Utslipp av fortynnet klor i Holsfjorden

Glitrevannverket har ved en beklagelig hendelse kommet i skade for å slippe ut fortynnet klorholdig vann fra vannbehandlingsanlegget ved Svangstrand i Sylling. På grunn av at dette er uttynnet klor antas det ikke å ha noe konsekvens for menneskelig aktivitet. Drikkevannskvaliteten er ikke påvirket. Forurensningsmyndighet er varslet og vil vurdere om det er behov for tiltak.

Glitrevannverkets vannbehandlingsanlegg ved Svangstrand i Sylling har Holsfjorden som vannkilde. Herfra leveres vann til ca 900 abonnenter i Sylling. Som en del av desinfeksjonen blir det tilsatt en liten mengde fortynnet klor i drikkevannet. Dette er klor som er borte innen vannet når abonnentene. Vannbehandlingen har ikke vært påvirket av uhellet og drikkevannet har fullgod kvalitet.

I tidsrommet mandag 19.12 kl. 10.45 til tirsdag 20.12. kl. 03.30 har det derimot vært en lekkasje fra doseringstanken med fortynnet klor (0,6 %) og ned i en oppsamlingskum. Derfra er det klorholdige vannet pumpet ut i Holsfjorden i takt med omfanget av lekkasjen.

Utslippsomfanget er 421 liter 15 % konsentrasjon av såkalt natriumhypokloritt. Politi og forurensningsmyndighet ble varslet og utslippet stoppet så fort man ble klar over uhellet. På grunn av at dette er uttynnet klor antas det ikke å ha noe konsekvens for menneskelig aktivitet. Det er ikke noe lukt eller andre spor etter utlippet i standsonen. Eventuelle skader av åkologisk karakter vil eventuelt kunne knytte seg til mikroorganismer og andre bunndyr.
Politi/forurensingsmyndighet vurderer om det er behov for å iverksette noen tiltak i den forbindelse. Glitrevannverket vil selvfølgelig bistå dem.

Uhellet oppsto i forbindelse med en svikt i en vedlikeholdsrutine. Uhellet har avslårt denne svikten og det blir gjort tiltak for at dette ikke skjer igjen.Glitrevannverket har omfattende sikkerhetsrutiner som skal fange opp slike uhell, og beklager selvfølgelig hendelsen på det sterkeste.