Økt beredskap med ATV

En ATV står i snøen ved en manuell nedbærsmåler.
Avlesning av manuell nedbørsmåler ved Glitre. Foto: Svein Kjenner

Glitrevannverket har økt sin beredskap med anskaffelse av en ATV. Den vil bidra til mer effektiv daglig drift, samtidig som den øker beredskapen ved at sårbare anlegg vil være tilgjengelig uavhengig av fremkommelighet på veier. Økt forventning til sikkerhet i vannforsyningen samtidig med større fare for ekstremvær gjør at dette har vært en nødvendig investering.  

Glitrevannverkets infrastruktur strekker seg fra vannkildene med nedbørfelt via store tunneler og rør, vannbehandlingsanlegg, høydebasseng og pumpestasjoner. Underveis er det lufteklokker, reduksjonsventiler, koblingsskap og kummer. Det er et stort system som skal ettersees og ivaretas, og alt ligger ikke lett tilgjengelig ved vei.

Drift og vedlikehold

Til vanlig er det driftsbilene som brukes for å drifte, vedlikeholde og etterse anleggene våre, og noen ganger er det nødvendig å ta beina fatt. I vinterhalvåret har snøscooter, ski og truger vært fremkomstmiddel. Glitrevannverket har blant annet to nedbørsmålere i nedbørfeltet til Glitre, den ene er en helautomatisk værstasjon, mens den andre er en manuell nedbørsmåler som leses av en gang i uken gjennom året. Det har vi gjort i nesten 50 år og det er derfor ønske om å fortsatt avlese denne. Begge målerne inngår i Meterologisk institutts grunnlag for værvarsling i Finnemarka.

Om vinteren er det rutine å dra ut å sjekke snødybder i nedbørsfeltene. Dette er data som brukes for å beregne tilrenningen til vannkildene. Glitrevannverket har konsesjon for å regulere vannene og da er forventet tilrenning nødvendig å vite for å styre vannhøyden i vannkildene. Ved stor tilrenning må vannet tappes så det ikke går over HRV (høyeste regulerte vannstand) og er det liten tilrenning må luken lukkes så vannet forblir i kilden. Reguleringen fungerer også som flomdemping.

For å ha kontroll på vannkvaliteten i bekker som renner inn i kildene og i selve vannkilden er det lagt opp til faste vannprøverunder i nedbørfeltet. I barmarks sesongen er det tilsyn i nedbørfeltet både for å se etter søppel, men også etter kadavre etter ville dyr eller husdyr. I tillegg er det anlegg som jevnlig skal besøkes.

ATV’en erstatter snøscooteren for å gjøre driftsoppgavene mer effektive også på barmark.

En ATV står på en skogsvei. I hengeren er det et isbor og annet utstyr.
Det er litt utstyr som skal med når man skal måle snødybde og is tykkelse i nedbørsfeltet. Foto: Svein Kjenner

Økt beredskap

Om vinteren er flere av komponentene utilgjengelig med bil på grunn av ubrøyta veier. Frem til nå har snøscooter vært et godt hjelpemiddel. I scenarier med ekstremvær i barmarks sesongen er det en sårbarhet. Om veier blir ufremkommelige kan det bli svært krevende å komme frem til enkelte av våre anlegg raskt nok. I slike situasjoner har beredskapen bestått i å vurdere og plassere ut mannskap på anlegg. For en relativt liten organisasjon kan dette fort gi mannskapsmangel. Det har derfor vært fremmet et ønske om en ATV som også gjør det fremkommelig i terreng på barmark.

Fra og med nå skal ATV`en være et viktig verktøy både for å effektivisere vanlig drift og i beredskapssituasjoner hele året.  

En ATV står på en ubrøytet skogsbilvei.
En ATV gjør hverdagen enklere og drifta sikrere. Både kjøretøy og mannskap skal være merket med Glitrevannverkets logo, det jobbes med å få merket ATV`en. Foto: svein Kjenner.