Våre viktige prosjekter

For å sikre godt, nok og trygt vann til 150 000 innbyggere må vi hele tiden drifte og vedlikeholde en stor infrastruktur. Glitrevannverket har 130 kilometer med rør og tuneller, 10 høydebasseng og 7 pumpestasjoner i tillegg til våre 4 vannbehandlingsanlegg. Deler av denne infrastrukturen er gammel og krever ekstra tilsyn eller utskiftning. Nye ledningstrekk er nødvendig for å øke leveringssikkerheten.

Inspeksjon av Klopptjernbassenget

Klopptjernbassenget er et høydebasseng inne i fjellet, i tilknytning til tunellen fra Landfall og ned til Drammen sentrum. Høydebasseng er vår reserve om det er stans i vannproduksjonen. Da sørger vannet i høydebassengene for flere timers normal vannforsyning til produksjonen kan settes i gang igjen. Høydebassengene er også viktig i forhold til utjevning av vannforbruket. Vi produserer jevn mengde med vann hele døgnet, men vannforbruket er ikke jevnt fordelt. På natten fylles høydebassengene, mens vannstanden synker i morgentimene når alle dusjer og pusser tenner.

Hensikten med inspeksjonen var å vurdere stabilitet og fare for ras i tunellen. Samt å kartlegge kvaliteten på grunnvannet som lekker inn. Undersøkelsen konkluderte svært tilfredsstillende med at det ikke er noen rasfare og at grunnvannet ikke utgjør noen forurensningsfare.

 Det var ikke en vanlig dag på jobben da Klopptjernbassenget ble inspisert. 

Glitretunellen

Fra Glitre og til Landfall vannbehandlingsanlegg går det en 12 kilometer lang tunell. For å hindre ras er det utført fjellrensing i deler av tunellen og løse steiner er fjernet.

Det er litt av en transport når rørene ankommer

Fornying av Solbergledningen

Den såkalte Solbergledningen fra Travbanen til Solberg spinderi ble bygget i 1942, den gang for å forsyne Drammen med vann fra Solbergvassdraget. Etter at Glitrevannverket ble etablert i 1978 har ledningen vært hovedforsyningen fra Glitre til Nedre Eiker. Ledningen var moden for renovering, så høsten 2017 påbegynte arbeidet med å skifte ut ledningen. Istedenfor å grave opp og skifte ut hele ledningen er det benyttet en teknologi som går ut på å tre ett nytt rør inn i det gamle. På denne måten unngår man mye gravearbeid.

På en 2 kilometer lang strekning holdt det å grave opp 5 innføringsgroper og 4-5 mindre hull. Den nye ledningen skal minimum være 100 % om 50 år. Deretter kan materialet svekkes, men forhåpentligvis holder den enda 50 år til.
I løpet av noen dager blir ledningen spylt og kloret og satt i drift igjen.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Nedre Eiker kommune.

«Tolken» dras igjennom det gamle røret for å se om det er noen hindringer, før selve røret trekkes inn.

Reservevann Konnerud

Det neste store prosjektet som er påbegynt er bygging av reservannforsyning fra Åsen i Nedre Eiker til Stubberud høydebasseng på Konnerud. Det skal legges en 300 mm ledning i 3,8 kilometer som blant annet krysser Hagatjern. Konnerud forsynes med vann fra Glitre via en ledning  i dag, den nye ledningen skal sikre at Konnerud kan forsynes med vann fra Glitre via en ledning til. Prosjektet legges ut på anbud i disse dager og forventes ferdigstilt sommeren 2020.

Reservevannforsyningen til Konnerud i dag er hverken kvalitetsmessig eller kapasitetsmessig tilfredsstillende, siden den baserer seg på å bruke Bremsa som nødvannkilde om høydebassengene skulle gå tomme. Vi ønsker derfor å etablere en forsyning med stabilt god vannkvalitet og kapasitet. Høydebassengene har mange timers kapasitet, men i vannbransjen er det nødvendigvis høye krav til leveringssikkerheten.

Når dette tiltaket er gjennomført kan Bremsa frigis til allmennheten uten drikkevannrestriksjoner.

Prosjektet har ett budsjett på 28 millioner.

Fotografer: Renato Coco, Harald Bernhardsen og Dag-Runar Hansen