirke vår leveranse av vann i deler av Lier, Asker (område Røyken) og Frogn. Arbeidet som gjøres bidrar også til å tilrettelegge for fremtidig vannleveranse mot Fjordbyen og reservevann mot Svelvik.

Endret vannforsyning

Arbeidene vil utføres på hovedvannledningen mellom Brakerøya og Gullaug (DN500, Røykenledningen) og denne må stenges mens arbeidet pågår. Denne ledningen forsyner deler av Lier, Asker og Frogn kommune med vann. For å sikre vannforsyningen til alle mens hovedledningene er stengt er det behov for å legge om enkelte vannstrømmer og sette i drift Setervann vannbehandlingsanlegg som tar vann fra Setervann.  

I Lier er planen å legge om vannstrømmene slik at de aller fortsatt vil beholde vann fra Glitre. I deler av Asker, tidligere Røyken kommune, og i deler av Frogn kommune, vil innbyggerne få vann fra Setervann.

Informasjon

Glitrevannverket koordinerer og planlegger arbeidet med de berørte kommunene for at denne jobben skal kunne gjennomføres så raskt, trygt og effektivt som mulig. Det er et mål å minimere konsekvensene for kommunene og deres abonnenter.

Hvordan innbyggerne skal forholde seg og hvem som blir berørt er det kommunen som er ansvarlig for å informer om. Har du spørsmål så kontakt kommunen din.

Fakta Setervann vannkilde og vannbehandlingsanlegg

Glitrevannverket har mulighet til å bruke tre uavhengige vannkilder med fire vannbehandlingsanlegg som alle er i kontinuerlig drift, og som gjensidig kan levere reservevann til hele forsyningsområdet vårt. Slik er vi godt sikret med reservevann.

I de svært sjeldne tilfellene når ingen av de andre vannbehandlingsanleggene kan være reserve er det mulig å starte opp Setervann vannbehandlingsanlegg som henter vann fra Setervann, som en ekstra sikkerhet for innbyggere i Røyken området og Frogn kommune. Dette gjelder når det er ekstraordinære hendelser på overføringsledning mellom Brakerøya og Gullaug som forsyner disse områdene. Da settes vannbehandlingsanlegget ved Setervann i drift for å sikre leveringssikkerheten. Det tas jevnlige prøver av vann fra Setervann både når det brukes i vannforsyningen og ellers. 

I perioden etter at Setervann ble tatt ut av den den ordinære vannforsyningen har kravene til vannforsyningen endret seg. Vannbehandlingen på Setervann tilfredsstiller ikke dagens krav til sikker vannbehandling og som et føre-var tiltak har kommunelegene besluttet å anbefale koking av vannet som brukes til mat og drikke.

Vannkvalitet

For å ha kontroll på om vannkvaliteten i kilden endrer seg tar Glitrevannverket jevnlige vannprøve i Setervann selv når det ikke brukes til vannforsyning. Under er en oversikt over et utvalg av prøver tatt i kilden i tidsrommet 01.01.2023-12.02.2024.  

ParameterEnhetGrenseAnt. utførtAvvikMiddelMedianMaksMin
Fargemg/l Pt202507,168104
Aluminiummg/l Al0,2500,10740,110,130,077
Manganmg/l Mn0,05920,0279330,0210,0760,0071
pH, surhetsgrad 6,5 – 9,511106,2636366,26,56
Alkalitet  1100,070,070,090,06
Kalsiummg/l 401,71,71,81,6
Silisiummg Si/l 401,5251,551,61,4

Nå som Setervann vannbehandlingsanlegg skal starte opp og levere vann ut på nettet så tar både vi og kommunen vannprøver av vannet på ledningsnettet i tillegg til i kilden.