Er beitedyr en forurensningskilde?

 

Flere lurer på hvorfor beitedyr kan gå nede i vannkanten mens det er restriksjoner på menneskelig aktivitet i nedbørfeltet til Glitrevannet. Ut i fra et drikkevannsfaglig perspektiv hadde det vært det beste om beitedyrene holdt seg minst 100 meter fra vannet. Ut fra nær sagt alle andre perspektiv er det umulig. Beiteretten er en grunnleggende rettighet og det å ha dyr på beite i utmark har mange positive aspekt. Vi har en god dialog med grunneiere og beiterettighetshavere, for å redusere beitebelastningen.

Et annet element er at avføring fra mennesker utgjøre en mye større smitterisiko enn avføring fra drøvtyggere. Den beste måten å sikre god drikkevannskvalitet på er å hindre at kilden blir forurenset, fremfor å skulle prøve å fjerne forurensningen i etterkant. Glitrevannet gjennomgår en enkel, billig og miljøvennlig vannbehandling før vannet sendes ut på nettet. Det er mulig blant annet fordi det kanskje er Norges best beskyttede vannkilde i forhold til menneskelig aktivitet.

Det er lov for beiterettshavere å slippe husdyr på utmarksbeite ved Glitrevannet.