Opprydding i hytteavløp ved Glitre

Bilde: flere vannslanger koblet på en pumpe

Det går en grense for hva som kan regnes som innlagt vann.

I 2019 hadde Glitrevannverket og Tilsynet for små avløpsanlegg tilsyn ved utvalgte hytter i nedbørfeltet til Glitre. Hyttene ble prioritert med hensyn til beliggenhet i forhold til mulig forurensningsfare. Tilsynet var for å dokumentere om løsninger for vann- og avløpsinstallasjoner var i samsvar med «Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem».

Kartleggingsarbeidet startet med en henvendelse til alle hytteeiere innenfor nedbørfeltet til Glitre om å registrere sin vann- og avløpsløsning i et skjema. Med utgangspunkt i svarene på skjema og hyttas beliggenhet ble det gjennomført et tilsyn ved 16 hytter. Ni av hyttene har fått pålegg om tiltak. En hytte har fått pålegg om å koble fra vannet. Fire hytter har fått pålegg i forhold til toalettforholdene. De fire siste har fått pålegg om både å utbedre toalettforholdene og å koble fra vannet.

Bakgrunnen for tilsynet

Alle grunneiere og eiere av skogshusvære i Glitres nedbørfelt ble gjennom ekspropriasjons-erstatningsskjønn og overskjønn i hhv. 1970 og 1972 pålagt restriksjoner i sin eiendomsrett. Disse begrensningene fremgår av «Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem».

Utdrag av forskriften:

§ 3.Innlegging av vann

Det er forbudt å legge inn vann i all bebyggelse i nedbørsfeltet. Kommunen kan gi dispensasjon for enkeltsøknader i forhold til forurensningsloven etter samråd med tilsynsmyndighet og vannverkseier for husvære som ligger mer enn 100 m fra Glitre og 50 m fra tilløpselvene.

§ 4.Hyttetoaletter og avløp fra hyttene

Kjemitoaletter er ikke tillatt. Alle priveter for øvrig i nedbørsfeltet skal utstyres med tette bøtter som skal stå på støpt underlag. Ved tømming skal innholdet enten føres ut av nedbørfeltet, eller graves ned på sted som er godkjent av kommunen i samråd med tilsynsmyndighet. Spillvannsavløp direkte til Glitre eller tilløpene er forbudt. For øvrig skal spillvann håndteres etter tillatelse gitt av kommunale myndigheter i forhold til forurensningsloven (jf. § 3). 

§ 5.Avfall og slam

Deponering av slam og avfall er forbudt. Deponering av hygienisert toalettjord fra hyttene tillates etter retningslinjer fastsatt av kommunen i samråd med tilsynsmyndighete

For fullstendig lovtekst.

Glitre er en svært viktig drikkevannskilde i regionen og det er derfor viktig å opprettholde god vannkvalitet. Vern av vannkildene har blitt stadig viktigere samtidig som det er en økt forventning og krav rundt sikker vannforsyning. Glitrevannverket tok derfor kontakt med Tilsynet for små avløpsanlegg som har fått delegert myndighet fra alle fire kommunene i nedbørfeltet rundt Glitre, i forhold til forurensningsforskriften. Målet var å vurdere hvorvidt hyttene oppfyller kravene i forskriften og i hvilken utstrekning de kan påvirke/forurense Glitre som drikkevannskilde.

Mattilsynet er tilsynsmyndighet i forhold til Forskriften. Arbeidet som er gjort er derfor foretatt i tett dialog med dem. Som et resultat av arbeidet med dette tilsynet ble det utarbeidet en Veiledning til § 3, §4 og § 5 i «Forskrift om forbud mot virksomhet som kan forurense Glitre som vannforsyningssystem». Målet var å gjøre det enklere for alle å rette seg etter bestemmelsene i forskriften og bidra til likebehandling.

Bilde: Luke som er råtten

Dette er toalettforhold som ikke er i henhold til forskriften.

Beitedyr ved Glitre

For noen er det ulogisk at beitedyr får gå ved Glitre og at vi samtidig nå følger opp forskriften i forhold til hyttene. Da Glitre ble klausulert til drikkevannskilde på 1970-tallet anså man det ikke som nødvendig å innløse beiteretten. Derimot ble det inngått skjønn med hytteeiere. En årsak til det er at avføring fra mennesker utgjøre en større smitterisiko enn avføring fra dyr.

Ut i fra et drikkevannsfaglig perspektiv hadde det vært det beste om beitedyrene holdt seg minst 100 meter fra vannet. Eneste måten å få til dette i dag er ved å gjerde inn Glitre. Dette er ikke ett alternativ vi ønsker følge opp nå. Da er det informere og kontrollere menneskelig aktivitet et bedre alternativ. Forhåpentligvis vil ny teknologi med digitale gjerder kunne løse noen av utfordringene som beitedyr utgjør om ikke alt for mange år.

Om Glitrevannverket

Glitrevannverket produserer vann til 150 000 mennesker. De forvalter 3 vannkilder: Glitre, Røysjø og Holsfjorden. Glitre er vår desidert største vannkilde og 130 000 får vannet sitt herfra. Vern av vannkildene er viktig del av vår kvalitetssikring for å sikre oss og fremtidige generasjoner friskt vann.

Da Glitre ble valgt til vannkilde for mange tusen mennesker var det behov for å sørge for vern av vannet med nedbørfelt. Nedbørfelt vil si hele landarealet rundt som bidrar med vann til en vannkilde.

Om Tilsynet for små avløpsanlegg

Tilsynet for små avløpsanlegg er lokalisert hos Lier kommune og er delegert myndighet etter forurensningsforskriften i henhold til inngått vertskommuneavtale, jf. kommuneloven § 20-2. Myndighet for å føre tilsyn med og følge opp små avløpsanlegg er delegert fra kommunene Drammen, Hole, Holmestrand, Krødsherad, Lier, Modum og Øvre Eiker.

Tilsynet skal utføre de oppgaver og den myndighet som er gitt en kommune etter forurensingsforskriften kap. 12 med hjemmel i forurensingsloven §§ 9, 52 a, 81og 86, samt utøve myndighet og oppgaver som står i naturlig sammenheng med oppgaver etter forurensingsforskriften kap. 12. For mer informasjon.