Sikrere vannforsyning + kraftproduksjon

Bilde: Gravemaskin som står i bratt terreng og legger ned nye vannrør.

Foto: Den nye vannledning fra Landfall vannbehandlingsanlegg og til øvre Åssiden høydebasseng er lagt i svær bratt terreng.

I store deler av 2020 ble det utført et spektakulært anleggsarbeid i den bratte åsen mellom Landfall vannbehandlingsanlegg og Åssiden høydebasseng. I et til dels svært bratt skogsparti ble det lagt 780 meter med strekkfaste duktile støpejernsrør, diameter 600 mm. Nå står bygging av kraftverk for tur. Når dette prosjektet er ferdig november 2021 vil det gi sikrere vannforsyning til Drammens befolkning for generasjoner, i tillegg produseres det ren, grønn elkraft.

Dette prosjektet gjennomføres primært for å sikre tilfredsstillende drift og vedlikehold av Åssiden høydebasseng etter dagens standard. Vannstrengen fra Landfall vannbehandlingsanlegg til Åssiden høydebasseng kan ikke settes ut av drift lenge, før vannforsyningen til Konnerud og tidligere Nedre Eiker blir ustabil.

Med den nye rørledningen blir dette problemet løst. Da kan Øvre Åssiden høydebasseng kobles ut så lenge det er nødvendig for inspeksjon, rengjøring og vedlikehold. Les mer om bakgrunnen for prosjektet her. 

Rørtraseen er ferdig lagt og det endelige pyntearbeid i terrenget ferdigstilt. Nå begynner bygging av kraftstasjonen. November 2021 slippes etter planen det første vannet gjennom ledningen og til Øvre Åssiden høydebasseng, via kraftstasjonen.

Mer enn energinøytral  

Hovedhensikten med prosjektet er å sikre tilgang til høydebassenget slik at det kan vedlikeholdes og ettersees. Når nå vannet likevel fosser nedover i de nye rørene gir tiltaket en tilleggseffekt med muligheten for produksjon av ren, grønn elkraft. Planen er å utnytte vannfallet fra vannbehandlingsanlegget på Landfalltjern til Øvre Åssiden høydebasseng og trykkreduksjonen i Nedre Åssiden utjevningsbasseng. Dette har ikke vært mulig slik vannforsyning er lagt opp i dag.

I disse dager begynner neste fase i prosjektet som er bygging av kraftverket. Ved Øvre Åssiden høydebasseng skal det settes opp et bygg for turbinen som skal produsere strøm. Ved Nedre Åssiden utjevningsbasseng blir det bygget en mindre turbin for å ta ut effekten av høydeforskjellen fra Øvre Åssiden høydebasseng og ned til lavtrykksonen.

Når vannet blir sluppet på vil Glitrevannverket kunne produsere mer strøm enn det vi forbruker i vannverket og kraftoverskudd kan selges. Årlig kraftproduksjon forventes å tilsvare forbruket til over 200 eneboliger.

Det produseres allerede i dag elkraft i Glitrevannverkets forsyning på ledningsstrengen ned mot Brakerøya, ved Svarttjern. Dette fungerer bra, men har mye mindre kapasitet enn det som nå bygges mot Åssiden. Det eies også av Glitre energi som ikke har noe med Glitrevannverket å gjøre.

Økonomi

Bygging av ny rørledning for å sikre vannforsyningen og kraftverket har et totalt budsjett på 27 mill. kroner. Dette deles opp i to separate regnskap siden vannforsyningen er underlagt strenge regler i forhold til et selvkostregime. Her skal det ikke brukes penger på annet enn vannproduksjon, og vanngebyret skal gå i null mot utgiftene.

Kraftproduksjon inngår ikke et selvkostregnskap og alle utgifter i forbindelse med etablering og drift av dette må derfor holdes utenfor i eget regnskap. Skulle det vise seg at kraftproduksjonen går med tap et år er det ikke lov å øke vannprisen for å dekke tapet. Tilsvarende er det ikke lov å la overskudd fra kraften gå inn i selvkostregnskapet slik at vannprisen kan senkes. Det er forventet at kraftproduksjonen er lønnsom over tid og dermed vil styrke Glitrevannverkets egenkapital, noe som er positivt for våre eierkommuner.

Krevende arbeid

Det er den lokale maskinentreprenøren Kaare Mortensen Buskerud AS som har vært hoved entreprenør på prosjektet med å legge den nye rørtraseen. Dette har vært svært krevende arbeid i bratt terreng, med helning opp mot 50 prosent på det aller bratteste. Til sammenligning er kravet til svart løype i alpinanlegg et gjennomsnittlig fall fra 45 prosent eller mer.

Mesteparten av traseen er befart sammen med en av grunneierne, Drammen kommune, og istandsettingen av terrenget er godkjent. Nå vil vegetasjon igjen etablere seg. Siden en bieffekt av prosjektet er at en høyspentkabel, som går i luftstrekk, blir lagt ned i samme trase som vannledningen vil skogsiden på sikt sannsynligvis fremstå som mindre berørt enn før.

Sikrere vannforsyning.

Hovedhensikten med arbeidet er å gjøre vannforsyningen sikrere. Vann fra innsjøen Glitre blir ledet i en stor tunell til vannbehandlingsanlegget på Landfall. Siden Glitre er en godt beskyttet vannkilde, trenger vannet bare å gå igjennom en enkel og miljøvennlig vannbehandling. Fra vannbehandlingsanlegget på Landfall fordeles vannet ut i to retninger, en mot Brakerøya. Den andre retningen er gjennom en 550 meter lang tunnel ned til Øvre Åssiden høydebasseng, ca. 160 høydemeter lengre ned mot byen.

Det er på strekket mellom Landfall og ned forbi høydebassenget det nå er lagt en ny vannledning. Når prosjektet er ferdig, vil vannet slippes inn i høydebassenget fra motsatt side i forhold til i dag. Ved behov for vedlikeholdsarbeid kan da vannet også passere uten å måtte igjennom høydebassenget og vi har tilgang til bassenget.

Bilde: En anleggsplass der det ligger mange rør og det står gravemaskiner og hengere.

Her ankommer rørene som skal legges i den nye traseen.