Vanndag for folkevalgte

Bilde: George Fulford (styrelder Glitrevv), Gunn Cecilie Ringdal (ordfører i Lier), Tore Opdal Hansen (ordfører i Drammen) og Bent Inge Bye (ordfører i Nedre Eiker) foran Landfall vannbehandlingsanlegg.

Glitrevannverket hadde gleden av å invitere de folkevalgte i våre 4 eierkommuner til en informasjons kveld om Vann-vårt viktigste næringsmiddel. 25 lydhøre politikere måtte opp på Landfall vannbehandlingsanlegg den 30.08.16.

Som et velfungerende samfunn, er vi helt avhengig av rent, frisk vann i springen. Dette kommer ikke av seg selv, men er avhengig av en svært omfattende infrastruktur der første ledd, etter selve vannkilden, er vannbehandlingsanlegget. Glitrevannverket IKS er stolte og ydmyke over å ha ansvar for å produsere vann- vårt viktigste næringsmiddel, til ca 145 000 mennesker på våre anlegg.

For politikere og beslutningstakere er det viktig å ha kunnskap om vann og vannproduksjon. Denne kveldenæviste vi politikerne hvordan vi låser oppgaven i dag og i fremtiden.

Kveldens vert og måteleder var ordfører i Lier Gunn Cecilie Ringdal som for tiden er leder av Glitrevannverkets representantskap.Alle de andre tre ordførerne, som utgjør Glitrevannverkets representantskap, var også tilstede.

Vår strategi er bygget opp rundt å sikre nok, godt og sikkert vann til innbyggerne i eierkommunene. Alle kommunene har befolkningsvekst. Iætillegg er det en økende trend å bruke friluftsområdene, der våre vannkilder ligger, i rekreasjonsåyemed. Dette er villet, og ønsket utvikling fra samfunnets side, men gir utfordringer i forhold til drift av vannbehandlingsanlegg.

Når det gjelder nok og godt vann er den største utfordringen å redusere omfanget av vannlekkasjer på det kommunale vannledningsnettet.Glitrevannverkets strategi er å innta rollen som pådriver på lekkasjekontroll hos kommunene, foruten en systematisk utskifting av egne eldre ledninger. Vi holder oss også oppdatert på prognoser for befolkningsvekst så alternative vannkilder er sikret i god tid får vi har nådd et tak på vannkildene vi bruker i dag.

Når det gjelder økt ferdsel i marka, er det en utfordring i forhold til sikkert vann, for å unngå forurensning. Vår strategi er økt informasjon og kommunikasjon for å bevisstgjøre naturbrukere om ansvaret man har når man er i nedbørfelt og hvordan alle kan bidra for å sikre drikkevannkildene.Dette skal skje i utstrakt samarbeid med andre relevante aktører som grunneiere, organisasjonsliv og kommunene.

Sikkerheten for å kunne levere nok vann er siste 10-år styrket gjennom forsyning fra flere kilder. Ringledninger, høydebasseng, ledning over til Asker, nådstrøm ol er tiltak som gjør oss mer robuste. Det har aldri inntruffet alvorlige hendelser som kan tilskrives svikt i sikkerhet og beredskapen.Revidering av vår sikkerhets og beredskapsplanen, som pågår i disse dager, skal fange oppænye utfordringer i forholdet til klimaendringer/ekstremvær og samfunnets trusselbilde.

Virksomhetens vannforsyningssystem er svært lite energikrevende pga. av at vannkildene ligger håyt med begrenset behov for pumping av vann. Vi har også en enkel, miljøvennlig og lite energikrevende vannbehandling. En langsiktig strategien er å søke å bli en klimanøytral virksomhet gjennom elektrifisering av kjøretøyene og energiproduksjon i vannveiene.

Politikerne fulgte nøye med og stilte gode, relevante spørsmål og vi er veldig glade for at alle tok turen. Nå håper vi de kan hjelpe oss å informere om våre vannproduksjon og våre utfordringer på hjemmebane.

Takk for besøket!

 

Bilde: Eva Noræn Eriksen, ordfører i Røyken, viser frem det fine sommerkampanjenettet som oppfordrer til #vernvannkilden