Tetting av vannlekkasjer i Rosenkrantzgata

ææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææææ Graving i Rosenkrantzgata. Foto Bente Espeseth, Statens Vegvesen

 

I disse dager jobber Statens vegvesen med oppgradering av Rosenkrantzgata. En av Glitrevannverkets hovedledninger ligger i denne gata. Vegarbeidet medfører gravearbeid, og i den forbindelse er det avdekket flere lekkasjer på vannledningen. Dette har gjort at Glitrevannverket ser seg nødt til å renovere den gamle ledningen.

Bakgrunn

600 mm vannledningen i stål ble lagt i 1942 og Glitrevannverket har vært kjent med at den har rustskader og lekkasjer. Eneste mulighet for å kartlegge omfanget og utbedre lekkasjene er å grave opp gata. Det er svært krevende i en så viktig og trafikkert vei som Rosenkratzgata. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen har prinsipputredet en totalfornyelse av gata, og Glitrevannverket har avventet disse planene for å totalfornye ledningen gjennom et fellesprosjekt med alle infrastruktureiere. Et slikt prosjekt ligger et uvisst antall år frem i tid, minimum 5-10 år er et anslag.
I påvente av totalopprustningen har fylkeskommunen som veieier nylig igangsatt en delvis masseutskifting med hovedvekt på strekningen Olaf Bergers vei -Vårveien. Ved starten av arbeidet er det avdekket flere lekkasjer, som forverres av at massene nå blir flyttet på.
Glitrevannverket har et viktig samfunnsansvar og er derfor nødt til å gjøre tiltak for å sikre vannforsyningen og infrastrukturen.

Tiltak

Glitrevannverket kunne valgt å reparere lekkasjene etter hvert som de ble oppdaget. Det ville medføre at vi med stor sannsynlighet måtte grave opp igjen deler av veien som nå renoveres med de trafikale og økonomiske konsekvensene det har.
Vi har derfor valgt å renovere ledningen nå mens det likevel er anleggsarbeid i området. Det vil minimere ekstra ulemper for innbyggerne og være god samfunnsøkonomi. Den tekniske løsningen som er valgt er å fore røret innvendig med en glassfiberstrømpe, såkalt strømperenovering.
Entreprenåren som har oppdraget for vegvesenet har også kompetanse på strømperenovering. Prosjektet får selvfølgelig en stram tidsramme, men med en kompetent entreprenår som kan koordinere både vegarbeidet og ledningsrenoveringen, har vi sammen funnet en god løsning. Arbeidet med ledningsnettet starter opp fredag 7. juli.
Tidsramme
Arbeidet skal foregå i perioden ut august, det vil si en periode av året der transportbehovet i Rosenkrantzgate er betydelig lavere på grunn av ferietid. Arbeidet gjennomføres av entreprenårselskapet Kjeldaas A/S.

Mer informasjon:

Vann-abonnentene blir i liten grad berørt, se Drammen kommune.

Forætrafikkavvikling se Statens vegvesen.