Glitrevannverkets prosjekter

Glitrevannverkets prosjekter

Glitrevannverket har en rekke pågående og planlagte prosjekt. Halvparten av investeringene i kommende 4-årsperiode er knyttet til fornyelse av ledningsanlegg.  De største prosjektene i kommende 4-årsperiode er:

 

Reserveforsyning Konnerud

Vannforsyningen til Konnerud er sårbar på grunn av pumpeledning fra Glitre og dårlig reservekilde (Bremsa). Det planlegges derfor en alternativ forsyning via Nedre Eiker over Åsen.

 

Ledning Hamborgstrøm – Vårveien

Vannledningen på denne strekningen ble bygget under krigen, og er moden for fornyelse. Samtidig blir den oppgradert til høyere driftstrykk for å øke fleksibiliteten og forsyningssikkerheten. Anlegget blir koordinert med Statens Vegvesens planlagte oppgradering av Rosenkrantzgata.

 

Antmannsvingen – Gullaug, ledning ved tunnel RV23

Veianlegget kommer i konflikt med Glitrevannverkets vannledning, som derfor må legges om i ny trasé. Ved bruk av ny teknologi (fjellboring) får vi samtidig et mer sikkert og hensiktsmessig anlegg.

 

Vannforsyning Sylling

Sylling har en noe usikker vannforsyning, uten tilfredsstillende reserveforsyning, og med et stadig dårligere råvann, med fargetall tett oppunder kravene i Drikkevannsforskriften. Sannsynligvis vil vi velge å forsyne Sylling fra Glitre via en forbindelse fra Sjåstad, gjennom et fellesprosjekt med Lier kommune.

 

Røysjø vannbehandling, UV-anlegg

Det er ønskelig å ha et desinfeksjonstrinn på Røysjø som er effektivt overfor parasitter, det vil si Giardia med mer, og UV-anlegg er det mest kostnadseffektive valg i så møte.

 

Tuft – Skoger kirke, ledningsfornyelse

Hovedledningene fra Røysjø, som ble lagt på midten av 1950-tallet, er modne for utskiftning på grunn av omfattende groptæring. Anlegget blir koordinert med Statens Vegvesens planlagte oppgradering av Unnelsrudlina.

 

Dammer, utbedringer

Dammene ved Røysjø og Bremsa må oppgraderes for å møte gjeldende krav.

 

Tetting av Klopptjernbassenget

Det lekker inn grunnvann på deler av dette fjellbassenget, noe som også evt kan true den hygieniske sikkerheten.

 

Eggevollen-Kleivdammen, oppdimensjonere ledning

Denne overføringsledningen har begrenset kapasitet, og bør oppdimensjoneres for å dra full nytte av Kleivdammen vannbehandlingsanlegg mht. beredskapssituasjoner og møte fremtidig økning i vannforbruket.

Årlige investeringer, MNOK.