Aktuelt

 • Hvilke restriksjoner er det ved vannkildene til Glitrevannverket?

  Alle er velkommen ut i skog og mark! Allemannsretten gjelder for alle som vil gå, sykle, ri, gå på ski eller på annen måte ferdes ikke motorisert i nedbørfeltet. Alt opphold på (båt/kano ol) eller i (bade) vannene er forbudt. Jakt og fiske er tillat etter gjeldene regler. Organisert

  Les mer
 • Hvilke restriksjoner har grunneierne i nedbørfelt?  

  Som gunneier har man flere plikter og rettigheter i nedbørfeltet. Blant annet er det skog som skal skjøttes på en god måte. Er du i tvil om hvilke restriksjoner som gjelder i forhold til en planlagt aktivitet i nedbørfeltet og har spørsmål så ta kontakt. Vi vil gjerne ha en god dialog med

  Les mer
 • Hvem er grunneier i nedbørfeltet?

  Det er flere grunneiere, men Statskog SF er den størst grunneieren ved Glitrevannet. Ved Røysjø er det flere grunneiere. Glitrevannverket er i dialog med grunneierne og setter stor pris på deres samarbeid for å verne om

  Les mer
 • Er beitedyr en forurensningskilde?

    Flere lurer på hvorfor beitedyr kan gå nede i vannkanten mens det er restriksjoner på menneskelig aktivitet i nedbørfeltet til Glitrevannet. Ut i fra et drikkevannsfaglig perspektiv hadde det vært det beste om beitedyrene holdt seg minst 100 meter fra vannet. Ut fra nær sagt alle andre

  Les mer
 • Hvilke begrensninger gjelder for skogsdrift, veier, masseuttak og grusing i nedbørfeltet?

  Det legges ingen ytterligere restriksjoner på skogsdrift, veier, masseuttak og grusing i området, utover det som er nedfelt i gjeldene lovverk og som har vært gjeldende

  Les mer