Prøvefiske i Glitre

Bilde: fire flotte ørreter ligge ved siden av hverandre
Fire flotte ørret. Foto Hans Petter Nyhus

To helger i sommer vil det foregå prøvefiske på Glitre. Formålet er å kartlegge hvordan fiskebestanden har utviklet seg siden siste prøvefiske i 2010.

I juni og august skal det gjennomføres helger døgn med prøvefiske. Dette er for å se hvordan fiskebestanden har utviklet seg og om det er behov for endrede tiltak. Fiske vil foregå med flytegarn og bunngarn, og i augsut blir gytebekkene undersøkt med elektrisk fiske apparat. I forbindelse med dette arbeidet vil det bli brukt båt på vannet.

Bakgrunn

Glitre er regulert til drikkevannsformål, det vil si at vannstanden kan gå «kunstig» opp og ned etter som vannet blir tatt ut. Som kompensasjon for mulige negative effekter på ørretbestanden som følge av reguleringen, er Glitrevannverket pålagt å sette ut ørret i Glitre. I begynnelsen var kravet å sette ut 1200 flerårig ørret. I 2010 ble det gjennomført et prøvefiske for å vurdere effekten av utsettingspålegget.  

Prøvefiske 2010

Undersøkelsen i 2010 viste at Glitre hadde en middels til tynn ørretbestand. Tettheten av ørret synes noe større i 2010 enn for tilsvarende undersøkelse i 1978. Basert på analyse av fiskeskjell ble det vurdert at ca 40 % av ørreten i fangsten var utsatt fisk. Resten kom fra naturlig rekruttering. Drammen sportsfiskere har over flere år jobbet med å tilrettelegge for bedre gyteforhold i bekkene, noe som gir resultat.

Siken i 2010 hadde jamt god kondisjon noe som tyder på en sunn tetthet. Det var også en relativ tett abborbestand i Glitre. Abboren er med på å holde bestanden av ørrkyte litt i sjakk.

Ørreten som settes ut er av lokal stamme etter stamfiske fra Glitre. Den klekkes og oppdrettes på DOFAs settefiskanlegg i Sjåstad i Lier. Ørreten som settes ut merkes ved finneklipping så man kan skille den fra naturlig foryngelse.

Redusert antall settefisk

Med utgangspunkt i undersøkelsen i 2010 vedtok statsforvalter at utsettingspålegget kunne redusere til 800 2-somrige ørret. Samtidig ble det poengtert at biotoptiltakene i gytebekkene skulle fortsette. Det overordna målet er å ha en selvproduserende ørretbestand.

Det er Jørn Enerud fra Fisk- og miljøundersøkelser i samarbeid med Drammen sportsfiskere, som gjennomfører prøvefiske.

Her kan du lese rapporten etter prøvefiske i 2010 .

Er du interessert i arbeidet til fiskestellgruppa til Drammen sportsfiskere kan du les deres årsrapporten 2020 her.