Vannprøver og vannkvalitet

Bilde: Vannprøveflasker står alltid klare til bruk når det er behov for det.

Drammen kommunen anbefaler nå befolkningen på Konnerud å koke vannet etter at Glitrevannverket fikk påvist minst mulig målbare forekomst av Intestinale entrekokker på en vannprøve fra Stubberud høydebasseng, Konnerud. Glitrevannverket har satt i gang flere tiltak og tar nå daglige prøver i dette forsyningsområde helt til to etterfølgende prøver viser null funn. Da vil Drammen kommune vurdere kokeanbefalingen på nytt. Berørte abonnenter blir varslet.

Sikker og stabil vannforsyning

Analyseresultater fra Glitrevannverket viser en jevnt over stabil og svært god vannkvalitet over år. Et bevis på det er at dette er første gang på minst 10 år at det er sendt ut et kokevarsel med bakgrunn i en hendelse på Glitrevannverekts distribusjonssystem.

Glitrevannverkets distribusjonssystem leverer vann til kommunene. Kommunene leverer vannet videre til abonnentene. Det er kommunens ansvar å vurdere kokevarsel, noe de avgjør i samråd med oss og etter Folkehelseinstituttets råd om føre var prinsippet. Vann er vårt viktigste næringsmiddel.

Vannprøveplan

Vannverket og kommunen er pålagt å følge Drikkevannsforskriften som setter strenge krav til blant annet til utarbeidelse av en vannprøveplan med utgangspunkt i en risiko og sårbarhetsanalyse, ROS-analyse. Forskriften har delt de ulike parameterne som skal analyseres i to «prøvegrupper» med ulike krav til prøvefrekvens. Prøvefrekvensen er et resultat av risikovurdering, dvs. økt frekvens ved økt risiko.

Vi, i samarbeid med kommunene, tar vannprøver på hele forsyningssystemet fra vannkilden, via vannbehandlingsanleggene, ut på nettet og i krana hos utvalgte kunder. Prøveplanen til Glitrevannverket er avstemt mot kommunenes prøveplaner slik at det totalt sett skal gi best mulig bilde av kvaliteten. Både vi og kommunene tar vannprøver ukentlig. Glitrevannverket tar betydelig flere vannprøver enn de krav som stilles i statlig forskrift, noe om illustreres her:

Kommunens prøver kommer i tillegg.

Oppdatert informasjon om den aktuelle hendelsen finnes på Drammen kommunes hjemmesider. 

For mer informasjon om prøveresultatene fra alle rutinevannprøvene tatt på nettet i 2018.

Her kan du se Glitrevannverkets prøveprogram.